1. Anasayfa
 2. Gayrimenkul Makaleleri

Mera Nasıl Satın Alınır? Mera Satışında Son Durum 2023


Mera Satın Alınabilir Mi?

1. Meradan Arsa Almak Mümkün müdür? Mera Satılır mı?

Meraların satın alınabilmesi için tapu sicilinde Hazine (milli emlak) adına tescil edilmesi gerekir. Bu tescil yapılmadan meraların satışı mümkün değildir. Çünkü Mera Kanunu, meraların tahsis amacı değiştirilmedikçe başka amaçla kullanılmasını yasaklamaktadır.

2. Mera Vasfını Yitirmiş Arazilerin Satışı Mümkün mü?

Bir meranın vasfını yitirmesi, o meranın satılabileceği anlamına gelmemektedir. Çünkü meralar, sadece nitelikleri gereği değil, hukuken de meradırlar. Bu nedenle bir meranın, meralık vasfını yitirmesi, o meranın artık hukuken mera olmadığı anlamına gelmemektedir. Mera Kanunu’nun 14. maddesine göre tahsis amacı değiştirilmedikçe mera, yaylak ve kışlaktan bu Kanunda gösterilenden başka şekilde yararlanılamaz. Yani meralık vasfını yitirmiş arazilerin satışı için Mera Kanunu’nun 14. maddesine göre vasıf değişikliği yapılarak bu meraların, tarla/arazi/arsa vasfıyla Hazine adına tescil edilmesi gerekir.

3. Köy Merası Nasıl Satın Alınır? Köy Merası Satılır mı? Köy Merası Tapusu Nasıl Alınır?

Tahsis amacı değiştirilen mera, yaylak ve kışlakların tescilleri Hazine adına yapılır. Ama sadece Mera Kanunu’nun 14. maddesinde sayılan hallerde tahsis amacı değiştirilir. Tahsis amacı değiştirilen vakıf meralarının tescilleri ise vakıf adına yaptırılır. Daha sonra bunlardan uygun olanlar satılabilir.

4. Köy İçinde Bulunan Merayı Hazine Adına Tescil Edilip Satın Alabilir Miyim? Köy Merası Satılır mı?

Mera Kanununa göre tahsis amacı değiştirilmedikçe mera, yaylak ve kışlaktan bu Kanunda gösterilenden başka şekilde yararlanılamaz. Dolayısıyla meraların, vasfı değiştirilmedikçe satışı mümkün değildir. Ancak, Mera Kanunu hükümleri kapsamında vasfı değiştirilirse meralar özel mülkiyete konu olabilir. Mera Kanunu’na göre, bu Kanuna veya daha önceki kanunlara göre mera, yaylak ve kışlak olarak tahsis edilmiş olan veya kadimden beri bu amaçla kullanılan arazilerden sadece 14. maddede sayılan durumlarda meralık vasfı kaldırılabilir. Bu yerler Hazine adına tescil edilebilir.

Köyde konut olarak kullanılan yerlerde kullanılabilecek yöntemler sadece “Köy yerleşim yeri ile uygulama imar plânı veya uygulama plânlarına ilave imar plânlarının hazırlanması”dır. Dolayısıyla bu alanı sadece “Köy yerleşim yeri veya uygulama imar plânı veya uygulama plânlarına ilave imar plânlarının yapılması” durumunda Hazine adına tescil edilerek satın alabilirsiniz.

5. 2b ve Mera Arazilerinin Satışı Nasıl Olur

2/B alanları, 6831 sayılı Orman Kanunu‘nun 2. maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine veya kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan ve çıkarılacak yerleri ifade etmektedir. Bu alanlar daha önceden orman iken Orman Kanunu’nun 2. maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre orman sınırı dışına çıkarıldığı için kısaca 2/B alanları olarak adlandırılmıştır. 2/B alanlarının satışı için şu yazımıza bakınız: 2/B Arazisi Nedir? 2/B Alanlarının Satışı Nasıl Olur? 2/B Alınır mı?

Mera Vasfının Kaldırılması Nasıl Olur? Meranın Tarım Arazisine Dönüştürülmesi Mümkün mü?

