1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

Kadastro Bölgesi ve Kadastro Çalışma Alanı Nedir?


Kadastro Bölgesi Nedir?

3402 sayılı Kadastro Kanunu‘na göre, her ilin merkez ilçesi ile diğer ilçelerinin idari sınırları içinde kalan yerlere kadastro bölgesi denir. 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 2. maddesine göre, kadastrosu yapılacak bölgeler ana plana uygun olarak Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün teklifi ve bağlı bulunduğu Bakanın onayı ile belirlenir.

Kadastro Bölgeleri Nasıl Belirlenir?

Her ilin merkez ilçesi ile diğer ilçelerinin idari sınırları içinde kalan yerler kadastro bölgelerini teşkil eder. Kadastro yapılacak bölgeler, ana plana uygun olarak Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün teklifi ve bağlı bulunduğu Bakanın onayı ile belirlenir. 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 2. maddesine göre, kadastrosuna başlanacak bölgeler en az 1 ay önceden Resmi Gazetede, radyo ve televizyonda, bölge merkezi ve bağlı bulunduğu ilde, varsa yerel gazetede ilan olunur ve ayrıca alışılmış vasıtalarla duyurulur.

Kadastro Bölgelerinin Belirlenmesinden Sonra Milli Emlak İdaresince Yapılacak İşlemler

3402 sayılı Kadastro Kanunu yürürlüğe girdikten sonra, bu Kanunun Milli Emlak Teşkilatını ilgilendiren hükümlerine açıklık getirmek amacıyla 151 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği yürürlüğe konulmuş ve bu Tebliğde, kadastro çalışmaları sırasında Hazine hukukunun korunması bakımından yapılması gereken işlemler ve dikkat edilecek hususlar açıklanmıştır. Anılan Tebliğe göre;

Kadastrosu yapılacak bölgelerin belirlenmesinden sonra Hazineye Ait Taşınmaz Mal Esas Defterinde[1] kayıtlı taşınmazların tapu senetlerinin birer örneğinin; Hazine ile İlişikli Taşınmaz Mal Defterinde kayıtlı taşınmazların, Hazine hukukunu korumaya yarar belgelerinin, varsa plân ve krokilerinin, işlem dosyalarından ayrı olarak açılacak bir dosyaya konulması ve her taşınmaz için bu şekilde bir dosya açılması ve her çalışma alanı için açılacak bir klasörde bu dosyaların toplanması,

Kadastro bölgelerinin belirlenmesinden sonra kadastro çalışma alanlarının ilân edilmesi beklenmeksizin Esas Defterde ve İlişikli Defterde kayıtlı tüm taşınmazların belirtmelerinin yapılması ve tapu kayıtları ile vergi kayıtlarının zemine uygulanmasının sağlanması,

Gerekmektedir. Daha önceden bu işlemler yapılmış ise yeniden yapılmayacaktır. Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlardan kira veya ecrimisil alınmak suretiyle idare edilenler için, bu taşınmazlarla ilgili olarak oluşturulacak dosyalara tespit tutanakları, ecrimisil tahsilat makbuzları, kira sözleşmeleri, mahkeme ilamları mutlaka konulacaktır. Çünkü, tapuda kayıtlı olmakla birlikte Hazinece kiraya verilmek veya ecrimisil alınmak suretiyle idare edilen taşınmazlarda Yargıtay’ın bazı içtihatlarına göre işgalden alınan ecrimisil ile kiracıdan alınan kira bedeli malik sıfatıyla zilyetliği önleyen bir husustur.

Ayrıca, zilyetliğe dayanılarak şahıslarca açılmış bir tescil davası, Hazinenin iktisap şartları oluşmadığı yönündeki itirazı üzerine mahkemenin ret kararıyla sonuçlanmışsa, zilyetlik süresi kararın verildiği tarihten itibaren yeniden işlemeye başlayacağından, Muhakemat Müdürlüğünden ya da Hazine Avukatlığından bu konudaki kararların istenilmesi ve süre hesaplamalarında önemle göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Daha sonra çalışma alanındaki Hazineye ait ya da ilişikli taşınmazların bir listesi çıkarılacak ve bu listede her taşınmazla ilgili belgelerin ne olduğu belirtilecek ve düzenlenen bu listeler kadastro tespitlerinden önce resmi yazıya bağlı olarak Kadastro Müdürlüğüne verilecektir.

Bu çalışmalar, kadastro çalışma alanlarında kadastro faaliyetlerinin başlamasından önce tamamlanacaktır.

Kadastro Çalışma Alanı Nedir?

Kadastro bölgesindeki her köy ile belediye sınırları içinde bulunan mahallelerin her biri, kadastro çalışma alanını teşkil eder. 2613 sayılı Kanunda “mıntıka”, 766 sayılı Kanunda ise “birlik” esas alınmıştı. 3402 sayılı Kadastro Kanunu mıntıka ve birlik kavramlarını “kadastro çalışma alanı” kavramında birleştirmiştir.

Kadastro Çalışma Alanı Nasıl Belirlenir?

3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 4. maddesine göre, kadastro müdürü, kadastrosuna başlanacak mahalleyi veya köyü en az 15 gün önce bölge merkezi ile çalışma alanı ve komşu köy, mahalle ve belediyelerde alışılmış vasıtalarla duyurur. Bu duyuruda çalışma sınırlarının tespitine hangi gün ve saatte başlanacağı belirtilir.

