1. Anasayfa
 2. Gayrimenkul Makaleleri

İmar Planlarında Bahçe Mesafesi Nedir? Çekme Mesafesi Nedir? Bina Cephesi ve Derinliği Nedir?


Bahçe Mesafesi Nedir? Bina Çekme Mesafesi Nedir? Arsa Çekme Payı Nedir?

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre ön, arka ve yan bahçe mesafeleri, binanın doğal/tesviye edilmiş zeminde kendi parsel sınırlarına en fazla yaklaşabileceği mesafelerdir. İmar planlarında, parselde yapılacak yapıların ön ve yan taraftaki komşu parsel sınırına mesafesi de gösterilir. Bunlara bahçe mesafesi veya çekme mesafesi denir.

En az ön, arka ve yan bahçe mesafeleri; binanın doğal/tesviye edilmiş zeminde kendi parsel sınırlarına en fazla yaklaşabileceği mesafelerdir. Bunları imar planlarından okuyabiliriz. Buna dair bir örneğe aşağıda yer veriyoruz.

Çekme Mesafeleri İmar Planında Nasıl Gösterilir?

Komşu Çekme Mesafesi Nedir? Komşu Sınırına Ev Yapma Mesafesi Nedir?

Aslında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde komşu çekme mesafesi diye bir kavram bulunmamaktadır. Bununla birlikte komşu çekme mesafesi ifadesi ile kastedilen yan ve arka bahçe mesafeleridir. Buna “komşu parsel çekme mesafesi” veya “komşu parselden çekme mesafesi” de denilmektedir.

Arsaya Ev Yaparken Kaç Metre Çekilir?

Gerek Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, gerekse Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği parselde yapılacak yapıların ön ve yan taraftaki komşu parsel sınırına belirli bir metreden daha fazla yaklaşmasını yasaklamıştır. Arsaya ev yaparken bu kurallara uyulması gerekir.

Parselde yapılacak yapıların ön ve yan taraftaki komşu parsel sınırı, aşağıda açıklayacağımız ön bahçe, yan bahçe ve arka bahçe mesafelerine uygun yapılmalıdır.

Ön Bahçe Mesafesi Nedir?

Ön bahçe, bina ön cephe hattı ile parselin ön cephesi arasında kalan parsel bölümleridir. Yoldan yüz alan bütün bahçeler ön bahçe statüsündedir. Ön bahçe mesafesi imar planında belirlenen ön cephe hattına veya ön bahçe mesafesine göre, planda belirlenmemişse idarelerin imar yönetmeliklerine veya imar yönetmeliklerinde hüküm bulunmaması halinde bu Yönetmelikteki esaslara göre belirlenir. Birden fazla yola cephesi bulunan parsellerde de bu esaslara uyulur.

Ön bahçe mesafesi 7.00 metreye çıkarılmak kaydıyla, bina cephesinden itibaren 2.00 metre dışında kalan kısım ön bahçede açık otopark yapılabilir.

Ön bahçelerde tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında; parsel sınırına 3.00 metreden fazla yaklaşmamak şartıyla ön bahçe mesafesinin yarısına kadar zorunlu otoparklar yapılabilir. Ancak sit alanları ve özel çevre koruma alanlarında, koruma amaçlı uygulama imar planı hükümlerine uyulur.

a) Ön Bahçe Çekme Mesafesi Ne Kadar?

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre, uygulama imar planında, aksine bir hüküm bulunmadığı durumlarda bahçe mesafeleri; ön bahçe ve yol kenarına rastlayan bahçe mesafeleri ile kamusal alanlara komşu olan bahçe mesafeleri en az 5.00 metredir.

b) Yoldan Çekme Mesafesi Nedir? Yola Yapı Yaklaşma Mesafesi Nedir?

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre, yoldan yüz alan bütün bahçeler ön bahçe statüsündedir. Yani yoldan çekme mesafesi veya yola yapı yaklaşma mesafesi diye bilinen çekme mesafeleri, ön bahçe mesafeleridir.

c) Yoldan Çekme Mesafesi Nasıl Hesaplanır?

Yoldan çekme mesafesi imar planında belirlenen ön cephe hattına veya ön bahçe mesafesine göre, planda belirlenmemişse idarelerin imar yönetmeliklerine veya imar yönetmeliklerinde hüküm bulunmaması halinde bu Yönetmelikteki esaslara göre belirlenir.

Arka Bahçe Mesafesi Nedir? Arka Bahçe Çekme Mesafesi Nedir?

Arka bahçe, ön bahçeye komşuluğu bulunmayan bina arka cephesi ile arka komşu parsel sınırı arasında kalan parsel bölümüdür.

Tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında kalmak ve parsel sınırları dışına taşmamak kaydıyla, ön bahçe statüsünde olmayan arka bahçe mesafelerinde su deposu, otopark ve mevzuatı gereğince zorunlu miktardaki sığınaklar yapılabilir.

a) Arka Bahçe Mesafesi Hesaplama

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre, uygulama imar planında, aksine bir hüküm bulunmadığı durumlarda arka bahçe mesafesi en az 3.00 metredir. Arka bahçe mesafeleri; tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan bodrum katları da dâhil, dörtten fazla katlı binalarda 4 katın üzerindeki her kat için 0.50 metre artırılır. 

Arka mesafelerinin hesabında dikkate alınacak kat adedi o cephede kısmen veya tamamen tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında kalan katlar hariç diğer katların toplam yüksekliğinin üçe bölünmesi ile bulunur. 2.50 metreyi aşan artık değerler 1 kat adedine tekabül eder. Bina yüksekliği hesabında, arkasında kullanılan hacim oluşturulmamış istinat duvarları yükseklik hesabına dâhil edilmez.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 23. maddesine göre, uygulama imar planında, aksine bir hüküm bulunmadığı durumlarda,  bu Yönetmelikte yer alan kat adedine bağlı olarak arka bahçe mesafelerinin 0.50 metre arttırılmasına ilişkin hükümler yapıda bulunan her katta ayrı ayrı değerlendirme yapılarak da uygulanabilir.

b) Arka Bahçe Mesafesi H/2 Ne Demek

Bazı imar planlarında arka bahçe mesafesi H/2 olarak belirtilmektedir. Burada H ile ifade edilen binanın yüksekliğidir. Dolayısıyla bu ifade arka bahçe mesafesinin, bina yüksekliğinin yarısı olduğu anlamına gelir.

Yan Bahçe Mesafesi Nedir?

Yan bahçe, parselin komşu parsellere kadar uzanan ön ve arka bahçeleri dışında kalan bahçeleridir. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre, uygulama imar planında, aksine bir hüküm bulunmadığı durumlarda bahçe mesafeleri; yan bahçe mesafesi en az 3.00 metredir.

Yan bahçe mesafeleri; tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan bodrum katları da dâhil, dörtten fazla katlı binalarda 4 katın üzerindeki her kat için 0.50 metre artırılır. 

Yan mesafelerinin hesabında dikkate alınacak kat adedi o cephede kısmen veya tamamen tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında kalan katlar hariç diğer katların toplam yüksekliğinin üçe bölünmesi ile bulunur. 2.50 metreyi aşan artık değerler 1 kat adedine tekabül eder. Bina yüksekliği hesabında, arkasında kullanılan hacim oluşturulmamış istinat duvarları yükseklik hesabına dâhil edilmez.

Tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında kalmak ve parsel sınırları dışına taşmamak kaydıyla, ön bahçe statüsünde olmayan yan bahçe mesafelerinde su deposu, otopark ve mevzuatı gereğince zorunlu miktardaki sığınaklar yapılabilir.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine Bahçe Mesafeleri ile İlgili Ortak Hükümler

Bahçe mesafeleri Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 23. maddesinde düzenlenmiştir. Eğer imar planında bahçe mesafeleriyle ilgili hüküm yok ise bu madde uygulanır. Maddeye göre uygulama imar planında, aksine bir hüküm bulunmadığı durumlarda bahçe mesafeleri ile ilgili ortak hükümler şunlardır:

a) Uygulama imar planında aksine bir açıklama getirilmediği takdirde, binanın tabii zemin veya tesviye edilmiş zemindeki en düşük kottaki görünen yüksekliği 60.50 metre veya daha fazla ise; ön, yan ve arka parsel sınırından en az 15.00 metre çekilmek durumundadır. 60.50 metre yükseklikten sonra artan her kat için ön, yan ve arka bahçe mesafelerine 1.00 metre ilave edilir.

b) Çok yüksek yapı, az katlı bir ana kitle üzerinde yükseliyorsa, parsel sınırı ile ana kitlenin parsele en yakın noktası arasındaki mesafe 10.00 metreye kadar düşürülebilir. Ana kitle yüksekliği dâhil yapı yüksekliğinin 60.50 metre olması durumunda yükselen blok ile parsel sınırı arasındaki mesafe en az 15.00 metre olup 60.50 metre yükseklikten sonra artan her kat için bu mesafeye 1.00 metre ilave edilir. Bu maddede ifade edilen ana kitle; en fazla 5 katlı olup kat adedi binanın en düşük kottaki cephesi esas alınarak belirlenir. 

c) Bir parselde az katlı ana bir kitle üzerinde birden fazla yükselen bloklar tertiplenmesi halinde, bloklar arasında en az yapının ana kitlesi üzerinde kalan bölümlerinin yüksekliklerine göre bu Yönetmelikte belirlenen iki bina arasındaki yan bahçelerin toplamı kadar mesafe bırakılmak zorundadır.

