1. Anasayfa
 2. Gayrimenkul Makaleleri

Yapı Kayıt Belgesi Alınan Hazine Arazisi Satışı -2023


1) İmar Barışı Hazine Arazisi Satışı- 2022

İmar mevzuatına veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılara verilen yapı kayıt belgesi ile vatandaşlarımızın imar sorunlarının çözülmesidir. İmar barışına ilişkin esaslar, 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16. maddesi ile düzenlenmiş olup imar barışının amacı, afet riskine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınarak bu yapılara belirli koşullar altında geçerlilik kazandırılması ve bu konudaki ihtilafların sona erdirilmesidir.

3194 sayılı Kanun’un geçici 16. maddesi şu şekildedir: “Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların, Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlar Bakanlığa tahsis edilir. Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin 31/12/2022 tarihine kadar yapacakları satın alma talepleri üzerine taşınmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılır.”

Hazine taşınmazları üzerindeki yapılar için de yapı kayıt belgesi alınması mümkün olduğundan, yapı kayıt belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi halefleri satın alma başvurusunu süresinde yapmış olmaları halinde, bu taşınmazları satın alabileceklerdir. Yapı kayıt belgesi alınan yapıların bulunduğu Hazine taşınmazlarının satışına ilişkin usul ve esaslar, 396 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

Bu madde yapı kayıt belgesi alınan taşınmazların satışını düzenlemektedir. Bu çalışmamızda bu konudaki makalelerimizi derledik ve bir bütün olarak sizlere sunduk. Bu kapsamda incelemek istediğiniz konuları aşağıdaki İçindekiler Tablosunda bulabilirsiniz. İçindekiler Tablosunu genişletmek için “Göster” butonuna tıklayınız.

Contents

2) İmar Barışı Kapsamında Yapı Kayıt Belgesi Sahiplerine Tanınan Haklar Nelerdir?

Geçerli bir yapı kayıt belgesine sahip olan kişilere, kanun ile aşağıdaki haklar tanınmıştır:

 • Hazine taşınmazını doğrudan (ihalesiz) ve uygun ödeme koşulları ile satın alma
 • Taşınmazın üzerine 19/07/2003 tarihinden sonra inşa edilmiş yapı için bedel ödememe
 • Yapı kayıt belgeli yapının üzerindeki Hazine taşınmazı için tapu tahsis belgesi almış ve bu belgeye esas arsa bedelini ödemiş olması kaydıyla aynı alan için tekrar bedel ödememe
 • Yapı kayıt belgesi aldığı taşınmazın satışa konu kısmına, yapı kayıt belgesi tarihi ile satış tarihi arasındaki dönem için ecrimisil ödememe, tahakkuk eden ecrimisili terkin ve satış tarihi itibarıyla tahsil edilen ecrimisil tutarını satış bedelinden mahsup ettirme.

3) İmar Barışı Kapsamında Hazine Taşınmazını Satın Almak Ne Tür Avantajlar Sağlar?

Yapı kayıt belgesi alınan yapılarda, ilave inşaat alanı ihdas edilmemek şartıyla, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre güçlendirme kararı alınarak güçlendirme yapılabilir. Satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır. Satışı yapılan taşınmaz, satışı takip eden yıldan itibaren beş yıl süreyle emlâk vergisine tabi değildir. Satışı yapılan taşınmazlardan katma değer vergisi (KDV) alınmamaktadır.

4) İmar Barışında Hazine Arazisi Satışı Başvurusu

Öncelikle başvuru konusunu değerlendirelim. İmar Kanunu’nun geçici 16. maddesine göre imar barışında Hazine arazisi satın alma başvuru süresi, 31/12/2019 tarihinde bitmekteydi. Ancak 7394 sayılı Kanunla İmar Kanununun geçici 16. maddesinin yedinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan ve imar barışı Hazine arazileri satışına başvuru süresi olan “31/12/2019” ibaresi “31/12/2022” şeklinde değiştirilmiştir. Yani imar barışı Hazine arazilerinin satışına 31.12.2022 tarihine kadar başvurulabilecektir. Başvurunun incelenmesi ve bu belgelerin getirilmesi açısından herhangi bir süre bulunmuyor. 

a) Yapı Kayıt Belgesi Alınan Hazine Arazisi Satışı İçin Başvuru Nereye Yapılır?

Satışa yönelik çalışmalar illerde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Dairesi Başkanlığı veya Milli Emlak Müdürlüğü), ilçelerde ise Milli Emlak Müdürlüğü (yoksa Milli Emlak Şefliği) tarafından yapılmaktadır. Dolayısıyla başvuru bu birimlere yapılır.

Taşınmazların satışına Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri yetkilidir. Satışa konu taşınmaz ilçede ve bu ilçede milli emlak birimi bulunuyor ise satış için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden onay alınmakta ve satış işlemi aynı ilçe birimi tarafından gerçekleştirilmektedir.

b) İmar Barışında Hazine Taşınmazı Satışı Başvuru Dilekçesi

396 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre, imar barışı kapsamında öncelikle yapı kayıt belgesi ve bir dilekçe ile idareye (İllerde Milli Emlak Müdürlüklerine/İlçelerde Milli Emlak Şefliklerine) başvurulması gerekiyor.

İmar Barışında Hazine Taşınmazı Satışı Başvuru Dilekçesi (Dilekçenin PDF hali için tıklayınız.)

ç) İmar Barışında Hazine Taşınmazı Satışı İçin Gerekli Belgeler

İdare başvuruyu (satılamayacak taşınmazlar açısından) inceledikten sonra, yapılan inceleme sonucunda satın alma başvurusunda bulunulan taşınmazın Hazinenin mülkiyetinde satılabilecek taşınmazlardan olması durumunda başvuru sahiplerine tebligat yapacak ve aşağıdaki belgeleri getirmesi istenecektir.

a) T.C. kimlik numarası beyanı, b) Başvuranın vekil olması durumunda onaylı vekâletname sureti, c) Yapı Kayıt Belgesi başvuru numarası, ç) Yapının veya bağımsız bölümün adresi ile sahibi olunduğunu gösterir belgelerden en az biri (tapu kayıtlarında bulunan yapı sahipliğine ilişkin kayıt, ecrimisil ihbarnamelerinde yer alan yapı sahipliğine ilişkin bilgi, elektrik-telefon-su ve benzeri abonelik işlemlerinin dayanağına ilişkin mülkiyet belgeleri, muhtar ve en aziki bilirkişi tarafından verilen imzalı beyan ve benzeri),

d) Yapının 31/12/2017 tarihinden önce yapıldığını ispatlayacak nitelikte her türlü belgeden en az biri (hava fotoğrafı, tespit tutanağı, yapı tatil veya kaçak inşaat zaptı, idari veya adli yargı mercilerince verilmiş kararlar, seçmen kütük kayıtları, yapıya ait elektrik, su, telefon, doğalgaz faturaları veya benzeri aboneliklerin tesis tarihlerini gösteren ve ilgili birimlerden alınacak yazı ve benzeri),

e) Tüzel kişiler için ayrıca, başvuru yapan şahsın tüzel kişi adına taşınmazın tasarrufuna yetkili olduğunu gösterir yetki belgesi ile imza sirküleri, f) Hazinenin paydaş olduğu taşınmazlarda, diğer paydaşlardan alınacak noter onaylı muvafakatname, g) Birden fazla bağımsız bölüm bulunan yapılarda hak sahiplerinin arsa payı konusunda uzlaşmaları halinde, her bir bağımsız bölüme isabet eden arsa payı oranı ile hak sahiplerini gösteren noter onaylı muvafakatname, yapılacak tebligatla istenir.

5) İmar Barışı Kapsamında Satış Süreci Nasıl İşlemektedir?

Milli emlak birimlerince satış aşağıdaki süreç takip edilerek gerçekleştirilmektedir:

 • Başvuruların ön değerlendirilmesi (Taşınmazın, Hazineye ait ve satılabilir nitelikte olup olmadığının işlem dosyası ve kayıtlar üzerinden belirlenmesi)
 • Gerekmesi halinde bilgi ve belge için ilgili kişiye tebligat yapılması
 • Taşınmazın tespiti ile satış yapılacak kişiler ve satılabilecek alanın belirlenmesi
 • Satış bedelinin tespiti
 • Satış için onay alınması (milli emlak ilçe birimi olan yerlerdeki taşınmazlar için)
 • Satış için tebligat ve bedelin tahsili

Taşınmazın, Hazineye ait veya satılabilir nitelikte olmadığının tespiti halinde, bu durum talep sahibine gerekçesi açıklanmak suretiyle yazılı olarak bildirilmektedir. Satışa yetkili birimlerce yukarıdaki süreçlerde ihtiyaç duyulması halinde talep sahiplerinden yazılı olarak bilgi ve belge istenilmekte, ihtiyaç duyulmaması halinde ise sürecin sonunda taşınmazın bedeli ile bedelin nasıl ödenebileceğine ilişkin yine yazılı tebligat yapılmaktadır.

6) Yapı Kayıt Belgesi Aldıktan Sonra Tapu Alınmazsa Ne Olur?

Yapı kayıt belgesi alınan yapı sahibinin satın alma başvurusunda bulunmaması durumunda tahliye yapılabilir mi? Hazine taşınmazı üzerindeki yapısı için Yapı kayıt belgesi almış ancak süresinde satın alma başvurusu yapmamış yapı sahibi taşınmazdan tahliye edilebilir mi?

İmar barışı kapsamında öncelikle yapı kayıt belgesi ve bir dilekçe ile idareye başvurulması gerekiyor. Bu başvurunun süresi, 31.12.2019 da bitti. Hazine taşınmazı üzerindeki yapısı için Yapı kayıt belgesi almış ancak süresinde satın alma başvurusu yapmamış yapı sahibi taşınmazdan tahliye edilebilir mi? Hukuki açıdan bu sorunun cevabı evettir. Çünkü YKB alınması, sadece imar kanunu kapsamında yıkım ve para cezalarını engeller. Bunun dışındaki özel kanunları uyarınca yıkım ve tahliye gibi işlemler yapılabilir.

Ancak 396 sayılı Tebliğin çıkmasında başvuru süresi konusunda bir yanlış anlaşılma oldu. Herkes başvuru süresinin tebliğ ile başlayacağını sandı, bundan dolayı da başvuru süresini kaçırdı. Bu nedenle tahliye konusunda bu durumun da gözetilmesi faydalı olacaktır.

7) Hazine Arazisi Üzerine Yapılan Yapılar ve İmar Barışı

4706 sayılı Kanun’un 5. maddesi de üzerinde yapılaşma bulunan Hazine parsellerinin yapı sahiplerine satılmak üzere belediyeye devredilmesini ve sonrasında belediye tarafından yapı sahiplerine veya bunların haleflerine satılmasını öngörmektedir. İmar barışı mı 4706 sayılı Kanun’un 5. maddesi uygulaması mı avantajlı? 

a) İmar Barışı Hazine Taşınmazlarının Satışı

3194 sayılı İmar Kanunu‘nun geçici 16. maddesi üzerinde yapılaşma bulunan Hazine parsellerinin yapı kayıt belgesi sahibine satışını öngörmektedir. Maddeye göre yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların, Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlar Bakanlığa tahsis edilir. Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine taşınmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılır.

Burada şartlar daha basittir. Sadece 31.12.2017 den önce yapılanma olması ve parselin satılmayacak taşınmazlardan olması yeterlidir. Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlardan özel kanunları kapsamında kalan ve bu özel kanunlara göre değerlendirilmesi gerekenler dışında kalanlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılır. Bu suretle yapılacak satışlarda satış bedeli, en az yüzde onu peşin ödenmek üzere beş yıla kadar taksitlendirilebilir. Taksit tutarlarına ödeme tarihine kadar kanunî faiz oranının yarısı uygulanır.

b) 4706 sayılı Kanuna Göre Devir

Buna karşılık 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’un 5. maddesi de üzerinde yapılaşma bulunan Hazine parsellerinin yapı sahiplerine satılmak üzere belediyeye devredilmesini ve sonrasında belediye tarafından yapı sahiplerine veya bunların haleflerine satılmasını öngörmektedir.