Kadastro İlanları Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesine göre, ilanın yapıldığı mahallin mülki amirine, mahalli kadastro ve hukuk mahkemelerine, tapu sicil müdürlüğüne, maliye kuruluşuna (ilerde ÇŞB il müdürlüğü, ilçelerde milli emlak şeflikleri), vakıflar idaresine, il özel idaresine ve ilgisi var ise orman idaresi ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mahalli ünitelerine bildirilir.

Kadastro Çalışma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 3. maddesine göre, kadastro teknisyenleri, işe başlamadan evvel çalışma alanı sınırının tespitine gidileceği gün ve saat ile, nereden başlanacağını, çalışma alanına komşu belediye başkanlıkları, köy ve mahalle muhtarlıklarına duyurur. Bu duyuruda, gelmedikleri takdirde gıyaplarında işlem yapılacağı açıklanır.

3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 4. maddesine göre, kadastro ekibi; kadastro çalışma alanı sınırının tespitinde il ve ilçelerin belediye sınırları ile köy sınırlarını dikkate alır. Bu sınırlar mahalle, belediye, köy idari sınırları sayılmaz. Kadastro çalışma alanı içinde, ilk parsel için kadastro tutanağının düzenlenmesinden sonra idari teşkilat ve taksimatta yapılan değişiklik, başlanan kadastroyu durdurmaz.

Kadastro Çalışma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 3. maddesine göre, sınır tespitlerinde; komşu mahalle veya köyün bilgi ve belgelerinden istifade edilir. Çalışma alanına komşu belediye ve köylerin evvelce kesinleşmiş olan genel sınırları zemine uygulanarak aynen alınır. Çalışma alanı sınır krokisi düzenlenirken, sınıra rastlayan taşınmazlar, bütünlüğünün bozulmaması için büyük kısmının bulunduğu tarafta bırakılır.

Çalışma Alanı Sınır Krokisi ve Tutanağı Nasıl Düzenlenir?

Kadastro teknisyenlerince, tarafların (belediye başkanları, muhtar ve ihtiyar kurulu üyeleri) ve çalışma alanı tayin edilecek mahalle veya köyün bilirkişileri ile bitişik köy veya mahallede kadastro çalışması varsa o köy veya mahallede görevli bilirkişilerin zeminde gösterecekleri sınırları; sınır kayıtları, varsa sınırla ilgili mahkeme ilamları, tapu ve vergi kayıtları ve benzeri belgelere göre belirlemek suretiyle çalışma alanı sınır krokisi ve tutanağı düzenlenir.

Tutanak, tarih konmak suretiyle hazır bulunanlar tarafından okudum ibaresi yazılmak suretiyle imzalanır. Tespit edilen sınır harita veya ölçü krokisinde gösterilir.

Çalışma alanı sınırının belirlenmesi sırasında taraflar arasında anlaşmazlık çıktığı takdirde, anlaşmazlık olan kısım elde mevcut belge ve bilirkişi beyanlarına göre kadastro teknisyenleri tarafından resen tespit edilir. Varsa muhalefet şerhleri alınır. Tarafların itiraz ve dava hakları saklıdır.

Çalışma Alanı Krokisinin Tebliği

Kadastro Çalışma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 3. maddesine göre, çalışma alanı sınırının tespiti sırasında hazır bulunmadıkları için gıyaplarında işlem yapılan belediye başkanlıkları ile köy veya mahalle muhtarlıklarına, çalışma alanı krokisinin örneği, gönderilecek bir yazı ile, hazır bulunanlara ise orada bir tutanakla tebliğ edilir. Ayrıca köy veya mahalle muhtarlıklarında ilan ettirilen, yapılan tebliğ veya ilanlarda, tebliğ ve ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde kadastro müdürlüğüne itiraz edebilecekleri bildirilir.

Kadastro Çalışma Alanı Sınırına Nasıl İtiraz Edilir?

3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 4. maddesine göre, kadastro teknisyenlerince tespit edilen sınıra yedi gün içerisinde kadastro müdürlüğü nezdinde itiraz edilebilir. kadastro teknisyenlerince tespit edilen sınıra; belediye başkanı, köy veya mahalle muhtarı ve orman idaresinin mahalli kuruluşu ile sınırdaki taşınmazı ile ilgili özel ve tüzel kişilerce itiraz edilebilir.

Kadastro Çalışma Alanı Sınırına İtirazın Karara Bağlanması ve Dava

Kadastro müdürü, bu itirazı inceleyerek yedi gün içerisinde karara bağlar. Kadastro müdürünce verilen karar, ilgililer hazırsa birer örneği imza karşılığı kendilerine verilir. Hazır değilse, Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Kararda, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kadastro mahkemesine itiraz edebilecekleri açıklanır.

İlgililer hazırsa tefhim, değilse derhal tebliğ edilen bu karara karşı yedi gün içerisinde kadastro mahkemesine itiraz edilebilir. Bu itiraz, duruşmasız ve gerektiğinde mahallinde inceleme yapılarak, on beş gün içinde kesin karara bağlanır. Ancak; tespit edilen bu sınıra karşı kesinleşmiş mahkeme kararı var ise aynı konuda itirazda bulunulamaz.

[1] 271 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile 115 sayılı Tebliği ile eki Milli Emlak Defterleri Yönergesi 01.01.2004 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış ve bu tarihten sonra Hazine taşınmazlarıyla ilgili tüm kayıt, belge ve defterler elektronik ortamda tutulmaya başlanmıştır. Buradaki ifadeleri MEOP olarak algılamak gerekir.

Kadastro Bölgesi ve Kadastro Çalışma Alanı Nedir?