ç) Ön, yan ve arka bahçelerde; kapalı mekân oluşturmayan ve tüm cepheleri açık, katlı olmayan, bağımsız bölüm veya bağımsız bölümün eklentisi niteliği taşımayan, tabii veya tesviye edilmiş zemin üzerine; kameriye, pergola, süs havuzu, çocuk bahçeleri, bina giriş köprüleri, oyun ve sportif amaçlı bahçe düzenlemeleri yapılabilir.

d) Ön, yan ve arka bahçelerde güvenlik kulübesi yapılabilir.

e) Konut, konut+ticaret, turizm, eğitim, ibadet, sağlık ve spor parsellerinin bahçe mesafelerinde, binanın zemine oturduğu alanın dışında kalan alanın her 30.00 m2’si için bir ağaç dikilir. Parselin ağaç dikimine uygun olmaması halinde bu fıkrada belirtilen şarta göre hesaplanan sayıda ağaç, ilgili idarenin uygun göreceği, imar planlarında kamunun kullanımına ayrılmış bir alana dikilir.

f) Mevzuat değişikliği veya yapıdaki kat veya alan artışları nedeniyle asansör yapılması zorunlu hale gelen mevcut yapılara ilişkin ilave veya tadilat ruhsatı taleplerinde; bina içinde yapılacak tadilatlarla asansör tesis edilememesi halinde, engellilerin de erişiminin sağlanabilmesi için ön, yan ve arka bahçe mesafeleri içinde parsel sınırına en az 1.50 metre mesafe bırakılmak kaydıyla asgari ölçülerde panoramik asansör veya ulaşılacak katın yüksekliğinin uygun olması halinde 634 sayılı Kanun uyarınca muvafakat alınarak mekanik kaldırma iletme platformu yapılabilir.

g) Eksik katlı yapı ruhsatı taleplerinde, uygulama imar planında belirlenen veya uygulama imar planında belirlenmemişse, bu Yönetmelikteki kat adedi veya bina yüksekliğine göre bu Yönetmelik ile belirlenen bahçe mesafelerine uyulur.

a) Çekme Mesafesine Havuz Yapılır Mı?

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre ön, yan ve arka bahçelerde; kapalı mekân oluşturmayan ve tüm cepheleri açık, katlı olmayan, bağımsız bölüm veya bağımsız bölümün eklentisi niteliği taşımayan, tabii veya tesviye edilmiş zemin üzerine süs havuzu yapılabilir. Buna karşılık normal yüzme havuzu yapılamaz.

b) Çekme Mesafesine Otopark Yapılır Mı?

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre ön bahçe mesafesi 7.00 metreye çıkarılmak kaydıyla, bina cephesinden itibaren 2.00 metre dışında kalan kısım ön bahçede açık otopark yapılabilir. Ön bahçelerde tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında; parsel sınırına 3.00 metreden fazla yaklaşmamak şartıyla ön bahçe mesafesinin yarısına kadar zorunlu otoparklar yapılabilir.

Tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında kalmak ve parsel sınırları dışına taşmamak kaydıyla, ön bahçe statüsünde olmayan yan ve arka bahçe mesafelerinde otopark ve mevzuatı gereğince zorunlu miktardaki sığınaklar yapılabilir.

c) Aynı Parselde İki Bina Arası Mesafe, Aynı Parselde İki Blok Arası Mesafe

Aynı parselde 2 bina arası mesafe ne kadar olmalıdır? Bir parselde birden fazla 60.50 metre yükseklikte bina yapılması halinde binalar arasındaki mesafe, 20.00 metre olup, 60.50 metre yükseklikten sonra ilave her 3.00 metre yükseklik için bu mesafeye 1.00 metre ilave edilir. Bu fıkraya göre fazladan bırakılması gereken çekme mesafeleri bir veya birkaç kat birlikte etüt edilerek binada kademelenme yapılmak suretiyle de gerçekleştirilebilir.

ç) Aynı Parselde İki Villa Arası Mesafe

Aynı parselde iki villa arası mesafe, açısında özel bir durum söz konusu değildir. Bununla birlikte yukarıda bir parselde birden fazla bina konusunda açıklanan kurallar, bir parselde birden fazla 60.50 metre yükseklikte bina yapılması halinde uygulanır. Bir parselde birden fazla 60.50 metreden daha az yükseklikte bina yapılması halinde, binalar arası mesafe her binanın yüksekliğine göre yaklaşma mesafeleri ayrı ayrı tespit edilip toplanmak suretiyle bulunur.

Köylerde Çekme Mesafesi

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 14. maddesine göre köylerde çekme mesafeleri (Bahçe Mesafeleri) ön ve yol kenarına rastlayan yan bahçe mesafelerini minimum (5.00) m.`dir. Ancak, mevcut teşekkülde bu mesafeler (5.00) m.den fazla ise bu teşekküle uyulur.