Madde şu şekildedir: “Belediye ve mücavir alan sınırları içinde olup, Bakanlıkça tespit edilen, Hazineye ait taşınmazlardan, 30/3/2014 tarihinden önce üzerinde yapılanma olanlar Hazine adına tescil tarihine bakılmaksızın; öncelikle yapı sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerine satılmak ya da genel hükümlere göre değerlendirilmek üzere ilgili belediyelere bedelsiz olarak devredilir. Bu taşınmazlar belediyelerce öncelikle talepleri üzerine yapı sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerine, rayiç bedel üzerinden doğrudan satılır.  Bu suretle yapılacak satışlarda satış bedeli, en az yüzde onu peşin ödenmek üzere beş yıla kadar taksitlendirilebilir. Taksit tutarlarına kanunî faiz oranının yarısı uygulanır. Taksitle satışa esas bedel ile taksit süresi ve sayısını belirlemeye belediyeler yetkilidir.”

c) Karşılaştırma

Şimdi her iki uygulamayı çeşitli yönlerden karşılaştıralım. Buna göre yapı sahipleri hangi yola başvuracağına karar vermelidir.

Değerlendirme Kriteri İmar Barışından Satın Alma 4706 s. Kanuna Göre Devir
Satış Bedeli Rayiç bedel Rayiç Bedel
Yapı İçin Ayrıca Bedel Ödeniyor mu? Satışa konu taşınmaz üzerindeki yapı ve tesisler hakkında 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin on birinci fıkrası uygulanmayacağından, bu taşınmazlar üzerindeki yapı ve tesislerin bedeli satış bedeline dahil edilmez. Hazineye intikal eden yapı ve tesislerin satışında, yapı ve tesis bedeli yapı yaklaşık birim maliyet bedelinin yüzde beşi olarak hesaplanır.
Ödeme Şekli En az yüzde onu peşin ödenmek üzere beş yıla kadar taksitlendirilebilir. Taksit tutarlarına kanunî faiz oranının yarısı uygulanır. En az yüzde onu peşin ödenmek üzere beş yıla kadar taksitlendirilebilir. Taksit tutarlarına kanunî faiz oranının yarısı uygulanır.
Satılamayacak Taşınmazlar Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler, özel kanunlara göre değerlendirilmesi gerekenler Özel kanunlara göre değerlendirilmesi gerekenler. Sosyal donatı alanlarında kalan Hazine taşınmazları belediyeye devredilip imar uygulaması yapıldıktan sonra konut alanına taşınabilmektedir. Bu açıdan bu Kanuna göre devir, daha esnektir.
Yapı Tarihi 31/12/2017 tarihinden önce üzerinde yapılanma 30/3/2014 tarihinden önce üzerinde yapılanma olmalı
Satış Süreci Doğrudan yapı kayıt belgesi sahibine satış yapılır. Satış süresi daha kısa olabilir. Önce taşınmazlar ilgili belediyeye devredilir, sonrasında belediye tarafından yapı maliklerine satılır.
Satılabilecek Taşınmazlar Yönünden Esneklik Taşınmazlar belediyeye devredilmediği için imar planları ve imar uygulamaları yönünden herhangi bir esneklik söz konusu olmayacaktır. Hazine taşınmazları belediyeye devredilip gerektiğinde plan değişikliği ve imar uygulaması yapıldıktan sonra konut alanına taşınabilmektedir. Bu açıdan bu Kanuna göre devir, daha esnektir.
Hisseli Parselin Satışı Mümkün mü? Bu uygulamada şahıslar ile Hazinenin hissedar olduğu parseldeki Hazine hissesinin satılması mümkün görünmemektedir. Bu uygulamada parselasyonda hisse çözümü yapılabildiği için şahıslar ile Hazinenin hissedar olduğu parseldeki Hazine hissesinin satılması mümkün olabilmektedir.
Süre Satış açısından herhangi bir süre bulunmamaktadır. Belediye devredilen taşınmazlar üç yıl içerisinde belediye tarafından yapı maliklerine satılamazsa Hazineye tekrar iade edilmektedir.

8) Yapı Sahibi Dışındaki Kişiler Yapı Kayıt Belgesi Almış İse Satış Yapılabilir mi?

Bilindiği üzere yapı sahipleri Hazineye veya belediyeye ait taşınmazlar üzerinde bulunan ve ancak kendilerine ait olan yapılar için Yapı Kayıt Belgesi alabileceklerdir. Bu sebeple Hazine mülkiyetindeki taşınmazlarda bulunan yapılar için alınan Yapı Kayıt Belgelerine yönelik olarak Valiliklerce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) yapılacak incelemede, Yapı Kayıt Belgesi alan başvuru sahiplerinden, yapıların kendisine ait olduğunu gösteren bilgi ve belgelerin istenilmesi ve gerekiyorsa ilgili kurumlardan bilgi ve belge talep edilmesi suretiyle yapının mülkiyet durumunun araştırılması ve buna göre işlem yapılması uygun olacaktır.

Diğer taraftan, 3194 sayılı Kanun’un Geçici 16. maddesinin (3). fıkrasında, “Yapı Kayıt Belgesi yapının kullanım amacına yöneliktir” hükmü yer almakta olup, zikredilen hükme göre Yapı Kayıt Belgesi malik/yapı sahibi adına değil imar mevzuatına aykırılığı bulunan “yapı” için düzenlenmektedir. 

Bu bağlamda, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması amacıyla “yapı” için düzenlenen Yapı Kayıt Belgesi, yapının mülkiyetinin kime ait olduğunu gösteren bir belge olmayıp, yapının kullanımına müsaade eden bir belge niteliğindedir. Bu bağlamda Hazineye ait taşınmazlar üzerindeki yapıların mülkiyet durumuna yönelik yapılan inceleme neticesinde, yapının kime ait olduğunun belirlenemediği durumlarda, Yapı Kayıt Belgesinin, yapının mülkiyetinin kime ait olduğunu ispatlayan bir belge olmadığı da gözetildiğinde mükerrer olsa dahi mevcut Yapı Kayıt Belgeleri ile ilgili herhangi bir işlem yapılmaması, bu çerçevede, Yapı Kayıt Belgesi alan kişinin yapı sahibi olup olmadığı hususunun; Hazineye ait taşınmazların Yapı Kayıt Belgesi sahiplerine satışına ilişkin usul ve esasların belirlendiği, 396 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında değerlendirilmesi uygun olacaktır.

9) İmar Barışında Hazine Arazilerinden Satılmayacak Olanlar Hangileridir?

3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16. maddesi kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların bulunduğu Hazineye ait taşınmazların, Yapı Kayıt Belgesi sahiplerine satışına ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere çıkarılan 396 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre aşağıdaki taşınmazlar imar barışı kapsamında satılmayacaktır.

a) 31/12/2017 tarihinden sonra üzerinde yapı yapılan taşınmazlar (Bu konuda şu yazımıza bakabilirsiniz: İmar Barışı Hangi Tarihten Önceki Yapıları Kapsar?

b) 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında kalan taşınmazlar, c) 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında kalan taşınmazlar, ç) 3621 sayılı Kıyı Kanununa göre kıyıda kalan yerler, d) 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu uyarınca milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanları içinde kalan taşınmazlar,

e) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında satışı mümkün olmayan taşınmazlar ve ilgili idare tarafından satılması uygun görülmeyen taşınmazlar, f) 2960 sayılı Boğaziçi Kanununda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içinde 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16. maddesi uyarınca adı geçen Kanuna eklenmiş olan kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanda bulunan taşınmazlar,

g) İstanbul tarihi yarımada içinde 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16. maddesi uyarınca adı geçen Kanuna eklenmiş olan kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanlarda bulunan taşınmazlar, ğ) 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Hakkında Bazı Düzenlemeler Yapılmasına Dair Kanunun 2. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirlenmiş Tarihi Alanda bulunan taşınmazlar,

h) Özel kanunlar kapsamında kalan ve ilgili idare tarafından satışı uygun görülmeyen taşınmazlar, ı) Sosyal donatı için tahsisli alanlarda kalan taşınmazlar, i) İmar planlarında kamu hizmeti için ayrılmış taşınmazlar (ilgili idare tarafından bu hizmette kullanılmayacağı belirtilenler, fiili veya hukuki durumu itibarıyla kamu hizmetlerinde kullanılması mümkün bulunmayanlar veya ilgili milli emlak idaresince fiilen kamu hizmetinde kullanılmadığı tespit edilenler hariç) veya fiilen kamu hizmetlerinde kullanılan taşınmazlar,

j) Teferruğ yoluyla edinilen ve edinme tarihinden itibaren bir yıl geçmemiş taşınmazlar, k) Kamulaştırma yoluyla edinilip 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 23. maddesinde yazılı süresi dolmamış taşınmazlar, l) Taşkın yapı durumunda olanlar hariç; üzerinde havuz, spor sahası, konteyner ve benzeri bina niteliğinde olmayan yapı bulunan taşınmazlar,

m) Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup tescili mümkün olmayan taşınmazlar, n) Özel kanun hükümleri gereği kamu kurum ve kuruluşlarına tahsisi, devri, terki ve kullanım hakkı verilmesi gereken taşınmazlar, o) Hatay ili sınırları içerisinde bulunanlar ile Çanakkale ilinin Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri sınırları içerisinde bulunan taşınmazlar, ö) Yapı Kayıt Belgesi iptal edilen taşınmazlar, p) Bakanlıkça satışı uygun görülmeyen taşınmazlar,

a) Meralarda İmar Barışı

396 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında kalan taşınmazlar imar barışı kapsamında satılmayacaktır. Bu durumda mera, yaylak, kışlaklar, orman alanları, kıyılar, milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanları içinde kalan taşınmazlar için yapı kayıt belgesi alınmış olsa dahi satış yapılmayacaktır. Bu konuda şu yazımıza bakabilirsiniz: Merada Bulunan Yapılara İmar Barışı Başvurusu Yapılır mı? Meralarda Yapı Kayıt Belgesi Geçerli mi?

b) Orman Alanları İmar Barışı

396 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında kalan taşınmazlar imar barışı kapsamında satılmayacaktır. Bu durumda mera, yaylak, kışlaklar, orman alanları, kıyılar, milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanları içinde kalan taşınmazlar için yapı kayıt belgesi alınmış olsa dahi satış yapılmayacaktır.

c) Kıyıda ve Sahil Şeridinde Kalan Taşınmaz İmar Barışında Satılır Mı?

Sahil şeridinde kalan parselin satışı açısından imar durumuna bakmak gerekir. İmar durumu özel mülkiyete konu olabilecek durumda ise satış olabilir. Park veya yeşil alan ise satışı mümkün değil. ilk veya ikinci 50 metre olması fark etmez. Turizm alanı ise ayrıca 2634 sayılı kanun açısından Kültür ve Turizm Bakanlığının izni gerekir. 

ç) Milli Park Kapsamında Kalan Parseller İmar Barışından Satılabilir Mi?

396 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre “2873 sayılı Milli Parklar Kanunu uyarınca milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanları içinde kalan taşınmazlar,” imar barışı kapsamında satılamaz. Bu maddenin yazılmasındaki temel varsayım, gerek 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ve gerekse 6831 sayılı Orman Kanunu’na göre milli parkların (kural olarak) orman rejimine tabi yerlerden olmasıdır.

6831 sayılı Orman Kanunu’nun 4. maddesine göre; ormanlar vasıf ve karakter bakımından A) Muhafaza ormanları; B) Milli parklar; C) İstihsal ormanları; olmak üzere 3 e ayrılır. Ayrıca Kanun’un 25. maddesine göre “Orman Genel Müdürlüğü; mevkii ve özelliği dolayısıyla lüzum göreceği ormanları ve orman rejimine giren sahaları; bilim ve fennin istifadesine tahsis etmek, tabiatı muhafaza etmek, yurdun güzelliğini sağlamak, toplumun çeşitli spor ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak, turistik hareketlere imkan vermek maksadıyla, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma sahaları ve orman mesire yerleri olarak ayırır, düzenler, yönetir ve gerektiğinde işletir veya işlettirir.