Mera Kanunu’nun 14. maddesinde (Üçüncü Bölüm- Tahsis Amacının Değiştirilmesi) sayılan alanlarda kalanların meralık vasfının kaldırılması mümkündür. Mera Kanunu’na göre mera, yaylak ve kışlak olarak tahsis edilmiş olan olan veya kadimden beri bu amaçla kullanılan arazilerden, bu maddede sayılan işler için gerekli olanların tahsis amacı; ilgili müdürlüğün talebi, mera komisyonunun ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün (milli emlak) uygun görüşü üzerine, valilikçe değiştirilebilir ve söz konusu yerlerin tescilleri Hazine adına yaptırılır.

1. Mera Vasfından Çıkarma Mümkün mü? Mera Vasıf Değişikliği Nasıl Yapılır?  Mera Vasfının İptali Mümkün müdür?

Mera Kanunu ile getirilen en önemli düzenlemelerden bir tanesi, mera, yaylak ve kışlakların tahsis amacı değiştirilmedikçe başka amaçla kullanılamamasıdır. Kanun’un 14. maddesine göre tahsis amacı değiştirilmedikçe mera, yaylak ve kışlaktan bu Kanunda gösterilenden başka şekilde yararlanılamaz. Ancak mera, yaylak ve kışlak olarak tahsis edilmiş olan veya kadimden beri bu amaçla kullanılan arazilerden yine Kanun’un 14. maddesinde sayılan durumlar için gerekli olan mera, yaylak ve kışlakların tahsis amacı ilgili müdürlüğün talebi, mera komisyonunun ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün uygun görüşü üzerine, valilikçe değiştirilebilir.

2. Mera Vasfından Çıkarma Nasıl Olur? Meranın Hazine Arazisine Çevrilmesi Mümkün Müdür?

Mera Vasıf Değişikliği Nasıl Yapılır? Mera Kanunu’nun 14. maddesine göre tahsis amacı değiştirilmedikçe mera, yaylak ve kışlaktan bu Kanunda gösterilenden başka şekilde yararlanılamaz. Ancak, bu Kanuna veya daha önceki kanunlara göre mera, yaylak ve kışlak olarak tahsis edilmiş olan veya kadimden beri bu amaçla kullanılan arazilerden; Mera Kanunu’nun 14. maddesinde (Üçüncü Bölüm- Tahsis Amacının Değiştirilmesi) sayılan alanlarda kalanların meralık vasfından çıkarılması mümkündür.

3. Mera Vasfı Değişikliği Nasıl Yapılır?

Mera Kanunu’na göre mera, yaylak ve kışlak olarak tahsis edilmiş olan veya kadimden beri bu amaçla kullanılan arazilerden;

a) Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının talebi üzerine, Maden Kanunu ve Petrol Kanunu ile Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu hükümlerine göre, arama faaliyetleri sonunda rezervi belirlenen maden ve petrol faaliyeti ile jeotermal kaynak ve doğal mineralli sular için zaruri olan,

b) Kültür ve Turizm Bakanlığının talebi üzerine, turizm yatırımları için zaruri olan, c) Kamu yatırımları yapılması için gerekli bulunan,

d) Köy yerleşim yeri ile uygulama imar plânı veya uygulama plânlarına ilave imar plânlarının hazırlanması, toprak muhafazası, gen kaynaklarının korunması, millî park ve muhafaza ormanı kurulması, doğal, tarihî ve kültürel varlıkların korunması, sel kontrolü, akarsular ve kaynakların düzenlenmesi, bu kaynaklarda yapılması gereken su ürünleri üretimi ve termale dayalı tarımsal üretim faaliyetleri için ihtiyaç duyulan,

e) Köy Kanununun 13 ve 14. maddeleri kapsamında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan, f) Ülke güvenliği ve olağanüstü hal durumlarında ihtiyaç duyulan, g) Doğal afet bölgelerinde yerleşim yeri için ihtiyaç duyulan, ğ) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun talebi üzerine, Elektrik Piyasası Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine göre, petrol iletim faaliyetleri ile elektrik ve doğal gaz piyasası faaliyetleri için gerekli bulunan, h) Jeotermal kaynaklı teknolojik seralar için ihtiyaç duyulan,

ı) Cumhurbaşkanınca kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edilen, i) Endüstri Bölgeleri Kanunu kapsamında ilan edilen endüstri bölgeleri, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında ilan edilen teknoloji geliştirme bölgeleri, Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan organize sanayi bölgeleri ve Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında kurulan serbest bölgeler için kuruluş ve genişleme aşamalarında ihtiyaç duyulan,

j) 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanunu kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca kurdurulacak veya Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş işletmeciler tarafından kurulacak veya kurdurulacak elektronik haberleşme altyapıları için ihtiyaç duyulan,

Yerlerin, ilgili müdürlüğün talebi, komisyonun ve defterdarlığın uygun görüşü üzerine, valilikçe tahsis amacı değiştirilebilir ve söz konusu yerlerin tescilleri Hazine adına, vakıf meralarının tescilleri ise vakıf adına yaptırılır.

