1. Anasayfa
 2. Gayrimenkul Makaleleri

Milli Emlak Ecrimisilleri Nereye ve Nasıl Ödenir? İndirim var mı? Taksit var mı?


Hazine arazileri açısından ecrimisil, Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, İdarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, taşınmazın işgalden önceki hâliyle elde edilebilecek muhtemel gelir esas alınarak talep edilen tazminattır. Bu konuda detaylı bilgi almak için şu yazımıza bakabilirsiniz: Hazine Arazilerinde Ecrimisil Nedir? Milli Emlak’ta Ecrimisil Ne Demek? Ecrimisil Nasıl Hesaplanır ve Ödenir?

Ecrimisil Ödemesi Nedir? Ecrimisil İhbarnamesi Ödeme Nedir?

Ecrimisil ödemesi, milli emlak tarafından takdir edilen ecrimisilin, ilgili devlet kurumuna ödenmesidir. Ecrimisil; Ecrimisil İhbarnamesinin, düzeltme talebinde bulunulmuş ise Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili muhasebe birimlerine ödenir.

Milli Emlak Ecrimisil Borcu Ödemesi: Ecrimisil Ödemesi Nereye Yapılır?

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik in 86. maddesine göre, takdir edilen ecrimisiller, takdir tarihinden itibaren onbeş gün içinde ecrimisil ihbarnamesi düzenlenerek fuzuli şagile,  7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre öncelikle elden veya iadeli taahhütlü mektupla, bu şekilde tebliğ edilemeyenler diğer usullere göre tebliğ edilir.

Ecrimisilin yatırılacağı ilgili muhasebe birimi neresidir? Ecrimisil, ilçelerde malmüdürlüğü (muhasebe birimine), illerde ise defterdarlıklar bünyesindeki muhasebe müdürlüğü veznesine yatırılır.

Milli Emlak Ecrimisil İnternetten Ödeme Var mı?

Ecrimisil internetten ödemek mümkün mü? Bu soruya cevabımız olumsuzdur. Milli emlak ecrimisillerini internetten ödemek mümkün değildir. Ecrimisil borçlarının ilçelerde malmüdürlüğü (muhasebe birimine), illerde ise defterdarlıklar bünyesindeki muhasebe müdürlüğü veznesine yatırılması gerekmektedir.

Milli Emlak Ecrimisil Borç Sorgulama

Milli emlakta ecrimisil veya diğer borçları sorgulama yapma imkanı bulunmamaktadır. Yani gerek ecrimisil borçlarını ve gerekse diğer borçları sorgulayabileceğiniz herhangi bir mekanizma bulunmamaktadır. Bu borçları ancak milli emlak birimlerinden öğrenebilirsiniz.

Ecrimisil Ödeme Süresi Ne Kadar?

Ecrimisil; Ecrimisil İhbarnamesinin, düzeltme talebinde bulunulmuş ise Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin  ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içinde muhasebe birimlerine ödenir.

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik in 86. maddesine göre, ecrimisil; Ecrimisil İhbarnamesinin (Ek-9), düzeltme talebinde bulunulmuş ise Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin (Ek-10) ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren altmış gün[62] içinde muhasebe birimlerine ödenir.

Ecrimisilde İndirim Var mı?

Ecrimisile itiraz etmeden öderseniz % 20 indirim hakkınız var. İtiraz etmediğiniz ecrimisili peşin öderseniz ayrıca % 15 indiriminiz daha olur. Örneğin fuzuli şagil (A) şahsına 1/10/2010 tarihinde ecrimisil ihbarnamesi tebliğ edilmiştir. İtiraz süresi/ödeme süresi 31/10/2010 tarihinde sona ermektedir. Bu durumda ecrimisile/ecrimisilin;

-İtiraz edilmemesi halinde yüzde yirmi indirim uygulanır. -Peşin ödenmesi halinde yüzde onbeş indirim uygulanır. -İtirazsız ve peşin olarak ödenmesi halinde yüzde otuzbeş indirim uygulanır.

Ecrimisilde İdarece Resen Yapılan Düzeltmelerde İtiraz Edilmemiş Gibi İndirim Yapılması Mümkün Müdür?

Ecrimisil ile ilgili olarak Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel -Müdürlüğünden alınan 01/05/2006 tarihli ve 14179 sayılı yazıda; idare hukukunun genel ilkeleri uyarınca sakat bir idari işlemin, idarenin alacağı bir başka karar ile hükümsüz hale getirilmesi, alındığı tarihten itibaren hukuk aleminden silinmesinin mümkün olduğu, geri alma işleminin, idari işlemlerin geriye yürümezliğinin bir istisnası olduğu, yerleşik yargı kararları ve uygulamada kabul edildiği üzere, geri alma ancak dava açma süresi içinde mümkün olmakla birlikte, bu kuralın ilgiliye yarar sağlayan sakat işlemler bakımından geçerli olduğu, ilgilisine yüküm yükleyen sakat işlemlerin ise idarece geri alınmasının hukuki ilişkilerde istikrar ilkesini zedelemeyeceği, adalet ilkesine ve hukuk devleti olmanın gereğine uygun olacağı belirtilmiştir.

Bu nedenle, yapılan ecrimisil işlemlerinde İdareden kaynaklanan taşınmaz yüzölçümü vb. hususlardaki maddi hataların İdarece düzeltilmesi, 6009 sayılı Kanunun uygulanmasına engel teşkil etmemektedir. Bundan dolayı idarece resen yapılan düzeltmelerde itiraz edilmemiş gibi indirim yapılması mümkündür.

Ecrimisili Nasıl Öderim? Taksitle Ödeme İmkanı Var Mı?