Bununla birlikte Milli Parklar Kanunu, milli park olarak belirlenen her alanın orman rejimine tabi yer olmayabileceğine dair ifadeler içermektedir. Örneğin Kanun’un 3. maddesine göre “Orman ve orman rejimi dışında kalan yerlerde tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanı belirlenmesine veya Orman ve Su İşleri Bakanlığınca belirlenmiş olanların işlemlerinin tamamlanması için gerekli yerlerin orman rejimine alınmasına Cumhurbaşkanınca karar verilir” Keza 2873 sayılı Kanun’un 5. maddesine göre “Milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanı sınırları içinde kalan yerlerdeki gerçek ve tüzelkişilere ait taşınmaz mallar ile her türlü tesisler, onaylı uygulama imar planına göre hazırlanacak projelerin gerçekleşmesi için, gerekli görüldüğünde, 6830 sayılı İstimlak Kanunu hükümlerine göre, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca kamulaştırılır.”

Bu hükümler bana, milli park olan her yerin aynı zamanda orman da olması gerekmediğini düşündürüyor. Keza, hukuken öyle olsa bile fiiliyatta orman olmayan alanlarında da milli park olarak belirlenmiş olabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle, özellikle içerisinde yerleşim alanı barındıran milli parklarda,

1) Orman rejimine tabi olmamak, 2) Milli park karakterini ve bütünlüğünü bozmamak, 3) Yerleşim alanlarında kalmak, 4) İlgili kurumca olumlu görüş verilmek, Şartıyla imar barışından satış yapılabileceğini düşünüyorum. Ama Tebliğ bu konuyu açıkça yasakladığı için konunun Bakanlıkça karara bağlanması gerekir.

d) Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Yapı Kayıt Belgesi İle Doğrudan Satışı Mümkün Müdür?

Belediye sınırları içerisindeki tarım arazilerinin Yapı kayıt belgesi ile doğrudan satışı mümkündür ancak satılacak alan fiilen kullanılan alan değil, yapının bulunduğu alandır. Dolayısıyla 10 dönümlük tarım arazisinde 100 metrekare yapı var diye 10 dönümün tamamının satışı mümkün değildir. Kullanıcıya doğrudan satış için 31.12.2017 tarihinden geriye doğru en az üç yıl kullanım şartı vardır.

e) Sit Alanında Kalan Taşınmaz İmar Barışında Satılır Mı?

Sit alanlarında kalan parsellerde yapı kayıt belgesi alınıp alınmayacağı konusunda şu yazımıza bakabilirsiniz: 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı İmar Barışı Kapsamında Mı?

396 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında satışı mümkün olmayan taşınmazlar ve ilgili idare tarafından satılması uygun görülmeyen taşınmazlar imar barışından satılamaz. Dolayısıyla, sit alanında kalan parselin imar barışından satışı için; a) Arkeolojik sit ise, Kültür ve Turizm Bakanlığının, b) Doğal sit ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, izni gerekir.

f) Sosyal Donatı Alanlarında Kalan Hazine Taşınmazları İmar Barışından Satılabilir mi?

Bu konuda şu yazımıza bakabilirsiniz: İmar Barışında Sosyal Donatı Alanları Nedir? Sosyal Donatı Alanlarında İmar Barışı Geçerli midir?

g) Hazine Taşınmazı Üzerinde ve Yapı Kayıt Belgesi Alınan Sera İmar Barışından Yararlanabilir Mi?

İmar barışı kapsamında hazine taşınmazı üzerinde bulunan seraya yapı kayıt belgesi alınmıştır. Sera için imar barışından yararlanılabiliyor mu? Bir muhdesatın imar barışından faydalanabilmesi için “yapı” olması gerekir. Yapı kavramı İmar Kanunu’nun 5. maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır: “Yapı; karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yer altı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesislerdir.”

396 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde seralar konusunda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak genel anlamda baktığınızda seraların, yapı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ve sera olarak YKB alınmış Hazine taşınmazlarının satışının yapılabileceğini (diğer şartları taşımak kaydıyla) düşünüyorum.

h) Hazine Arazilerine Konteyner Koyanlar İmar Barışından Yararlanabiliyor Mu?

3194 sayılı İmar Kanunu’na göre “Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla, 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara 31/10/2018 tarihine kadar başvurulması, bu maddedeki şartların yerine getirilmesi ve 31/12/2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilir.” Kanun, ayrıca Yapı Kayıt Belgesi alınmış yapıların Hazine taşınmazlarında bulunması durumunda bu taşınmazların Yapı Kayıt Belgesi sahiplerine satışını öngörüyor.

Konteyner, kümes, karavan vb. yapılar için alınan yapı kayıt belgeleri geçerli olup olmadığı konusunda şu yazımıza bakabilirsiniz: Konteyner, Kümes, Karavan vb. Yapılar İçin Alınan Yapı Kayıt Belgeleri Geçerli midir?

3194 sayılı Kanunun geçici 16. maddesi kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların bulunduğu Hazineye ait taşınmazların, Yapı Kayıt Belgesi sahiplerine satışına ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere çıkarılan 396 sayılı Tebliğe göre bazı taşınmazlar imar barışı kapsamında satılmayacaktır. Bu tebliğe göre  taşkın yapı durumunda olanlar hariç; üzerinde havuz, spor sahası, konteyner ve benzeri bina niteliğinde olmayan yapı bulunan taşınmazlar satılmayacaktır. Dolayısıyla konteyner koyularak yapı kayıt belgesi alınan Hazine taşınmazlarının satışı yapılmayacaktır.

ı) YKB Mevcut Olan Ancak Özel Kanununca Satılamayan Yere İrtifak Hakkı Tesis Edilebilir Mi?

İmar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alınan ancak satılamayacak taşınmazlardan olan parsellerde kiralama ya da irtifak hakkı tesisini öngören bir düzenleme bulunmamaktadır. İmar barışıyla ilgili mevzuatta bu yönde bir düzenleme yoktur. Bu nedenle, imar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alınan ancak satılamayacak taşınmazlardan olan parsellerde kiralama ya da irtifak hakkı tesisi mümkün değildir.

10) İmar Barışı Kapsamında Satılamayacak Taşınmazlar Üzerinde Bulunan Yapı Kayıt Belgeleri İptal Edilebilir Mi?

Bu soruya otomatik olarak evet ya da hayır demek doğru değil diye düşünüyorum. Satılamayacak taşınmazlar 396 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile düzenlenmiştir. Yapı kayıt belgesi, ancak yapı kayıt belgesi alınamayacak yerde YKB alınmış ise iptal edilir. YKB alınamayacak parseller ise Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar ile düzenlenmiştir.

Ancak, satılamayacak taşınmazlar üzerinde bulunan Yapı Kayıt Belgeleri otomatik iptal edilebilir diye düşünmemek gerek. Satılamayacak taşınmazların şartları ile YKB alınamayacak taşınmazların şartları farklıdır. Bu nedenle “satılamayacak taşınmazlar” üzerinde bulunan her YKB iptal edilir diye bir kural yok… Sadece “YKB düzenlenemeyecek taşınmazlar” üzerinde bulunan YKB iptal edilir. Yani Yapı kayıt belgesi, ancak yapı kayıt belgesi alınamayacak yerde YKB alınmış ise iptal edilir. Bu koşulu kendi içinde düşünmek ve satılamayacak taşınmazları bu konuya dahil etmemek gerekir.

11) Hazine Taşınmazında Bulunan Yapı İçin Alınan Yapı Kayıt Belgesi Kiralama Hakkı Verir Mi?

Soru: İmar Barışından Ticari Alan olarak başvuru yapılmış 1000. m2’lik Hazine taşınmazının  satışta yasal olarak önceliği var. Kiralamada öncelik hakkı isteniyor. Çünkü taşınmazın üzerinde tesisi var. İmar Barışında tesis bulunan alanda kiralamada bir hak oluşur mu? Cevap: Bu soruya cevabımız maalesef olumsuz. YKB sadece doğrudan satın alma hakkı verir. Kiralama açısından bir öncelik oluşturmayacağı gibi doğrudan kiralama hakkı da vermez.

12) Yapı Kayıt Belgesi ile Tespit Sonucunda Belirlenen Alan Arasında Fark Varsa Ne Olur?

Yapı kayıt belgesi ile tespit sonucu belirlenen alanlar arasında bir farklılık bulunduğunun belirlenmesi halinde, satış işlemlerine devam edilir ancak, bu konuda Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esasların 10. maddesine göre işlem yapılması ilgili kişi ve birimden istenir.

13) Yapı Kayıt Belgesindeki Bilgiler Hatalı veya Değişmiş Olması Halinde Ne Yapılmalıdır?

Yapı kayıt belgesinde, adres bilgisi dışında, bu belge için daha önceden yatırılmış ödeme tutarını değiştirmeyecek nitelikteki bilgilerde hata yapılması halinde, malik tarafından e-Devlet platformu üzerinden “Güncelle” komutu yardımıyla gerekli düzeltmelerin yapılması ve işleme onay verilmesini müteakip güncel yapı kayıt belgesinin alınması mümkündür.

Ancak beyan edilecek yeni bilgiler, ek ödeme yapılmasını gerektiriyor ise başvuru sahibince e-Devlet sistemi üzerinden belgede düzeltme yapılarak onay verildikten sonra, tahakkuk edecek ek yapı kayıt bedelinin ödenmesini müteakip yine e-Devlet sistemi üzerinden başvuru sahibince yapı kayıt belgesi alınabilmektedir.

Yapı kayıt belgesindeki hataların düzeltilmesi sonucu malike para iadesi çıkıyor ise, mevcut yapı kayıt belgesi sistemsel olarak güncellenmediğinden güncelleme ve bedel iadesi işlemlerinde “Düzeltme Formu” düzenlenmekte, bu durumda söz konusu form yapı kayıt belgesinin ayrılmaz parçası kabul edilmekte ve yapı kayıt belgesi bu form ile birlikte hüküm ifade etmektedir.

Yapı kayıt belgelerinde adres bilgilerinin (il, ilçe, mahalle, ada, parsel) güncellenmesi Valilik (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onayına tabi olup adres bilgilerinin değiştirilmesine yönelik yapılan güncelleme taleplerine ilişkin Valiliklerce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gerekli incelemelerin yapılması suretiyle uygun görülen güncelleme taleplerine yine Valilikçe sistem üzerinden onay verilmesini müteakip başvuru sahibince gerekli düzeltmelerin yapılması mümkün olmaktadır.

Bu kapsamda, yapı kayıt belgesi alınırken belgenin alındığı tarihteki güncel tapu kayıtlarındaki bilgilerin (il, ilçe, ada, parsel, alan vb.) esas alınmış olması gerekmekle birlikte, bu belgenin alındığı tarihten önce yapılmış olan tevhit, ifraz, ihdas, yola terk, imar uygulaması, 3402 sayılı Kanunun 22/A uygulaması ve benzeri iş ve işlemler neticesinde esasen bilgileri değişmiş, ancak güncel tapu kaydı kullanılmadığı için eski bilgileri beyan edilmiş olan yapı kayıt belgelerinde bu bilgilerin (ada, parsel, yüzölçüm vb.) mevcut tapu kaydına göre düzeltilerek güncellenmesi ve bu kapsamda taşınmaz alanının azalması/artması nedeniyle eksik bedel ödenmesi veya bedel iadesi yapılması mümkündür.

Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra yapılan tevhit, ifraz, ihdas, yola terk, imar uygulaması, 3402 sayılı Kanunun 22/A uygulaması neticesinde ada, parsel numaralarının değişmesi durumunda, bu belgeye istinaden yapılacak olan tapu işlemleri (kat mülkiyetine geçiş, cins değişikliği) ve taşınmazın satın alınması işlemleri kapsamında milli emlak birimlerince talep edilmesi halinde yapı kayıt belgesindeki adres bilgilerinde (il, ilçe, mahalle, ada, parsel vb.) güncelleme işlemi yapılabilecektir. Ancak yapı kayıt belgesi alındıktan sonra yapılan söz konusu işlemler neticesinde taşınmaz alanının azalması/artması nedeniyle taşınmaz alanında güncelleme yapılması ve bu kapsamda eksik bedel ödenmesi veya bedel iadesi yapılması söz konusu olmamaktadır.