Bitişik olmayan yan ceplerde, çelik, kagir ve benzeri yapılarda minimum (3.00) m., diğer yapılarda ise minimum (5.00) m. mesafe bırakılması şarttır.

Ön bahçesiz bitişik veya blok olarak teşekkül etmiş yerlerde, mevcut teşekküle uygun olarak yapılacak uygulamayı takdire Belediye yetkilidir. Ancak blok uygulamalarında blok her hal-karda (40.00) m. yi aşamaz. Arka bahçe mesafesi bina yüksekliğinden az olamaz.

Bina Çekme Mesafesi İhlali

Bina çekme mesafesi ihlalinin, hem imar mevzuatının, hem de komşu parsel hakkının ihlali anlamına gelir. Bu nedenle bina çekme mesafesi ihlali durumunda İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre yıkım ve aynı Kanunun 42. maddesine göre imar para cezası uygulanması sonucunu doğurabilir.

Bina Cephesi Nedir?

Bina cephesi, parsel nizamında, binanın toprak üstündeki ilk katının parselin yol tarafındaki duvarının dış yüzüdür. Köşe başı parsellerde ise, binanın kot aldığı yol tarafındaki toprak üstündeki ilk kat duvarının dış yüzüdür.

Bina Derinliği Nedir?

Bina derinliği, binanın ön cephe hattı ile arka cephe hattının en uzak noktası arasındaki dik hattın uzaklığıdır. Bu tanımlar aşağıdaki şekilde basit olarak gösterilmiştir.

Çekme Mesafeleri-Bahçe Mesafeleri Gösterimi
İmar Planlarında Bahçe Mesafesi Nedir? Çekme Mesafesi Nedir? Bina Cephesi ve Derinliği Nedir?

Yorumlar (53)

 1. kat imarlı köyde bulunan arsa üzerine ev yapmak istiyorum. Fakat arsayı ortalayarak yerden 7 m yükseklikten geçen elektirik telleri bu isteğime mani oluyor. Medaş a tellerin arsa içerisinden yola alınması için dilekçe verdim, olumlu bir sonuç çıkacağını zannetmiyorum. Bu sorunumun çözülmesinin bir yolu evimin arsa sınırlarına 1 er metre aralık bırakarak yaptırmak. Bu şekilde de ruhsat alamayacağını biliyorum. Böyle durumlarda özel bir izin çıkarılabilinir mi, özel idaresinin böyle bir yetkisi var mı ? Bu konuda yardımcı olabileceğiniz başka bir görüşünüz var mı? Cevabınızı merakla bekliyorum.

  • MEDAŞ aleyhine tellerin arsa içerisinden yola alınması için dava açarak ilerlemeniz daha doğru bence

 2. 17/02/2022

  yalova armutluda ev yazlık yapmak istiyorum ön yoldan 7 metre çekme istiyorum imar muduru kabul etmiyor 5 metreden başlamak zorunlulugu var meclis kararı var diyor .beni bu şekilde sınırlandırabilirlermi önde bahçem fazla olsun istiyorum ama 5 metre mesafeye binayı başlatmak zorundasınız diyorlar bunun için gidilebilecek bir huhuki yol varmı beni aydınlatırsanız minnettar olurum selam ve saygılarla

  • Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde bahsedilen ön bahçe mesafeleri “en az” mesafelerdir. Bunlardan daha fazla bahçe mesafesi bırakılabilir.

   • Meclis kararı plan notunu onama şeklinde ise uymak zorunluluğu vardır. Sebep plan notu yönetmeliğin üstünde karardır.

   • Yan yeni tapılan bina bizim otopark duvarını yükseltip yarısını kapalı garaj. Olarak mesafe bırakmadan yapabilirmi

 3. Yan arsamıza ev yapılmak isteniyor fakat biz imza atarsak bahçe duvarımıza ev duvarını dayamak istiyorlar.Bu imza ile mümkun mü .bu arada arsa 256.84 m2

  • İmar planındaki yapı nizamına bağlı bir durum ama sizin bahçe duvarına ev duvarının dayanmak istenmesi garip biraz. sanırım komşu mesafesine uymadıkları ve uyamayacakları için sizin rızanızı arıyorlar

 4. 05/03/2022

  Hocam merhabalar şuan bir yazlık yaptırmaktayım evin bir parseli komşuya 295 cm geliyor bu bir sorun teşkil eder mi? Şimdiden teşekkür ederim değerli cevabınız için.