4. Köy Merası Mezarlık Olabilir mi?

Mera Kanunu’nun 14. maddesine göre, 442 sayılı Köy Kanununun 13 ve 14. maddeleri kapsamında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan yerlerin, ilgili müdürlüğün talebi, komisyonun ve defterdarlığın uygun görüşü üzerine, valilikçe tahsis amacı değiştirilebilir ve söz konusu yerlerin tescilleri Hazine adına, vakıf meralarının tescilleri ise vakıf adına yaptırılır. Yani bu alanların meralık vasfı kaldırılabilir.

442 sayılı Köy Kanununun 13. maddesi köyün zorunlu işlerini, 14. maddesi ise tercihe bağlı işlerini düzenlemektedir. Mezarlık Yerlerinin İnşası İle Cenaze Nakil Ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre mezarlık alanlarının, tesis edilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, düzenlenmesi, iyi bir halde muhafazası, etrafının hayvanların girmesine mani olacak şekilde uygun duvarla ve çitle çevrilmesi, duvarların bakımlı halde bulundurulması, güneşin girmesine ve hava cereyanına mani olmayacak tarzda ağaçlandırılması ve çiçeklendirilmesi, gerekli her türlü bakım, onarım ve temizliğinin yapılması büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerince, diğer yerlerde belediyeler ve köy muhtarlıklarınca sağlanır.

Dolayısıyla mezarlık yerlerinin inşası 442 sayılı Köy Kanununun 13. maddesinde sayılan köyün zorunlu işleri arasında değerlendirilebilir ve bunun için gerekli meraların meralık vasfı kaldırılabilir.

5. Mera Komisyonu Kimlerden Oluşur?

Mera komisyonu, valinin görevlendireceği bir vali yardımcısı başkanlığında; Bakanlık il müdürü, Bakanlık il müdürlüğünden konu uzmanı bir ziraat mühendisi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yetkili temsilcisi, Orman Genel Müdürlüğü yetkili temsilcisi, ilgili köy veya mahalle muhtarı, defterdarlıktan veya bulunamaması halinde vali tarafından görevlendirilecek bir hukukçu, Milli Emlak Müdürlüğünden bir temsilci, Kadastro Müdürlüğünden bir teknik eleman, Ziraat Odası Başkanlığından bir temsilci olmak üzere on kişiden oluşur.

6. Mera Tarla Olur mu?

Mera Kanunu’nun 14. maddesine göre toprak muhafazası, gen kaynaklarının korunması, millî park ve muhafaza ormanı kurulması, doğal, tarihî ve kültürel varlıkların korunması, sel kontrolü, akarsular ve kaynakların düzenlenmesi, bu kaynaklarda yapılması gereken su ürünleri üretimi ve termale dayalı tarımsal üretim faaliyetleri için ihtiyaç duyulan meraların meralık vasfının kaldırılarak tarla haline getirilmesi mümkündür.

7. Meraların Tarım Alanına Dönüştürülmesi İyi Mi?

Meraların tarım alanına dönüştürülmesi iyi mi, değil mi sorusunda objektif bir cevap vermenin mümkün olmadığını düşünüyorum. Meraların hayvancılık için kullanılması ne kadar iyi ise, tarım için kullanılması da o kadar iyi olabilir. Bununla birlikte belirtmek gerekir ki meralardan herkes, tarım arazilerinden sadece o arazinin maliki yararlanabilir.

Mera Nasıl Satın Alınır?
Mera Satışında Son Durum 2022

Yorumlar (4)

 1. Merhaba
  Köyümüzün sınırları içerisinde kalan ( üç kenarında evler var, bir kenarında arsa olan ) fakat mera görünen bir alan var. Bu alanı satın almamız mümkün olur mu? Bir de eğer olursa köyden biri mi olması gerekir? Annem babam köyde ama ben merkezde yaşıyorum. Köyde ev yapıp yaşamak istiyorum. Bu alanı alabilmeniz mümkün mü acaba?