14) İmar Barışında Ne Kadarlık Hazine Taşınmazı Satılacak

Geçici 16. maddede bu yönde bir sınır olmamasına rağmen 396 sayılı Tebliğ satılabilecek Hazine arazisi miktarını kısıtlamıştır.  3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16. maddesi kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların bulunduğu Hazineye ait taşınmazların, Yapı Kayıt Belgesi sahiplerine satışına ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere çıkarılan 396 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre yapı kayıt belgesi alınan Hazine taşınmazlarının satışı şu şekilde olacak:

a) Belediye Sınırları İçinde 600, Dışında 2000 M2

Taşınmazın; 18/5/2018 tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde olması halinde 600 m2’ye, dışında olması halinde ise 2000 m2’ye kadarlık kısmı satılır. Yani belediye sınırları içinde 600 m2’ye, dışında ise 2000 m2’ye kadarlık kısım satılabilecektir. Yapının taban alanının bu alanlardan fazla olması halinde yapı alanının tamamı bu kısıtlamalara tabi olmadan satılır. Örneğin belediye sınırları içinde bulunan parselde taban alanı 800 m2 olan yapı bulunması durumunda, 800 m2 yer satılabilecektir.

b) Taşınmaz Üzerinde Birden Fazla Yapı Var İse Hazine Taşınmazının Satışı Nasıl Olacak?

Taşınmaz üzerinde birden fazla yapı var ise ve her yapıya yukarıdaki kadar (belediye ve mücavir alan sınırları içinde olması halinde 600 m2’ye, dışında olması halinde ise 2000 m2’ye kadar) yer satılabiliyorsa bu şekilde satılacak.

Taşınmaz üzerinde birden fazla yapı bulunması ve taşınmazın yüzölçümünün yeterli olmaması halinde (yanı belediye ve mücavir alan sınırları içinde olması halinde 600 m2’ye, dışında olması halinde ise 2000 m2’ye kadar alanın satılamaması halinde), yapıların taban alanlarının dışında kalan kısmı, yapının taban alanının, toplam yapı taban alanına oranı ile çarpılır ve bulunacak alan, yapının taban alanına ilave edilerek satılır. Yani yapılar dışındaki alan, yapıların yüzölçümüne oranlanarak satılacaktır.

c) Yapı Kayıt Belgesi Alınmış Her Yapı İçin Ayrı Satış Yapılabilecek

Parsel üzerinde birden fazla yapı bulunması ve her birine ayrı ayrı yapı kayıt belgesi alınmış olması durumunda, kayıt belgesi alınmış her yapı için belediye ve mücavir alan sınırları içinde olması halinde 600 m2’ye, dışında olması halinde ise 2000 m2’ye kadar yer satılabilecektir.

ç) Satıştan Geriye Kalan Kısım Ne Olacak? 600 Metrekare Yer Satılan Kişi Parselin Geri Kalanını da Alabilir mi?

Taşınmazın hak sahiplerine satılacak alan dışında kalan kısmı (yani satılmayan kısım), taşınmazın yüzölçümünün yüzde kırkından fazla olması durumunda geri kalan taşınmazı almak için nasıl bir yol izleyebiliriz?

396 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde “taşınmazın hak sahiplerine satılacak alan dışında kalan kısmı (yani satılmayan kısım), taşınmazın yüzölçümünün yüzde kırkından az olması durumunda bu kısım, talep edilmesi halinde YKB sahiplerine satılabilir” hükmü yer almaktadır. Buna göre 600 m² (veya özel durumlarda daha fazla alan) satıldıktan sonra geriye kalan kısımdaki Hazine hissesi % 40’tan az ise kalan kısımda YKB sahibine doğrudan (ihalesiz satılabilir.

Taşınmazın hak sahiplerine satılacak alan dışında kalan kısmı (yani satılmayan kısım), taşınmazın yüzölçümünün yüzde kırkından az olması durumunda bu kısım, talep edilmesi halinde YKB sahiplerine satılabilir. Birden fazla yapı bulunması halinde bu kısım, yapının taban alanının, toplam yapı taban alanına oranı ile çarpılarak yapının satılacak alanına ilave edilerek satılabilir.

İmar barışında taşınmazın hak sahiplerine satılacak alan dışında kalan kısmı (yani satılmayan kısım), taşınmazın yüzölçümünün yüzde kırkından fazla olması durumunda, hisse miktarı uygulama imar planı sınırları içinde dört yüz, dışında ise dört bin metrekareyi aşmamak kaydıyla talepte bulunan hissedarlarına satış yapılabilecektir.

Bu durumda 4706 sayılı Kanun’un 4/c maddesi uygulama alanı bulabilir. Söz konusu maddeye göre Hazine taşınmazları “Hisse oranı yüzde kırkı veya hisse miktarı uygulama imar planı sınırları içinde dörtyüz, dışında ise dörtbin metrekareyi aşmamak kaydıyla talepte bulunan hissedarlarına,” satılabilmektedir.

d) Apartmanların Bulunduğu Alanın İmar Barışında Satışı

Birden fazla bağımsız bölüm bulunan yapılarda, hak sahiplerinin uzlaştıklarına dair noter onaylı muvafakatnameyi İdareye vermeleri halinde, arsa payları bu muvafakatnameye dayanılarak belirlenir. Ancak hak sahiplerinin uzlaşamamaları halinde, her bir bağımsız bölümün arsa payı, bağımsız bölüm alanının toplam inşaat alanına oranlanması suretiyle bulunur. Bu nitelikteki yapılarda bağımsız bölümdeki hak sahiplerine satılacak alan, arsa payı ile yapı için satılabilecek alanın çarpımı suretiyle bulunur.

e) İmar Barışı Kapsamında Birden Fazla Kişinin Malik Olduğu Bina Bölümlerinde Satış Nasıl Olacak?

Birden fazla bölüm bulunan yapılarda, maliklerin uzlaştıklarına dair noter onaylı muvafakatnameyi vermeleri halinde, arsa payları bu muvafakatnameye dayanılarak belirlenir.

Ancak maliklerin uzlaşamamaları halinde, her bir bölümün arsa payı, bölüm alanının toplam inşaat alanına oranlanması suretiyle bulunur. Bu nitelikteki yapılarda bölümdeki maliklere satılacak alan, arsa payı ile yapı için satılabilecek alanın çarpımı suretiyle bulunur.

15) İmar Barışında Hazine Taşınmazlarının Satış Bedeli Nedir?

396 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre yapı kayıt belgesi alınan Hazine taşınmazlarının satış bedeli rayiç bedelidir. Buradaki rayiç bedel, normal piyasa alım satım bedelidir. Yani yapı kayıt belgesi sahibine satılacak alan belirlenecek ve belirlenen miktar piyasa rayiç bedeli ile çarpılarak toplam satış bedeli hesaplanacaktır.

Taşınmazın satış bedeli piyasa alım satım değeri, rayiç bedeldir. Ancak;

 • Taşınmazın üzerine 19/07/2003 tarihinden sonra inşa edilmiş yapı kayıt belgeli yapı ve tesislerin değeri, satış bedeline dâhil edilmez.
 • Tapu tahsis belgesi alınmış ve bu belgeye esas arsa bedeli ödenmiş olması kaydıyla ödeme yapılan alan için satış bedeli alınmaz.
 • Yapı kayıt belgesi alınan taşınmazların satışa konu edilen kısımlarından, satış tarihi itibarıyla tahsil edilen ecrimisil tutarı satış bedelinden mahsup edilir, bu tutardan fazlası ise iade edilmez.

a) Tapu Tahsis Belgesi Alınmış Parsellerde Hazine Taşınmazlarının Satış Bedeli

Tapu tahsis belgesi alınmış ve bu belgeye esas arsa bedeli ödenmiş olması kaydıyla tapu tahsis belgesine göre ödeme yapılan alan için satış bedeli alınmaz.

b) Ödenen Ecrimisillerin Satış Bedelinden Mahsubu

Yapı kayıt belgesi alınan taşınmazların satışa konu edilen kısımlarından, satış tarihi itibarıyla tahsil edilen ecrimisil tutarı satış bedelinden mahsup edilir, bu tutardan fazlası ise iade edilmez.

c) Üzerindeki Yapının Değeri Satış Bedeline Dahil Edilecek mi?

Aslında 4706 sayılı Hazine Taşınmazlarının Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’un 5. maddesinin 11. fıkrasına göre 19.07.2003 tarihinden sonra Hazine taşınmazı üzerinde yapılan yapılar Hazine’ye intikal etmektedir. Bu şekilde Hazine’ye intikal eden yapıların bulunduğu taşınmazların satışında taşınmazın zemini ve üzerindeki yapıya ayrı ayrı fiyat takdir edilmekte ve toplam satış bedeli bu ikisinin toplamı üzerinden belirlenmektedir.

Hazine’ye intikal eden yapıların bulunduğu parsellerdeki yapılar için imar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alınırsa ve satın alma başvurusunda bulunulursa bu yapıların bedeli satış bedeline dahil edilmemektedir. İmar barışını düzenleyen 3194 sayılı İmar Kanunu’nun geçici 16. maddesine göre, “bu gelirler hakkında 29.6.2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrası, yapı ve tesisler hakkında ise onbirinci fıkrası hükmü uygulanmaz.” Yani bu yapılara yapı kayıt belgesi alınmış ise bu yapılar Hazine’ye intikal etmez ve satış bedeline dahil edilmez.

Dolayısıyla bu tür yapıların bulunduğu taşınmazlara imar barışı kapsamında yapılacak satışlarda kıymet takdiri yapılırken (yapım tarihi ne olursa olsun) üzerindeki yapının bedeli dahil edilmeyecek, sadece zemine kıymet takdiri yapılacaktır.

16) İmar Barışı Kapsamında Satış Bedeli Nasıl Ödenebilir?

a) Ödeme Şekli

Satın alınan taşınmazın bedeli, yetkili milli emlak biriminin bildirimini izleyen günden itibaren on beş gün içinde ilgili muhasebe birimine yatırılmalıdır. Satış bedelinin, yetkili milli emlak birimince yazılı olarak bildirilen banka hesap numaralarına da yatırılması mümkündür. Bu durumda banka makbuzunun ya da örneğinin aynı birime ulaştırılması gerekmektedir.

Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi hâlinde yüzde yirmi, en az yarısının ödenmesi hâlinde yüzde on indirim uygulanır. Taksitli satışlarda satış bedelinin en az yüzde onu peşin ödenir, kalanı ise beş yıla kadar taksitlendirilir ve EK-2’de yer alan “Taksitli Satış Sözleşmesi” düzenlenerek sözleşmenin bir örneği hak sahibine verilir. Taksit tutarlarına ödeme tarihine kadar kanuni faiz oranının yarısı uygulanır

b) Taksitleri Vadesinde Ödemezsem Ne olur?

Vadesinde ödenmeyen taksit tutarlarına 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranda gecikme faizi uygulanır. Ayrıca taksitli satışlarda iki taksitin süresi içinde ödenmemesi durumunda;

a) Mülkiyet devredilmeden yapılan satışlarda; on beş gün içinde hak sahibine tebligat yapılarak, iki taksitin süresi içinde ödenmediği ve bu taksitlerin sözleşme süresinin sonuna kadar ödenebileceği, ancak izleyen taksitlerden herhangi birinin süresi içinde ödenmemesi durumunda sözleşmenin feshedileceği bildirilir. İdarenin bu tebligatına rağmen ilgilisi tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda sözleşme feshedilir ve on beş gün içinde ilgilisine tebligat yapılarak tahsil edilen bedelin aynen ve faizsiz olarak kendisine ödenebilmesi için adına açılmış banka hesabı numarasını İdareye bildirmesi istenir, bu bildirimi müteakip en geç otuz gün içinde de tahsil edilen bedel aynen ve faizsiz olarak iade edilir.

b) Mülkiyetin devri suretiyle yapılan satışlarda; on beş gün içinde hak sahibine ve mülkiyetin üçüncü kişilere devredilmiş olması halinde ayrıca en son kayıt maliklerinden adresleri tespit edilenlere tebligat yapılarak, iki taksitin süresi içinde ödenmediği ve bu taksitlerin sözleşme süresinin sonuna kadar ödenebileceği, ancak izleyen taksitlerden herhangi birinin süresi içinde ödenmemesi durumunda sözleşmenin feshedileceği bildirilir. İdarenin bu tebligatına rağmen ilgilisi tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda sözleşme feshedilir ve teminat mektubu veya ipotek paraya çevrilerek kalan borcun tamamı tahsil edilir.