  • “evin bir parseli komşuya 295 cm geliyor” derken neyi kastediyorsunuz? Eğer komşunun parseline 295 cm kadar yaklaşıyor ama kendi parselinizde kalıyor ise imar planındaki çekme mesafelerine bakmanız lazım. Bu değil de “komşunun parseline 295 cm giriyor” yani yapının bir kısmı onun parselinde kalıyor diyorsanız bu ciddi bir sorun olur.

   • 06/03/2022

    Kendi arsam içerisinde Yoldan mesafesi 5 metre çekili arka bahçeden 3.5 metre yan arsadan ise en az 3 metre denilen komşu payından 295 cm geliyor 5 cm sorun teşkil eder mi müstakil ev olarak yapılıyor konut cevabınız için teşekkür ederim

 5. 12/04/2022

  komşu çekme mesafesini ihlal eden sundurma yapılabilir mi? yapılamaz ise hangi kanun veya yönetmeliğe aykırıdır? Bilen varsa yardımcı olabilir mi?

  • Bağımsız bölüm olarak düzenlenmeyen veya bağımsız bölümün eklentisi niteliği taşımayan, yapının ana taşıyıcı sistemleri ile bütünleşik olmayan, bahçe alanının %20’sini geçmeyen sundurma taban alanına dahil değildir. Ayrıca ön, yan ve arka bahçelerde; kapalı mekân oluşturmayan ve tüm cepheleri açık, katlı olmayan, bağımsız bölüm veya bağımsız bölümün eklentisi niteliği taşımayan, tabii veya tesviye edilmiş zemin üzerine; a) Kameriye, b) Pergola, c) Süs havuzu, ç) Çocuk bahçeleri, d) Bina giriş köprüleri, e) Oyun ve sportif amaçlı bahçe düzenlemeleri, yapılabilir. Bu nedenle çekme mesafesine de dahil olmadığını düşünüyorum.

 6. 01/05/2022

  Köyde bulunan eski evimi tadilat yaptırmadan önce yan tarafta evi bulunan kardeşimden noter tasdikiyle 1 m. olacak şekilde düzenledik.Şimdi ise kardeşim sözlü itirazda bulunarak binayı yaptırmak istemiyor.Noterden tarfıma vermiş olduğu m. çekme payını geri alabilir mi?

 7. 08/05/2022

  Arsama inşaat yapacağım. Ön bahçeden 5 metre çekme mesafesi var. Ancak cadde üzerindeki tüm betonarme eski yapılar caddeye sıfır. Arsamın tam karşısındaki (caddenin karşısında) yeni yapılan bina belediyeden bir şekilde izin alarak 5 metre çekme mesafesine uymadı ve iskanını aldı. Aynı şekilde hem karşımdaki binayı emsal göstererek hem de arsamın bulunduğu taraftaki binaların caddeye sıfır olmasını öne sürerek 5 metre çekme mesafesinin uygulanmamasını sağlayabilir miyim? Buna yasal bir engel var mı? Yoksa belediyede imar değişikliği yapılarak aynı hak bize de kullandırılabilir mi?

  • Belediyenin diğer şahıslara ne şekilde ruhsat verdiğine bakılmalı. Onların imar durumu farklı olabilir. Eğer aynı imar durumu var ise belediye ile görüşülmeli.

 8. 15/05/2022

  Merhaba, müstakil bir ev satın aldım. Benden önceki sahibi iskandan sonra çatıyı kapatmış ve eve katmış. Aynı şekilde yan bahçe çekme mesafesi içerisine müştemilat yapıp eve katmış. Ben bunların iskan dışı kaçak eklentiler olduğunu aldıktan sonra öğrendim. İmar affından da faydalanmamış. Bunlarla ilgili bir şikayet gelirse belediyenin bana ceza kesmesi veya yıkım istemesi mümkün müdür? 2. sorum yan bahçe çekme mesafesi içerisinde pergola veya açılır kapanır çatısı olan sundurma yapabilir miyim? Kaçak olarak yapılan müştemilatın üst kısmı mutfağımın penceresine denk geliyor. Ben burayı cam korkuluk ile çevirip üzerine açılır kapanır çatı yaparak teras olarak kullanmak istiyorum. Şimdiden teşekkür ederim.