 2. Hocam bu mera konusu, nerelerin mera olduğunun tespiti açısından oldukça tartışmalı geliyor. Belki bu konuyu da yazılarınızda işlersiniz. Örneğin bizim Kahramanmaraş Elbistan’da dededen kalma bazı tarlalarımız var. Ancak bu tarlalar mera olduğu gerekçesiyle kadastroya tescil edilmemiş durumda. Bunun nasıl olduğunun izini sürerken ben kadastro döneminde bilirkişi olan kişileri suçlarken aslında kadastrodan 3 yıl önce Köye mera tesbiti amacıyla memur geldiğini ve bu memurun 2 asil 2 yedek üye seçerek bu kişilerin nerelerin mera olduğuna karar verdiğini öğrendim. Sorun sadece bizim tarlamız değil. Bir bölge var ve o bölgedeki tarlaların hala sınırları belli olduğu halde mera olarak tescil edilmiş. Halbuki Osmanlı’dan kalma tahrirlere baktığımda bahsi geçen bölgede 16. Yüzyılda mezra olduğu ve tarım yapıldığı anlaşılıyor. Dolayısı ile kadimden beri mera olmadığı çok açık. Hatta çevredeki 16 köy içerisinde tahrirlerde kayıtlı olan tek yer burası ve dolayısı ile eskiden beri mera olmayan tek yer. Ancak bahsettiğim bölgeye kadastro geldiği zaman iki tane bilirkişi dışında kimsenin tarlası yazılmamış. Bunun nedenini sorduğumda da bilirkişi olan kişi o zaman biz bilirkişi olduğumuz için memurlar bize sürülmeyen tarlalar yazılmayacak dediler ve biz de kendi tarlalarımızı sürdük bu yüzden bizimki yazıldı ama başka kimse sürmediği için başkasının tarlası yazılmadı dedi. Bu tarlaların sınırları da hala belli uzaydan bile anlaşılıyor. Bunu da şu açıdan söylüyorum, mera belirlemek için kadastrodan 3 yıl önce atanan köylümüz başka bir bölgede insanların tarlasını mera olarak belirlemiş Ancak mera teknikeri o zamanki rapora sınırları belli, burası mera olmayabilir, tarla da olabilir diye not düşmüş. Kadastro geldiğinde de bilirkisiler burası mera değil tarladır diyerek bu hatayı düzeltmişler. O dönem tutulan raporlara ulaşarak mera yazılan diğer bölgedeki tarlaların tescili için uğraşmak mümkün mü? Kadastrodan bu yana 20 sene geçmiş. Bu biraz zor görünüyor. Ama ilginç de bir durum.

  Diğer bölge ise aslında imar planı gelmesi halinde ya da tarım arazisine çevrilebilme maddesi açısından düzelme ihtimali olan bir bölge. Doğrudan köyün içerisinde ve köy yerleşik alanında kalan bir tarlamız var ve tarla eğimli. Ancak bu tarla da mera olarak tescil edilmiş. Sadece bu tarla değil o bölgedeki 3 4 tarla mera olarak tescil edilmiş. Ama bunlar köy yerleşik alanında. Köyde tarım yapmaya en müsait alan burası. Çünkü köyün çeşme suyu bu tarlalardan geçiyor ve sulu tarım yapılabilecek ender tarlalardan. Bizim imar planı talep etmemiz ya da imar planı yapılırken bu bölgelerin de dahil edilmesini talep etmemiz mümkün müdür? Ya da buranın tarım arazisi olarak kullanılabilir olması gerekçesiyle başvurma şansımız var mı?

  Bir de parsel sorgulamada hali arazi olarak görünen ama muhtarın meraya çevrilmesini istediği yerler var. Muhtar bu meraya çevirme işi için 2000 yılında mera tespit komisyonunun asil üye olarak belirlediği kişinin onayının olmasının zorunlu olduğunu belirtti. Bu kişi ölmeden başka biri atanamaz dedi. Ve parsel sorguda arazi de göründüğü halde buralar gerçekte mera olmuş olabilir mi? Biz bunu nasıl öğrenebiliriz? Ayrıca bu alanlar ile doğrudan mera olarak kaydedilen alanlar arasında cins değişikliği yapılması açısından bir kolaylık farkı var mıdır?

  • Bir arazinin mera olarak belirlenmesine mera ko0misyonu karar verir. Bahsettiğiniz olayda bu komisyon var mı?