17) Yapı Kayıt Belgesiyle Satılan Hazine Taşınmazının Alıcı Adına Tescili: İmar Barışı Kapsamında Taşınmazın Tapusu Ne Zaman Verilir?

a) Peşin Ödemede Tescil

Normalde taşınmazın satış bedeli tamamen ödenmedikçe tapuda ferağ verilmez. Yani taşınmazın satış bedelinin tamamı ödenirse alıcı adına tescil yapılabilir.

b) Taksitler Devam Ederken Alıcı Adına Tescil Yapılabilir mi?

Taşınmazın satış bedeli tamamen ödenmedikçe tapuda işlem yapılmaz. Ancak taksitli satışlarda; tahsil edilen bedeller düşüldükten sonra kalan miktarı karşılayacak tutarda kesin ve süresi son taksit tarihini altı ay geçecek şekilde banka teminat mektubu verilmesi veya satışı yapılan taşınmazın üzerinde Türk Medenî Kanunu hükümleri uyarınca Hazine lehine kanuni ipotek tesis edilmesi halinde, taşınmaz tapuda satın alan kişi adına devredilir.

c) Yapı Kayıt Belgesi Sahibi Satın Almak İçin Başvurduğu Hazine Parselinin Başkası Adına Satışını İsteyebilir mi?

Yapı Kayıt Belgesi Devredilebilir mi? başlıklı yazımızda da açıkladığımız üzere Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü yapı kayıt belgesinin devredilebileceğini, devir yapılması durumunda ise devralan kişi adına yeni bir Yapı Kayıt Belgesi düzenleneceğini değerlendirmektedir.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun geçici 16. maddesine göre Hazine taşınmazları Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerine satılabilecektir. Bu hükümlere göre yapı kayıt belgeleri açısından akdi halefiyet söz konusudur. Buradaki akdi halefiyeten kastımız, Yapı Kayıt Belgesi devrinden farklı olarak noter onaylı muvafakatname ile “satın alma hakkının” devredilmesidir. Tıpkı 2/B ve tarım arazilerinin satışındaki akdi halefiyet gibi…

Bundan dolayı, buradaki akdi halefiyeti Yapı Kayıt Belgesi’nin devrinden ayrı düşünmek gerektiği kanaatindeyim. Yapı Kayıt Belgesi’nin devrinde, devralan kişi adına yeni Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmektedir ve bu kişi Yapı Kayıt Belgesi sahibi olmaktadır. Oysaki İmar Kanunu’nun geçici 16. maddesi Hazine taşınmazlarının “Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerine” satılabileceğini düzenlemektedir. Yani geçici 16. maddeye göre Yapı Kayıt Belgesi sahipleri dışında akdi halefler de satıştan yararlanabileceklerdir. Demek ki kanun koyucu geçici 16. maddede Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile akdi halefleri ayrı kategoride değerlendirmiştir.

Bu değerlendirmelerimiz çerçevesinde “Yapı Kayıt Belgesi Sahibi Satın Almak İçin Başvurduğu Hazine Parselinin Başkası Adına Satışını İsteyebilir mi? sorusunu Yapı Kayıt Belgesi’nin devri ve akdi halefiyet açısından ayrı ayrı değerlendirmek gerekir.

c.1) Yapı Kayıt Belgesi’nin Devri Halinde Hazine Taşınmazının Satışı

Yapı Kayıt Belgesi’nin devri halinde, devralan kişi adına yeni bir Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmektedir. Bu durumda, Yapı Kayıt Belgesi’nin eski sahibi Hazine taşınmazı için satın alma başvurusunda başvurduktan sonra Yapı Kayıt Belgesi devredilmiş ise Yapı Kayıt Belgesi’nin yeni sahibine satış yapılabileceğini düşünüyorum. Yapı Kayıt Belgesi’nin eski sahibinin bir başvurusu yok ise yeni sahibe de satış yapılamayacağı gayet açıktır.

c.2) Akdi Halefiyet Durumunda Hazine Taşınmazlarının İmar Barışından Satışı

Her ne kadar 396 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde akdi halefiyetin nasıl uygulanacağı konusunda hüküm yok ise de Tebliğ hak sahibini “Yapı Kayıt Belgesi alınan yapının veya yapıdaki bağımsız bölümlerin sahibi ya da sahipleri ile bunların kanuni veya akdi halefleri” olarak tanımladığı için (Yapı Kayıt Belgesi devri söz konusu olmasa da) Yapı Kayıt Belgesi sahiplerinin akdi haleflerine satış yapılabileceğini düşünüyorum. Yapı Kayıt Belgesi devri söz konusu olmasa bile satış yapılabilir. Aksi bir yorum, Kanun’un ve Tebliğin verdiği akdi halefiyet hakkını ortadan kaldırmak anlamına gelecektir.

Akdi halefiyetin şekli konusunda Kanunda ve Tebliğde hüküm bulunmamaktadır. Ancak 2/B taşınmazlarında ve Hazine’ye ait tarım arazilerinin satışında akdi halefiyet noter onaylı muvafakatname olarak uygulanmıştır. Örneğin 345 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde “Akdi halef” “Doğrudan satış işlemlerinde taşınmazı kullanıcılarından satın aldığını Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra noter tarafından düzenlenen muvafakatnameyle belgeleyen kişiler” şeklinde tanımlanmış ve akdi halefiyet için noter tarafından düzenlenen muvafakatname gerektiği açıkça hüküm altına alınmıştır. Keza, aynı tebliğe göre “Kullanıcılar ve/veya muhdesat sahipleri, İdareye başvuru yaptıktan sonra da haklarını noterde düzenlenen muvafakatnameyle akdi haleflere devredebileceklerdir.” Benzer hükümler 355 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde de vardır.

Bu nedenle imar barışında akdi haleflere noterde düzenlenen muvafakatnameye istinaden satış yapılabileceğini düşünüyorum. Akdi halefiyetin nasıl uygulanacağı konusunda şu genel yazı, emsal olarak kullanmak açısından faydalı olacaktır: 2012-024804 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6292 sayılı Kanun kapsamında akdi halefiyet)

d) İpotek Tesis Edilerek Tapuda Tescil Edilmiş Taşınmaza Ait Borcun Tamamı Ödenmeden Başkasına Devredilebilir mi?

İpotek tesisi suretiyle alıcı adına tapuda tescil edilen taşınmazların başkasına devredilmesi mümkün olmakla birlikte sözleşme hükümleri gereğince borçludan taksit ve faizlerin tahsiline devam edilir.

Ancak, yeni malik noter tasdikli taahhütname ile borcu yüklendiği takdirde, önceki borçluya borcu yüklenen yeni malikin borcu ödememesi halinde kendisine başvurma hakkının saklı tutulacağı yönünde bir yazı ile bildirimde bulunulur ve taşınmaza ait borcun yeni malikten tahsiline devam olunur.

18) Taşınmazın Tapu Kaydına Neden Beyan Konulmaktadır?

Satışı yapılan taşınmazların tapu kütüğüne “Bu taşınmaz … tarihli ve … no.lu Yapı Kayıt Belgesine dayanılarak satılmıştır. Bu belgenin herhangi bir nedenle iptal edilmesi halinde, satış işlemi iptal edilerek taşınmaz Hazine adına tescil edilir ve ödenen bedel faizsiz olarak hak sahibine iade edilir.” şeklinde şerh konulur.

Bu şerh, Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esasların 8’nci maddesi ile 396 sayılı Tebliğin 11’inci maddesinin 2. fıkrası uyarınca konulmakta olup yapı kayıt belgesi düzenlenemeyecek yapılar için bu belgenin düzenlendiğinin tespit edilmesi durumunda, yapı kayıt belgesi iptal edilmekte, dolayısıyla bu belgenin sağlamış olduğu haklar geri alınmaktadır.

Şerh konulmasının bir diğer nedeni ise yapı kayıt belgesine istinaden satın alınan taşınmazın üçüncü kişilere devredilmesi halinde, iyiniyetli üçüncü kişilerin korunmasına yöneliktir.

19) İmar Barışı Kapsamındaki Hazine Taşınmazlarında Ecrimisil İşlemleri

a) Yapı Kayıt Belgesi Ecrimisil

10.07.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun geçici 16. maddesinde imar barışı konusunda önemli değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişikliklerden bir tanesi de yapı kayıt belgesi alınan taşınmazlar için ecrimisil ödenmeyeceğinin hüküm altına alınmasıdır. Düzenlemeye göre yapı kayıt belgesi alınan taşınmazların satışa konu edilen kısımlarından yapı kayıt belgesi tarihi ile satış tarihi arasındaki dönem için ecrimisil alınmaz, tahakkuk ettirilen ecrimisiller terkin edilir, satış tarihi itibarıyla tahsil edilen ecrimisil tutarı satış bedelinden mahsup edilir, bu tutardan fazlası iade edilmez. Bu durumda yapı kayıt belgesi olan yapılar için ecrimisil alınmayacağı anlaşılmaktadır.

b) Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

İmar barışı kapsamında Hazine taşınmazlarında yapı kayıt belgesi alınmış yapılar için ecrimisil konusu ile ilgili olarak şu hususlara dikkat edilmesi gerekir:

a) Öncelikle taşınmazın yapı kayıt belgesi alınabilecek ve satılabilecek taşınmazlardan olması gerekir. 7181 sayılı Kanun ile imar barışı konusunda yapılan değişikliklerden bir tanesi de yapı kayıt belgesi alınan taşınmazlar için ecrimisil ödenmeyeceğinin hüküm altına alınmasıdır. Düzenlemeye göre yapı kayıt belgesi alınan taşınmazların satışa konu edilen kısımlarından yapı kayıt belgesi tarihi ile satış tarihi arasındaki dönem için ecrimisil alınmaz, tahakkuk ettirilen ecrimisiller terkin edilir, satış tarihi itibarıyla tahsil edilen ecrimisil tutarı satış bedelinden mahsup edilir, bu tutardan fazlası iade edilmez. Bu durumda yapı kayıt belgesi olan yapılar için ecrimisil alınmayacağı anlaşılmaktadır.

Yapı Kayıt Belgesi alınan yapının bulunduğu taşınmaz, özel kanunlar kapsamında kalıyorsa, ecrimisil alınır mı? Bu soruya cevap vermek için hangi alanlarda Yapı Kayıt Belgesi alınmayacağına ve hangi alanların satışa konu edilemeyeceğine bakmak gerekir. Eğer bu alanlarda kalan taşınmazlar için Yapı Kayıt Belgesi alınmış ise öncelikle bu Yapı Kayıt Belgesi iptal edilmeli ve sonrasında ecrimisil alınmalıdır. Yapı Kayıt Belgesi iptal edilmeden ecrimisil alınmayacağını düşünüyorum.