  • 1) Normal koşullarda cezanın yapı yapana kesilmesi gerekir. Müştemilatın sizden önce yapıldığını ispat ederseniz ceza yapıyı yapana kesilir.
   2) Çekme mesafesi içerisinde açılır kapanır çatısı olan sundurma yapamazsınız.
   3) ön, yan ve arka bahçelerde; kapalı mekân oluşturmayan ve tüm cepheleri açık, katlı olmayan, bağımsız bölüm veya bağımsız bölümün eklentisi niteliği taşımayan, tabii veya tesviye edilmiş zemin üzerine; a) Kameriye, b) Pergola, c) Süs havuzu, ç) Çocuk bahçeleri, d) Bina giriş köprüleri, e) Oyun ve sportif amaçlı bahçe düzenlemeleri, yapılabilir.
   4) Müştemilatı teras yapma konusunu siz bilirsinz

 9. 06/09/2022

  iyi günler. 1852 m2 içerisinde 5 adet müstakil binayız.etrafımız duvar ile çevrili.ön cephemizde bakasına ait 5 evi aşağıdan yukarıya doğru uazanan 392 m2 tapulu artık parsel mevcut ve arsanın genişliği 4 metre kadar. arasadan sonra yol geçmekte. arsa sahipleri burayı otopark yapmak istiyor. bu mümkünmüdür. tşk.ederim

 10. 31/10/2022

  merhaba
  benim evime ve köyün kullandığı patika yola ev yaptılar ne yapabilirim

 11. 11/11/2022

  Yeni iskanı alınmış bir apartman dairesinde oturuyorum.Sınırımız olan bir arsada,2 katlı müstakil bir ev, çekme payı bırakmadan tam arsa sınırımıza zamanında bu evi yapmış.Ve bize bakan cepheye kapı pencere açmak suretiyle evin girişini buraya vermiş.Yani evde oturanlar bizim tapu alanlarımızı kullanarak evlerine girip çıkıyor.Evin olduğu yerde herhangi biri taşma veya tecavüz yok.Fakat çekme payı bırakmamış.Şimdi apartman sakinleri olarak biz bu alanı duvarla çevirmek,apartman binamızın etrafına bahçe duvarı yapmak istiyoruz.Çünkü müstakil ev sahibi evinin her köşesine çıkma baca uydurmuş.Yani her odasına soba kurmuş.Burdan çıkan duman 3 metre mesafeden doğrudan bize geliyor.
  Şimdi benim soruların şu olacak yardımcı olup yol gösterirseniz çok hora geçecek:1_Biz bu evle olan sınırımızı 3 metre duvarla örüp duvar üstüne 3 metre demir çaktırarak, demirler arasına şeffaf branda yaptırıp, hem bize gelen dumanı, rüzgarı kesmek hem de görüş açısını kapatmamak için şeffaf branda ile bu işi yapmak istiyoruz bu mümkün mü?
  2_Müstakil ev sahibi planlı imar yönetmeliğine aykırı çıkma baca yapmış zamanında. Adam evini böyle kullanıyor. Evin çatısında bacası yok. Odaların duvarını delmiş boru uzatmış gecekondu evi gibi. Bu imar kirliliği suçunu oluşturur mu? İmar müdürlüğüne dilekçe verdik ama mühendis sadece ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılarla ilgileniyoruz dedi. Peki keyfine göre baca çıkarmak evin ruhsata aykırı bir durum değil mi?

  • Bu işi ancak dava açarak çözebilirsiniz. 3 metre duvarla örüp duvar üstüne 3 metre demir çaktırarak, demirler arasına şeffaf branda yaptırma konusunu, imar durumunu bilmeden cevaplayamam

 12. 09/12/2022

  yan komsu yeni bina yaptı. çekme mesafemiz kısa, 1, 1-buçuk bizden aynı miktar onlardan. Şimdi komşu bu mesafeye yukarı merdiven yaptı binanın girisini buradan yaptı. Bizim camın önüne geliyor ve dar alanı iyice karartıyor. Çekme mesafesine bu şekilde dış yandan giriş merdiveni yapılabilir mi?

  • Yan bahçe mesafesine merdiven yapılırsa çekme mesafesi merdivenden itibaren hesaplanır. Yani yan bahçe mesafesine merdiven yapılamaz

 13. 12/12/2022

  Merhaba oturdugum sitede giriş kattakı iş yeri sahibleri on bahce cekme mesafesini(10 m)kullanarak pergola sistemi ile işyerlerine ilave ettiler,site olarak bu işyerlerinde kira alabilirmiyiz veya on bahce kullanım hakkı ortak oldugu icin pergola sistemlerini sökmelerini talep edebilirmiyiz.Tesekkurler

  • Ön bahçe mesafeleri, tüm site halkına aittir. Bunları ticari amaçla kullanan kişilerden ecrimisil alınabilir. Ön bahçe kullanım hakkı ortak olduğu için pergola sistemlerini sökmelerini talep edebilirsiniz.

 14. 13/02/2023

  İki bina arası 5 mt çekme mesafesi var fakat binalardan biri açık otopark olarak kullanabiliyor ve diğer bina sakinlerine kullandırmıyor ve kayar tel çit ile kapatmış.Bu yasalmıdır?Otopark olarak kullanan binanın önden de yani sokaktanda 2 mt çekme mesafesi var.
  Sorumu cevaplarsanız sevinirim.