Ecrimisili peşin veya taksitli olarak ödeyebilirsiniz.

Ecrimisilin Peşin Ödenmesi

Ecrimisili itiraz etmeden peşin şekilde öderseniz toplam % 35 indirim hakkınız olur. İtiraz edip düzeltme ihbarnamesinin tarafınıza tebliğinden sonra peşin öderseniz yalnızca % 15 indirim hakkınız olur.

a) Ecrimisile karşı düzeltme talebinde bulunulmak suretiyle itiraz edilmemesi veya itiraz edilmesine rağmen aynı süre içerisinde bu itirazdan kayıtsız ve şartsız olarak vazgeçilmesi halinde (rızaen peşin veya taksitle ödeme yapılmasa dahi) yüzde yirmi,

b) Ecrimisile karşı bu süre içinde dava açılmış ise aynı süre içinde davadan kayıtsız şartsız feragat edilmesi halinde yüzde yirmi,

c) Ecrimisilin peşin olarak ödenmesi halinde (taksitlendirme sınırları altında kalsa dahi) tebliğ edilen ecrimisil bedeli üzerinden ayrıca yüzde onbeş,

ç) Ecrimisilin, düzeltme talebinde bulunulmak suretiyle itiraz edilmeden peşin olarak ödenmesi halinde, tebliğ edilen ecrimisil bedeli üzerinden toplam yüzde otuzbeş,

indirim hakkınız olur. Peşin ödeme; ecrimisil bedelinin tamamına itiraz edilmemek kaydıyla ve otuz günü geçmemek üzere kısım kısım da yapılabilir.

Ecrimisilin Taksitle Ödenmesi

Ecrimisilin tebliğinden itibaren otuz günlük süre içinde ecrimisil borçlusunun ödeme güçlüğü nedeniyle yazılı olarak talep etmeniz ve toplam (kısmi ödeme yapılmış ise kalan) ecrimisilin en az yüzde yirmi beşinin peşin olarak ödenmesi kaydıyla ecrimisil, en fazla üç yıl içinde taksitler hâlinde ödenebilir.

NOT: Ecrimisile itiraz etmeden taksitle ödemeniz halinde toplam ecrimisile % 15 indirim uygulanır. Yani her şeyden önce ecrimisilin % 25 inin peşin olarak ödenmesi şarttır.

Toplam taksit süresi en fazla üç yıldır. Ecrimisil taksitlerinin vadeleri ile taksit sayısı ve taksit tutarı, ecrimisil ihbarnamesinin, düzeltme talebinde bulunulmuş ise ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin tebliğinden itibaren otuz günlük sürenin son günü esas alınarak en fazla üç yıl içinde olmak üzere, fuzuli şagilin talebi de dikkate alınmak suretiyle tespit edilir. Tespit edilen taksitlere ilişkin olarak, ödeme planı düzenlenir. Fuzuli şagil tarafından imzalanan ödeme planının bir örneği kendisine verilir.

Ecrimisil taksitlerine kanuni faiz oranı uygulanır. Taksitle ödeme sürecinde, 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun uyarınca Bakanlar Kurulu Kararıyla yeni kanuni faiz oranının belirlenmesi halinde, Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen tarihten itibaren kanuni faiz, yeni oran üzerinden hesaplanır.

Ancak, yılı merkezi yönetim bütçe kanununun (İ) cetvelinde Kanunun 76 ncı maddesi için belirlenen parasal sınırın yüzde birini geçmeyen ecrimisil bedellerinin taksitlendirilmesi talepleri kabul edilmez.

Ecrimisil taksitlerinden birinin vadesinde ödenmemesi durumunda, kalan ecrimisil alacağının tamamı muaccel hâle gelir. Ecrimisil ihbarnamesinin, düzeltme talebinde bulunulmuş ise ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin muhatabına tebliğ tarihini takip eden otuzuncu günün bitiminden itibaren kalan ecrimisil alacağının tamamı gecikme zammı uygulanmak suretiyle 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere vergi dairelerine veya gelir servislerine on beş gün içerisinde intikal ettirilir.

Ecrimisili Ödemezsem Ne Olur?

Ecrimisil İhbarnamesinin, düzeltme talebinde bulunulmuş ise ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde rızaen ödenmeyen ecrimisil, millî emlak birimlerince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere vergi dairelerine veya gelir servislerine intikal ettirilir. vergi daireleri veya gelir servisleri, kendilerine intikal ettirilen ecrimisil alacaklarını anılan Kanunun kapsamına giren amme alacakları gibi takip ve tahsil ederek sonuçlarını millî emlak birimlerine bildirirler.

Ecrimisil taksitlerinden birinin vadesinde ödenmemesi durumunda, kalan ecrimisil alacağının tamamı muaccel hâle gelir ve Ecrimisil İhbarnamesinin muhatabına tebliğ tarihini takip eden otuzuncu günün bitiminden itibaren gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edilmek üzere ikinci fıkra gereğince vergi dairelerine veya gelir servislerine intikal ettirilir.

Milli Emlak Ecrimisilleri Nereye ve Nasıl Ödenir? İndirim var mı? Taksit var mı?

Yorumlar (2)

 1. 23/05/2021

  İzmir, Çeşme de 10.000m2 bir tarla nın ecri misil bedeli yıllık ne kadar olabilir. SELAMLARIMLA.
  TEŞEKKÜRLER.

 2. 03/01/2022

  merhaba
  pandemi döneminde ecrimisil ödemeleri nereye yapılıyor? yani milli emlakın hesap ya da iban nosuna yatırmamız mümkün mü yoksa idareye gitmemiz şart mı?
  teşekkürler
  saygılar