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslara göre, Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlardan özel kanunları kapsamında kalan ve bu özel kanunlara göre değerlendirilmesi gerekenler dışında kalanlar Bakanlığa tahsis edilir. Dolayısıyla bu taşınmazlardan özel kanunları kapsamında kalan ve bu özel kanunlara göre değerlendirilmesi gerekenler satışa konu edilemez. Mera, orman gibi Yapı Kayıt Belgesi alınması mümkün fakat satılması mümkün olmayan alanlarda Yapı Kayıt Belgesi iptal edilemeyeceği fakat satış da yapılamayacağı için bu durumda olan taşınmazlardan ecrimisil alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ecrimisil alınamaması için satışın hukuken mümkün olması gerekir. Düzenlemeye göre yapı kayıt belgesi alınan taşınmazların satışa konu edilen kısımlarından yapı kayıt belgesi tarihi ile satış tarihi arasındaki dönem için ecrimisil alınmaz. Dolayısıyla hukuken satış mümkün değil ise ecrimisil alınması da gereklidir.

b) Yapı kayıt bedelinin yatırılmış olması gerekir. Yapı kayıt belgesi başvurusu yapılıp yapı kayıt bedeli ödenmemiş parsellerdeki yapılar için ecrimisil alınıp alınmayacağının değerlendirilmesi gerekir. Usul ve Esasların 4. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında şu hükümler yer almaktadır: “(2) Yapı Kayıt Belgesi için yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından, e-Devlet üzerinden Yapı Kayıt Sistemindeki Yapı Kayıt Belgesi formunun doldurulması suretiyle müracaatta bulunulabileceği gibi kurum ve kuruluşlara başvurulmak suretiyle de müracaatta bulunulabilir. (3) Müracaatın e-Devlet üzerinden yapılması durumunda, Yapı Kayıt Belgesi formunun eksiksiz olarak doldurulmasından ve Yapı Kayıt Belgesi bedelinin yatırılmasından sonra, Yapı Kayıt Sistemi tarafından oluşturulan Yapı Kayıt Belgesi talepte bulunan yapı sahibince e-Devlet üzerinden alınır.”

Bu hükümlere göre yapı kayıt bedeli alınmadan yapı kayıt belgesi düzenlenememektedir. Yapı Kayıt Belgesi, bedelin yatırılmasından sonra, Yapı Kayıt Sistemi tarafından oluşturulmaktadır. Dolayısıyla; – Yapı kayıt belgesi alınmış ise bedel ödenmiş olacağı için ecrimisil alınmamalıdır, – Bedel ödenmemiş ise sadece Yapı Kayıt Belgesi formu doldurulmuş olacağı için yapı kayıt müracaatı olsa bile Yapı Kayıt Belgesi yok ise ecrimisil alınmalıdır. – Belge alındıktan sonra satış yapılan parseller için Yapı Kayıt Belgesi tarihine kadar ecrimisil alınmalıdır.

c) 396 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin 9. maddesine göre “Taşınmazın; 18/5/2018 tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde olması halinde 600 m2’ye, dışında olması halinde ise 2000 m2’ye kadarlık kısmı satılır.” 3194 sayılı İmar Kanunu’nun geçici 16. maddesi ise sadece “yapı kayıt belgesi alınan taşınmazların satışa konu edilen kısımlarından” ecrimisil alınmamasını öngörmektedir. Ayrıca belirli şartlar altında ilave alanların (örneğin yapının taban alanının bu alanlardan fazla olması halinde yapı alanının tamamı) satışı da mümkündür. Dolayısıyla ecrimisil alınmayacak kısımlar, satılabilecek bu kısımlardır. Satılabilecek alandan daha fazla alan kullanılıyor ise fazlası için ecrimisil alınır.

ç) Satılabilecek kısımlar için Yapı Kayıt Belgesi alındığı tarihten sonra ecrimisil alınmayacaktır. 5 yıllık zamanaşımı süresi içinde olmak kaydıyla, Yapı Kayıt Belgesi alındığı tarihten önceki dönem için ecrimisil alınabilir. 5 yıllık zaman aşımının nasıl hesaplanacağı konusunda şu yazıya bakınız: Hazine Taşınmazlarında Ecrimisilde 5 Yıllık Zamanaşımı Süresi Hangi Tarih Dikkate Alınarak Hesaplanır

d) Yapı Kayıt Belgesi herhangi bir nedenle iptal edilirse geriye dönük olarak ecrimisil tahsilatı yapılır.

e) “satış tarihi itibarıyla tahsil edilen ecrimisil tutarı satış bedelinden mahsup edilir” ifadesi, yapı kayıt belgesi tarihi ile satış tarihi arasındaki dönem için alınan ecrimisiller hakkında uygulanır. Yapı Kayıt Belgesi’nden önce alınan ecrimisiller, satış bedelinden mahsup edilmez. Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra alınan ve hem Yapı Kayıt Belgesi öncesi, hem de sonrasını kapsayan ecrimisillerde sadece Yapı Kayıt Belgesi sonrası kısım satış bedelinden mahsup edilir.

20) İmar Barışı Mevzuatı

İmar barışında önemli mevzuat aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Kategori Adı
Kanunlar 3194 sayılı İmar Kanunu
Kanunlar 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Milli Emlak Genel Tebliğleri 396 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazineye ait taşınmazların, Yapı Kayıt Belgesi sahiplerine satışına ilişkin usul ve esaslar)
Milli Emlak Genel Yazısı 2020-258962 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kiraya Verilen Taşınmazların Üzerindeki Yapılar İçin İmar Barışı Satışı Yapılamayacağı)
Milli Emlak Genel Yazısı 2021-1971737 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde tapu harcı)
Milli Emlak Genel Yazısı 2021-37462 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İmar barışında taşkın yapılar)
Yönetmelikler Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
İmar Barışında Hazine Arazilerinin Satışı

Yorumlar (88)

 1. 18/04/2021

  Selam Suat Bey,Hazine arazisi üzerinde gecekondum var 1986 yılında tapu tahsis belgesi aldım arsa bedelini ödedim 2002 yılında tapu tahsis belgem iptal edildi şuan üzerinde oturuyorum yapı kayıt belgemi aldım nasıl bir yol izleyeceğim bilmiyorum ilk adım ne yapmalı lütfen yardımcı olurmusunuz

  • 14/04/2023

   Efendim.Merhaba.Bir sorum olacaktı,cevaplarsanız çok memnun olurum. Efendim.Benim Karayolları, yoldan 50 metre uzakta,orman arazisi üzerinde Yapı Kayıt Belgesi alınmış bir yapım var.Ticari olarak YKP alınmıştır. 1-Ben buraya kiraya vererek iş yeri açabilirmiyim.? 2-Hazine arazisi olan yapı milli emlak tan satın alınırken ,orman arazisi üzerinde olan yapı niye satın alınmıyor,Hazine arazisi ile orman arazisi arasında fark nedir.?Efendim.Hayırlı ramazanlar.

   • 1) Burayı kiraya vererek iş yeri açamazsınız, orman arazisinde Yapı Kayıt Belgesi kabul edilmiyor.
    2) Hazine arazileri satılabilir ama Anayasaya göre ormanların satışı yasaktır.

 2. 27/11/2021

  Hayırlı günler hayırlı işler Suat bey. müsait zamanınızda kısa da olsa bir cevap yazabilirseniz çok memnun olurum. Şimdiden teşekkürler
  960m2lik bir hazine arazisi içinde, müstakil ada parseli olmayan ve 20 yıldır ecrimisil ödediğimiz 289m2lik bahçeli arazideki 2 katlı evimiz için YKB aldık ve arazinin satışı için milli emlaka başvurduk. gelen cevabi yazıda:
  1- YKB’de 2 katlı evin 68+102=170m2 olduğunu yazdığımız kendi tespitlerinde ise yapının 2×95=190m2 olduğunu ve bunu düzeltmemiz gerektiği iddia ediliyor. Oysa alt kat üst kattan küçük, üst kat taşmalardan dolayı daha geniş. Yani iddiaları kesinlikle yanlış! adrese gelip evde herhangi bir ölçüm de yapılmadı. İdarenin dediği gibi yapsam gerçeğe aykırı beyanda bulunmuş olacağım. ne yapmalı, nasıl bir yol izlemeliyim?
  2- YKB’de arsa yüzölçümü olarak binanın oturum alanını yani alt katın kapladığı alanı (68m2) yazdık. cevabi yazıda satışa konu olan yer bahçemizi de içerdiğinden arsa yüzçölçümüne bahçenin de dahil edilip 289m2 yazılması gerektiği ve bunu da düzeltmemiz gerektiği söyleniyor. oysa başvuru zamanında ilgili belediye personeliyle yaptığım görüşmede ilgili kanuna göre hazine arazilerinde sadece oturum alanının yazılacağı bahçenin dahil edilmeyeceği söylenmişti. kanunda bir değişiklik mi oldu ya da yeni bir durum mu var? doğrusu nedir? ne yapmalı, nasıl bir yol izlemeliyim?
  3- son olarak cevabi yazıda herhangi bir itiraz süresinden bahsetmemiş. itiraz için belli bir süre sınırı var mı?
  çok teşekkürler
  saygılar selamlar

  • 1) Birinci iddianızla ilgili olarak öncelikle bir haritacıya veya inşaat mühendisine ölçüm yaptırıp idareye tekrar itiraz etmeniz mümkündür.
   2) “Hazineye ve belediyelere ait taşınmazlar üzerinde inşa edilmiş yapılar için yapının oturum alanına karşılık gelen arsa payı üzerinden,” beyan yapılır. Yaptığınız işlem doğru. Ancak milli emlaka yapılan başvuruda toplam kullandığınız alanın belirtilmesi gerekir. Milli Emlak bunu kastetmiş olabilir.
   3) itiraz için belli bir süre sınırı yok

 3. 09/02/2022

  merhaba suat bey, belirlenen rayiç bedel yüksek. ilçe milli emlak müdürlüğü bir feiyat belirlemiş ile onaya göndermiş onlarda fiyatı %50 daha arttırmış. bu fiyatlara alma şansımız yok. bedele itiraz edebiliyormuyuz

 4. 02/03/2022

  1-İmar Affı başvurumuzu yaptığımız üzerinde bina bulunan hazine arazilerinin tarafımıza satışı 2022’de de yapılıyor mu?
  2-Milli Emlaktan satışı duyurulan hazine arazileri imar affına başvurulmuş ama satışı yapılmamış yerler de olabiliyor mu?

  • 04/03/2022

   Suat bey 819m2 yapı kayıt belgeli 800m2 mera ecremisilini ödüyorum tapuyu almak istiyorum ama ihaleye çıkar belki dedikleri için cesaret edemiyorum yapı kayıt belgesi beni kesin hak sahibi edermi

   • Yapı kayıt belgeniz doğruysa ve geçerliyle ve süresinde milli emlaka satın alma başvurusunda bulunmuş iseniz yapı kayıt belgesi sizi hak sahibi yapar.

  • 1-İmar Affı başvurumuzu yaptığımız üzerinde bina bulunan hazine arazilerinin tarafımıza satışı 2022’de de yapılıyor mu? Bunun için Milli Emlak’a da satın alma talebi yapmış olmanız gerekir. Sadece yapı kayıt belgesi yeterli değil satış için.
   2-Milli Emlaktan satışı duyurulan hazine arazileri imar affına başvurulmuş ama satışı yapılmamış yerler de olabiliyor mu? Yapı kayıt belgesi alınmış ama Milli Emlak’a da satın alma talebi yapılmamış yerler ihaleye çıkarılabilir.

 5. 21/04/2022

  Suat bey, belediye ye ait arazi üzerinde imar barış başvurum var. Hala Alım başvurusu yapma hakkım var mı ? Teşekkür ederim…

 6. Merhaba bana 4 dönüm hazine arazisinden 600 m2 yer satdılar ben geriye kalan kısmıda almak istiyorum geriye kalankısmı ihaleye çıkmadan alabilirmiyim

 7. 08/05/2022

  Merhabalar hocam mevcutta kullanmış olduğumuz mülkiyeti hazineye ait tarım arazisini imar barışı kapsamında 4.447 mt2 bir konut ve ticari dam ahıl tarımsal yapı olarak yapı kayıt belgesi aldıkve geçen yıl yapılan tapu kadastro ölçüm güncellemeleri sonucu adımıza 4687 mt2 6 kullanıcılı yazılmasına rağmen milli emlak 800 mt2 sini yan komşuya kalan 3800 civarını da biz 6 kardeşe eşit ecrimisil göndermişti. Biz bu durumda elimizde ki yapı kayıt belgesi ile ne kadarını satın alabiliriz acaba önce 600 mt2 sini daha sonra 3800 mt2 olarak satın alabilir miyiz acaba teşekkürler başarılar hocam

  • Taşınmazın; 18/5/2018 tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde olması halinde 600 m2’ye, dışında olması halinde ise 2000 m2’ye kadarlık kısmı satılır. belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise önce 2000 m2, sonra geri kalanını alabilirsiniz.