  • Ön bahçe mesafeleri, tüm site halkına aittir. Bunları ticari amaçla kullanan kişilerden ecrimisil alınabilir. Ön bahçe kullanım hakkı ortak olduğu için pergola sistemlerini sökmelerini talep edebilirsiniz.

 15. 14/02/2023

  iki bina arası yan bahçe çekme mesafesi 6 mm olan kaldırımın mütemadiyeliğini bozan yer açık otopark olarak kullanılır mı?Bir binanın önünde kaldırım mesafesi var fakat otopark yerini kullanan binanın kaldırım ile mesafesi hiç yok direk yolla bağlantılı.Kaldırım mesafesi olamayan bina sakinlerinden biri otoparka direk sokaktan giriyor ve bir tel çit ile de etrafını kapatmış durumda bu yasalmıdır?Şikayet hakkım varmıdır.Hangi yasa ve yönetmeliğe göre otopark alanını kapatırırım?

  • Bu işleme karşı adli yargıda dava açmalısınız. Belediyeye yapacağınız şikayetten sonuç alabileceğinizi düşünüyorum. Anlattığınıza göre iki bina arası mesafe ortak alandır

 16. 21/02/2023

  Merhaba, Blok nizam olan iki ayrı parselde iki binamız var. 2000 metrekare de 600 metrekare arsa 5 kat 30 daire. Diğer bina da aynı ölçülerde. Kentsel dönüşüme sokmak istiyoruz ama müteahhitleri kurtarmadığı için teklif vermiyorlar. Blok nizamı değiştirmek mümkün mü? O zaman müteahhitleri kurtaracak imar çıkıyor. Cevabınız için peşin teşekkürler.

  • Bu konuda bir mevzuat zorunluluğu bulunmamaktadır. İlgili belediye ile görüşmeniz gerekir.

 17. 25/02/2023

  Merhabalar sayın yetgili,
  Benim ikiz betonarme sadece triplex dairem var. Sağ yan taraftaki komşu benim duvarımda faydalanıyor, benim duvarda deşme, tıraş perde duvar yapmış kendine bir yan kapı açmış. Benimle arama 2.50 metre ölçüm yaptım. Komşu kendine duvarını yap dedim , kabul etmiyor. Merdiven dairesini belediye söktürdü, benim duvardaki masrafa yardım etmiyor , kendi tarafından da bırakmıyor güçlendirme için. Ne yapmam gerekiyor bir akıl verin.
  Teşekkürler. Yusuf Durmuş

  • merhaba, burada yapılması gereken işlemler için dava açma yoluna gitmeniz gerekir. başka bir yol mümkün görünmüyor

 18. Komşumun yaptığı sundurmanin dikme profilleri sinir divarinda ancak sundurmanin üstü izdüşümü benim yerimde durum nedir ne yapmalıyım

 19. Merhaba. Bahcemize ev yapmak istiyoruz. Fakat bahcenin ön kısmı imarlı(300 metrekarelik kısmı) ve geri kalanında imar yok.Bahçe toplamda 1657 metrekare. Belediye ile görüşme sağladık imarlı alana ev yaparsanız 100 metrekare,imarlı olmayan yerine ev yaparsanız 82 metrekare ruhsat verebileceklerini söylediler. benim evi konumlandırmak istediğim yerin yarısı imarlı yarısı imarsız alanda kalıyor. ve çizdirdiğim proje 99 metrekare. bu durumda 99 metrekare ruhsat alabilirmiyim.?

  • bunu benim bilmem mümkün değil, belediyeye sormalısınız

   • 23/07/2023

    Merhabalar.Bizim köyde yan tarla komşumuz 2000 metrekare tarlası olmasına rağmen evini getirip sınıra sıfır hiç boşluk bırakmadan yapmış.Ne kadar mesafe bırakması gerekirdi.Yasal bi dayanağı varmıdır.Ne yapmalıyız

 20. 02/05/2023

  SORULARIM VAR
  1-Arka bahçede bina duvarına kaç metre mesafeye kadar araç otopark yapabilir?
  NOT;16 KATLI VE 52 DAİREDEN OLUŞAN BİNAMIZ VAR.
  2-BODRUM KAT MALİKLERİNİN RIZASI DIŞINDA DUVARLARA BİTİŞİK VE PENCERE CAMLARINDAN İÇERİYE BAKACAK ŞEKİLDE OTOPARK YAPMALRININ ÖNÜNE NASIL GEÇİLEBİLİR ?
  3-BU DURUMUN CEZAİ SORUMLULUĞU VARMIDIR? MADDİ VEYA MANEVİ TAZMİN DAVASI AÇILABİLİR Mİ ?
  İLGİNİZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER.

  • 1-Arka bahçede bina duvarına kaç metre mesafeye kadar araç otopark yapabilir? Bu soruya imar durumunu bilmeden cvp veremem
   2-BODRUM KAT MALİKLERİNİN RIZASI DIŞINDA DUVARLARA BİTİŞİK VE PENCERE CAMLARINDAN İÇERİYE BAKACAK ŞEKİLDE OTOPARK YAPMALRININ ÖNÜNE NASIL GEÇİLEBİLİR ? yıkım davası açabilirsiniz. ya da beled,yeye şikayet edin
   3-BU DURUMUN CEZAİ SORUMLULUĞU VARMIDIR? MADDİ VEYA MANEVİ TAZMİN DAVASI AÇILABİLİR Mİ ?
   İLGİNİZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER. hem cezai sorumluluğu, hem yıkı, hem de para cezası var.

 21. 14/05/2023

  OTURDUĞUMUZ EV MÜSTAKİL VE EV ERTAFINDA 3 ER METRELİK BAHÇE PAYI VAR.KOMŞUMUZ YILLAR ÖNCE TEK KATLI EV YAPMIŞ VE BİZİM SINIRIMIZA 1 METRE PAY KOYMUŞ.ŞİMDİ KAÇAK OLARAK 2.KATI ÇIKMAYI PLANLIYOR.BİZ DE 3 METRELİK PAYIMIZ VAR SİZİN 1 METRE SINIRA PAYINIZ. DİP DİBE MEVZUATA DA AYKIRI OLABİLECEĞİNİ SÖYLESEK DE KABUL ETMİYORLAR.NE YAPMALIYIZ?TEŞEKKÜRLER
  İMAR AFFINDAN YARALANDIK.BÖLGEMİZDEN İMAR GEÇMİYOR.ELİMİZDE TAPU VAR SADECE.

 22. 09/07/2023

  Benim Bolu köyde babadan kalma 1968 yılı yapımı ahşap evimiz var, Komşumuzunda aynı şekilde evi var. Yerimiz belediyelik değil. Fakat iki sene önce eski evini söküp yeni iki katlı ve dört daireli bir bina yaptı. Fakat 2006 yılında bizim buralardan kadastro ölçümü geçmiş o zaman malum şahsın babası bilirkişilik yapmış ve evinin etrafını dört tarafındada kendine göre ölçü yaptırmış. Kadastro evrakları askıya çıktığında kimse bakıp itiraz etmemiş tabiki bende İl dışında ikamet ettiğim için haberim olmadı ve bende itiraz süresini kaçırdım. Bu şahıs yapmış olduğu yeni binanın ön ve arka kısmı yani doğu ve batısından köy tüzel kişiliği yerlerine girmiş, kuzeyinde komşu nun yerine gitmiş, Güney taraftan da benim yere girmiş. Ayrıca benim eski evin duvarına yani 20 cm’lik bir mesafeye kadar yanaşmış ve beton ve üzerine tel çit çekmiş. Ben şu an tadilat yapamıyorum. Binanın kuzey tarafına iyice yanaşmış usta çalıştıramıyorum. Ayrıca tuttuğu çitin boydan boya yemiş ağaçları dikmiş. Ne yapabilirim.O çitin mesafe aralığı ne olmalı. Yardımcı olursanız sevinirim. Selamlar,Kolay gelsin.

  • Kadastronun tam hangi tarihte geçtiğini tespit etmeniz lazım. Bekli dava açmanız gerekebilir ve hakkınız henüz düşmemiştir.

 23. 2011 yılında köyüm belediyelik olmadan ev yaptım 2 katlı komsumuzda 2022 yılında ev yaptı köye evlerin arasının mesafesi 1.5 metre komsumuzun benim kullandığım yoldan eskiden küçük bi kapısı vardi yeni yaptığı evin kapısını büyük yapmak istiyor bende karşıyım normalde yönetmelikte kapı açması için en az 3 metre geri çekmesi lazım kapıyı eğer ki büyük kapı açmaya devam ederse mahkemeye vermeyi düşünüyorum…

 24. 11/08/2023

  5 metre yoldan çekmesi olan bir bahçenin 1 metre çıkması var yapılan sundurma bahçe duvarına en fazla yaklaşma mesafesi nekadar olmalıdır ? cevaplarsanız sevinirim teşekkürler.

  • kapalı çıkma yapılamaması nedeniyle parselin plan ve bu Yönetmelikle verilen emsal haklarının kullanılamadığı durumlarda; arka bahçe mesafesi 2 metrenin altına düşmemek kaydı ile arka bahçeye en fazla 1 metre taşacak şekilde, sadece kolon ve/veya perdelerden (bunların zemin altında temele kadar devam eden bölümleri dahil) oluşan kapalı çıkmasız bina uygulamalarında, belirtilen taşıyıcı sistemin çevrelediği alan bahçe mesafesi ve taban alanı ihlali sayılmaz.