 8. 15/05/2022

  Merhaba Suat bey size birkaç sorum olacak cevaplarsanız çok sevinirim.
  20 yıldır kullandığımız ecrimisillerini ödediğimiz hazine arazisi ve üzerine yaptığımız yapı için yapı kayıt belgesi aldık. Fakat 396 sayılı Tebliği Çok geç fark Edip başvuruyu yapamadık zaten ayın 26’sında yayınlanmış 31’inde bitmiş çok saçma bir tarih. Fakat biz 2018 Yılında daha İmar barışı çıkmadan önce milli emlak müdürlüğüne İşgal ettiğimiz hazine arazisini satın almak için başvuru yapmıştık. Yapı kayıt belgesini bulunduğumuz ilçenin belediyesi’ndeki imar bölümüne verdik aradan uzun bir süre geçti arada bir hem belediyeye hem de milli emlak müdürlüğüne gidip ne durumdayız diye sordugumda doğru düzgün cevap alamıyorum ne yapmalıyım bir an önce bu arazinin tapusunu alabilmek için bana kestirme bir yol önerir misiniz.

 9. Hazine arazisi üzerine insa edilmiş tapusuz gecekondumuz var 3 yıl önce yapı kayıt belgesi aldık , buranın tapusunu alabilir miyiz , alabiliyorsak ne yapmamız gerekir .

 10. merhaba 30 yıldır kullanmakta olduğum 1800m2 arazin2010 yılından beri ecrimisil ödüyorum ada ve parsel numarası yok
  imar barışından faydalanarak yapı kayıt belgesini aldım 2018 yılında ama tapu almak için suan ne yapmam gerekiyor yardımcı olurmusunuz

 11. suat bey, düzenlemelere bakıldığında iki yöntem ortaya çıkmış oluyor..
  1- 3194 geçici 16’ya göre yapı kayıt devri yapılmadan muvafakat ile akdi halef sıfatı ile alım yapmak
  2- çalışma bakanlığı düzenlemelerine göre YKB’yi devredici muvafakat alarak doğrudan akdi halef olmaksızın başvuru..

  fakat 1. maddede yapı kayıt devrolmuş olmuyor, bu iki yöntem arası hukuken bir fark var mıdır sizce tercihe mi kalıyor yani bu durumda..

  teşekkürler

  • 396 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazineye ait taşınmazların, Yapı Kayıt Belgesi sahiplerine satışına ilişkin usul ve esaslar) ise “hak sahibini”, “Yapı Kayıt Belgesi alınan yapının veya yapıdaki bağımsız bölümlerin sahibi ya da sahipleri ile bunların kanuni veya akdi halefleri” olarak tanımlamaktadır.
   Dolaysıyla bahsettiğiniz iki yöntem arasında Milli Emlak açısından bir fark olmadığı kanaatindeyim.
   Fakat milli emlak dışındaki meselelerde akdi halefiyet ile YKB nin devri arasında fark vardır.

 12. 13/06/2022

  Merhabalar
  500 m2 arsam var, Bu arsa içindeki 34 m2’lik bir yapının Yapı Kayıt Belgesi ile Milli Emlak’tan bu arsayı satın aldım. Bu arsa içine ev yapmak istiyorum. Mevcut yapı kayıt belgeli binayı yıkmadan veya yıkarak buraya ev yaptırabilir miyim? (İmar sorunu yok. %30 ve 2 kat imarlı bir arsa burası.)
  Saygılarımla

 13. 06/07/2022

  Taşınmaz üzerinde birden fazla yapı bulunması ve taşınmazın yüzölçümünün yeterli olmaması halinde (yanı belediye ve mücavir alan sınırları içinde olması halinde 600 m2’ye, dışında olması halinde ise 2000 m2’ye kadar alanın satılamaması halinde), yapıların taban alanlarının dışında kalan kısmı, yapının taban alanının, toplam yapı taban alanına oranı ile çarpılır ve bulunacak alan, yapının taban alanına ilave edilerek satılır. Yani yapılar dışındaki alan, yapıların yüzölçümüne oranlanarak satılacaktır. (Hüküm bu şekilde fakat fiili kullanım farklı ise ve fiili kullanıma hak sahipleri rıza gösteriyorsa örn, mücavir alan dışında 1200 metre karelik bir arazi üzerinde 2 adet yapı kayıt belgesi var ve her iki yapının taban alanı da eşit fakat fiili kullanım 400 metrekareye 800 metrekare ise ifrazıda mümkün değilse illaki taban alanına göre mi satış yapılmalı yoksa fiili kullanımda belirtildiği şekilde mi satış yapılmalı)

  • fiili kullanıma hak sahipleri rıza gösteriyorsa bile bu fiili kullanıma göre satışa yeterli değildir. fiili kullanıma hak sahipleri rıza gösteriyorsa ve satışın da fiili kullanım durumuna göre yapılmasına tüm hak sahiplerinin muvafakati gerekir.

 14. merhaba 30 yıldır kullanmakta olduğum 1800m2 arazin 2010 yılından beri ecrimisil ödüyorum ada ve parsel numarası yok
  2018 yılında imar barışından faydalanarak yapı kayıt belgesini aldım ve su aboneliğmim var araziyi satın almak için neler yapmam gerekir yardımcı olurmsunuz hangi evrak v.b

  • Öncelikle satış için milli emlaka başvurmalısınız. sonrasında bu alanın tescili için işlemler yapmalısınız

 15. 04/10/2022

  merhabalar mıras intikal yolu ile 3katlı konutdan 2 tanesi tapulu 3.konut yapı kayıt belgeli fakat babam 2018 de imar barışından faydalanarak yapı kayıt belgesinı cıkarmıs yapı belgesi cıktıktan sonra 2020 de tapulu olan dairenın bir tanesini satmıs bize 1 tapulu daire ile birde yapı kayıt belgeli konut kaldı bu yapı kayıt belgeli konutu satmak istiyoruz satış için hangi kurumlara muracat etmemiz gerekiyor.Alıcı var bir yol gösterirseniz sevinirim iyi akşamlar

  • Bunu ancak 3. daireyi de kat mülkiyetine çevirerek satabilirsiniz. Tapuda satış olmasın derseniz yapı kayıt belgesini devredebilirsiniz

 16. 30/10/2022

  Merhaba başkanım işlerinizde Kolaylık dilerim,5.000 M2 hazine taşınmazı içinde yapı kayıt belgesi alınmış elektrik suyu olan ev var. Başvuruyu yaptım nasipse sonuç bekliyorum. Bu yer dedeme aitti, fakat bana bıraktı,bende 2018de YKB aldım.Birinci sorum,başvuruyu ben yaptım bu yapı kayıt ve kullanım bende olduğu için. Bu sorun olur mu başvuruda.İkinci sorum 396 sayılı milli emlak yönetmeliginde yüzölçümü büyük yapı kayıt alanı küçük yerlerde ifraz olur diyordu. 5 dönüm yerdeki 80-90 M2 ev için ifraz olur mu . Hazine tarlanın Yüzölçümü ve ev oturma alanı ölçütü nedir hesaplaması? Teşekkür ederim başkanım .

  • ifraz olup olmayacağı konusunun belediye veya il özel idaresi tarafından karara bağlanması gerekiyor. Buna milli emlak karar veremez

 17. 31/10/2022

  Başkanım selamlar, bir sorum olacaktı yanıtlarsaniz sevinirim. 5000 M2 hazine taşınmazı üzerinde bulunan 60 M2 mesken için YKB almıştık . Belgede toplam ARSA ALANINI da 60m2 yazmıştık o zaman belediye öyle dediği için. Hazine taşınmazlarının imar barışı kapsamında satışı için başvuru yaptık. Arsa alanı 60 M2 yazılması başvurumuza engel teşkil eder mi ? LÜTFEN SİZDEN YANİT BEKLİYORUM SAYGILAR.

 18. 31/10/2022

  Başkanım selamlar yanıtlarsanız sevinirim.5.000m2 hazine taşınmazı üzerinde bulunan 60 M2 mesken için YKB almıştık. Belgede toplam ARSA ALANINI da 60m2 yazmıştık. Bulunduğumuz ilçe belediyesi öyle dediği için. Hazine taşınmazlarının imar barışı kapsamında satışı için başvuru yaptık. YKB de arsa alaninin 60 M2 yazması başvurumuza engel teşkil eder mi ? AKSİ TAKDİRDE YKB DE GÜNCELLEME YAPACAĞIM LÜTFEN YANITLAR MISINIZ

 19. 15/11/2022

  Selamlar sayın başkanım yanıtlarsanız memnun olurum, hazine taşınmazının imar barışı kapsamında satışı için başvuru yaptık.Ön değerlendirme aşamasında şu an , bizden başvuru için belge istenecek büyük ihtimalle.Milli emlak tebliğinin 6 maddesinin 1. Fıkrası “ç ve d ” maddelerinde yazan gerekli belgelere istinaden, sadece :2017 den önce yapıldığına dair “Google earth uydu görüntüsü” ve yapının sahibi olduğumuza dair “Muhtar ve iki adet bilir kişi yazısı” sunsak yeterli midir çünkü orada EN AZ BİRİ Yazıyor.. Yanıtınız için ayriyeten Teşekkürler.

 20. 17/11/2022

  Suat hocam iyi günler kendi tapulu yerimde iş yerim var iş yerimin 8m karesi hazine arazisine taşmış ayrıca hazine arazisinde 60 m kare beton zemin üzerinde çelik konstrüksiyon tenten var.YKB şı detaylarında yazılmış YKB sine istinaden 8 m2 ‘nin
  satışını talep ettim. Hazine arazisinde 2B şerhi var satış yapılamaz cevabı aldım.Tapu kadastro bölge müdürlüğünün şerhin kaldırılması için yazı var şérhide kaldıramam satışta yapamam deniyor ne yapabilirim selamlar saygılar

 21. 22/11/2022

  Başkanım kolay gelsin , hazine taşınmazı imar barışı kapsamında satın almak için ön başvuru yapıldı. Bulunduğumuz yerde 1/25000 imar planı askıya çıkmıştı şu an itirazlar yapıldı,bekleniyor. Bu durum başvurumuzda sıkıntı teşkil eder mi. Başvurulan yer köy yerleşik alanda bir parsel. Bu durumda başvurumuz incelenirken hangi imar planı baz alınır? Kurumlardan görüş alma süresi de kanunen 2 ay diye biliyorum.
  -Vereceğiniz Yanıtınız için Allah razı olsun işlerinizde kolaylıklar dilerim.

  • Taşınmazın; 18/5/2018 tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde olması halinde 600 m2’ye, dışında olması halinde ise 2000 m2’ye kadarlık kısmı satılır.

   İmar planı olup olmaması satılıp satılmayacağına etki eder, ayrıca taşınmazın değerine de etki eder.
   1/25000 imar planı nazım imar planı ise bu esas alınır.

   • 25/11/2022

    Teşekkür ederim yanıtınız için. İtiraz sürecinde de olsa 1/2500 nazım imar planı esas alınır demi başkanım .

     • Belediye sınirları icerisinde bulanan yeminli burolu yapi kayitli hazine arazisindeki evime imar plani yapildi baska sokaklardan tapulu olupta evi arsası yola parka giden kişiler burada hisseli oldu biz yasal sure icerisinde satın alma başvurularını yaptık fakat milli emlak hisseli olan tapulu şahıslardan noter onaylı muvafakat yazisı olmaz ise satış size yapilmaz diyor bu şahıslar imza vermiyor yasal hakkım yokmu 45 yıldır kullandigimiz alan durum ne olabilirsizce tesekkurler

 22. 27/11/2022

  Selamün aleyküm kolay gelsin. Sorum olacaktı.
  1 . İmar planına yapılan itirazı bakanlığın netleştirme, sonuçlandırma süresi nedir?
  2. Hazine taşınmazını imar barışı kapsamında satın alırken, ön değerlendirme aşamasında milli emlak , kurumlardan görüş isterken her kurum görüşünü kaç ayda belirtmek zorundadır. Teşekkür ederim değerli bilgiler için.

  • 1. İlgili idarelerce onaylanan çevre düzeni planlarına itirazlar, otuz günlük ilan süresi içinde ilgili idareye yapılır ve itirazlar idarece değerlendirilir.
   2. her kurum görüşünü 2 ayda belirtmek zorundadır.

 23. 08/12/2022

  İyi günler,Hazine Taşınmazını imar barışı kapsamında almak için ön başvuru yaptık. “Milli emlak ” ön değerlendirme sonucunu kaç aya bildirir bize. Olumlu ise , bu yer satılabilecek taşınmazlardan, satın almak için başvurudaki gerekli belgeleri hazırlayın diye ne zaman tebliğ edilir bizlere. Sağolun işlerinizde kolaylıklar dilerim.

  • Satışın ne zaman hazır olacağı ve size bildirileceği konusunda bir tarih vermek mümkün değildir. Her parselin durumu ve niteliği farklıdır.

 24. 16/12/2022

  İyi günler Suat bey imar barışı kapsamında Hazine taşınmazını yapı kayıt belgesine istinaden satın almak için başvuru yaptık . Ön değerlendirme aşamasında. Kurumlardan görüş istenirken 2 ayda görüş bildirme şartı var diye biliyorum. Şayet 2 ayda görüş bildirilmezse olumlu görüş vermiş sayılacaktır diye okudum kanunda. Sorum şu. Gecikmeli yani 2 aylık kanuni süreyi geçtikten sonra görüş bildiren kurumun (2 ay 10gun vs.) Görüşü geçersiz mi sayılıyor ?
  Veya hangi görüş baz alınıyor. Teşekkürler iyi çalışmalar.

  • 2 aylık kanuni süreyi geçtikten sonra görüş bildiren kurum olursa, bu görüş satış yapılıncaya kadar gelmiş ise dikkate alınır. Görüş vermemiş sayılmaz

 25. 17/12/2022

  Suat bey kolay gelsin , 2 tane sorum vardı ,
  1) Belediye mücavir alan sınırları içinde (600m2 alıyoruz), imar planı bulunmayan , hazine taşınmazı imar barışı kapsamında satın alınır mı?
  2) Kurum tarafından Onaylanmış fakat kesinlesmeden askıda itiraz edilmiş imar planına göre güncel işlemler (yapı ruhsatlandırma,kat sayısı vs., resmi kurumların parseli incelemesi vs) yapılır mı? Teşekkürler..

  • 1) İmar planı bulunmayan hazine taşınmazı imar barışı kapsamında satılabilir.
   2) Askıda olan bir plan var ise bu plan satış yapılıp yapılamayacağı ve bedelin ne kadar olacağı konusunda dikkate alınır.

   • 18/12/2022

    Teşekkür ederim yanıtınız için Suat bey Allah razı olsun , anlamadığım şu ; imar planı bulunmayan taşınmaz satılıyorsa , askıda bulunan imar planı “satışın yapılıp yapılmayacağına” nasıl etki ediyor başkanım. Askidaki Nazım plana göre engel teşkil eden durum vardır belki ( tabiat varlığı,anıt sit alanı vs.) diye mi satışa etki ediyor demek istediniz . Saygılar.

 26. 70 m2 bağ evim var yapı kayıt belgem var hazine azarisi ada parsel numarası yok milli emlaga ecrımısılde odedım 2008 den 2018 yılına kadar burayı almak için ne yapmm gerekır hak sahıbı olurmuym

 27. 21/12/2022

  İyi günler Suat bey . İmar planı itirazlarını çevre şehircilik kaç günde neticelendirir mevzuat olarak neticelendirip revizyon olarak yayınlama süresi var mıdır?

  • Normal uygulama imar planı ise, itirazınızı ilgili belediyeye yapmalısınız. Çevre düzeni planı ise Çevre ve Şehirclik Bakanlığı itirazları 15 gün içinde karara bağlar

   • 24/12/2022

    Teşekkürler. Nazım imar planı ilgili belediyeye itiraz yapıldı. Çevre şehircilik bakıyormus itirazlara da kaç günde dönüş yaparlar onu bilemedik başkanım.

 28. 25/12/2022

  slm başkanım belediye taşınmazı içersinde 3 ayrı bağımsız bölüm 200 m2 bir ykb mız var 40 yıllık ikametimiz olan yer ilk ykb aldık dilekce verdik satın almak için. belediye arsa üzerinde hacimlerin olduğunu bu nedenle satış yapmayacaklarını yazdılar.2022 de müracaat tarihi son olduğunu öğrendim şimdi tekrardan satın almak için belediye ye dilekce vereceğim.belediyeye vereceğim dilekce yeterli olurmu milli emlek Çevre şehircilik gibi kurumlaraysa dilekce vermemiz gerekirmi. bu konuda bizi bilgilendirirseniz memnun oluruz teşekkürlr.

  • belediyeye dilekçeyi muhakkak verin ama “arsa üzerinde hacimlerin olduğunu bu nedenle satış yapmayacaklarını” söylerken ne demek istiyorlar?

 29. 29/12/2022

  Merhabalar. Hazine arazisi 2 adet parselim kadastro geçtiği zaman farklı 2 kişi üzerine yazılmış. Bahçe olarak kullandığım parsellerde zeytin ağacı vs. ağaçlarım ve tel örgüler vardı.Bu olaydan sonra Dava açtım. Mahkeme sonucu parseller “kullanımsızdır” olarak geçti ve Maliye Askı sürecinde Maliye Hazinesi olarak görünüyordu.İtiraz ettik sonuç alamadık. Bu süre zarfında ben 1 adet 40 m² bir yapı yaptım(2016 ağustos). Elektrik ve su aboneliğini aldım. Arazimi elverişli hale getirdim. Yapının yapı kayıt belgesini aldım. Dava sonuçlanmadan milli emlak a tekrar satın alma başvurusu yaptım. Dava sonuçlandıktan sonra da tekrar başvuru yaptım. Her seferinde olumsuz dönüş yapıldı. Arazinin olduğu bölgede imar çalışması yapıldı. Arazim ve çevre parsellerin hepsi birleşip tek bir parselde toplandı. Bu yılın sonuna kadar başvuru hakkı mı tekrar kullanmak istiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim yardımcı olursanız çok sevinirim.

  • “Arazinin olduğu bölgede imar çalışması yapıldı. Arazim ve çevre parsellerin hepsi birleşip tek bir parselde toplandı.” şeklinde yazdığınıza göre parselin imar durumu nedir? kONUT ALANI MI?

   • 10/01/2023

    Evet şuan da konut alanı olarak geçiyor.

    • 10/01/2023

     Parsellerin bulunduğu yerden 100 metre ileri taşındı. Konut alanı olarak geçiyor . parsellerin bulunduğu yer ise şuan da yeşil alan olarak geçiyor.

     • Söz konusu alanın önceki ve sonraki kadastral durumunu bilmeden bu soruya tam olarak cevap vermek mümkün değildir.

 30. 12/01/2023

  İyi günler , imar barışı alınan yerin hazineden satın almak için başvuru yaptık . Tabiat varlıkları on başvuruyu incelerken , yerin çevre düzeni planı ve imar planı olmadığı için , zoon alan ,anıt veya engel durum olup olmadığını göremediği için genel müdürlükten görüş istemiş . Genel müdürlük kaç güne görüş belirtir. görüş bildirilen neyi baz alır . Teşekkürler.

  • Genel Müdürlüğün kaç gün içinde görüş bildireceğini ben nereden bilebilirim ki? Bu konuda cvp veremem.

   • 16/01/2023

    Teşekkür ederim üstadım. Peki bu durumda yanıtlarken neyi baz alır ?

    • Başka bir genel müdürlük adına görüş yazmam doğru olmaz. Kendi mevzuatlarına göre değerlendireceklerdir.

 31. 24/01/2023

  Hocam merhaba 1996 Yılında İmarlı Zilleyetlik’ ile 450m Kare Arsa Aldım 1999 yılında Tapu Alabilmek için 22 üyeli Arsa konut yapı kooperatifi kurduk 24yıl oldu tapumuzu alamadık.2001 ‘de Ev Yaptım Elektrik Su Aboneliğini Aldım Bahcemi Duvar İle Çevirdim Ağaçlandırdım Şuan 23 senedir Halen Oturuyorum Öğünden Bugüne Tapumu Alamadım Magdurluk yaşadık bölgemizdeki başka herkez kooperatifler üzerinden Tapu aldı. Dimizdeki parsel Tapu aldı biz alamadık.2018 yılında 2 belediye Maliye hazinesi 3lü anlaşma yaptılar büyükşehir belediyesine devir edilecek diye aradan 5sene çok uzun süre geçti devredilmedi şuan( parsel 1802m içinde 4 ev var Tapu kutugunden Edinme sebebi imartsm 2019 yazıyor kayıt sayısı 4 Maliye Hazinesine kayıtlı yazıyor
  TAKPAS detay da da kayıt sayısı 4 yaziyor . Ama her başvuru yaptığımızda belediye devredilecek Üzerinde Şerh den dolayi devredilemiyorlar diyorlar özel Avukat Tuttum Şerhi Kaldırdım Elimde Hakim Kararı Belgem Var Halen Sistemden Şerhi Düşmüyorlar Mülkiyet Hakkımızı İhlal Ediyorlar bizleri mağdur ediyorlar .hocam bir fikir verebilirmisinz.

 32. 28/03/2023

  Suat hocam, öncelikle merhabalar makalelerinizi yorumlarınızı severek ve dikkatlice takip ediyorum, bir konuda size danışmak istedim bu konularda danışacağım başka kimse yok, yaklaşık 25 yıldır oturduğumuz evimiz hazine arazi üstünde biz buraya almak için geçen sene nisan ayında yapı kayıt belgeli hazine taşınmazını satın almak için dilekçe verdik yaklaşık aradan 1 sene geçmiş olmasına rağmen satış işlemleri ve fiyatlandırma aşamasına yeni geldiğini öğrendik yerimiz 1 dönüm evimiz kurulu alanı 250 m2, biz burayı piyasa fiyatından alacağımızı öğrendik şuan güncel arsa m2 fiyatı 10 bi yani 10 milyon tl yapıyor bu şekilde almamıza imkanımız yok geçen dilekçe verdiğimizde bu fiyat arsa m2 olarak 2 bin TL’di ozaman şatışa çıksaydın alabilirdir. Sorum şu biz burayı şuanki piyasa fiyatından alıcağız yoksa dilekçe verdiğimiz tarihtedki fiyattan alabilriz ( memur arkadaş şuanki fiyattan alıcağımızı söyledi 1 yılda aşırı bir fiyat artışı var bölgede şuanki belediye arsa rayiç bedelimiz 580 bin TL bize bu konuda yardımcı olurmusnz teşekkür ederim.

  • Satış, şu anki piyasa fiyatından yapılacaktır. Dilekçe verdiğiniz tarihteki fiyattan almak mümkün değil.

   • 30/03/2023

    Peki hocam tutar belirlendi diyelim ne kadar süremiz var almak için, ve belirlenen sürede alamazsak ne olur hakkımızı kaybedermymz ekstra bir süre talep edebilirymz

    • bir ay süre var. Satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi hâlinde yüzde yirmi, en az yarısının ödenmesi hâlinde yüzde on indirim uygulanır. Taksitli satışlarda satış bedelinin en az yüzde onu peşin ödenir, kalanı ise beş yıla kadar taksitlendirilir

   • 30/03/2023

    Peki hocam tutar belirlendi diyelim ne kadar süremiz yeri almak için, ektsra bir süre talep edebilirymz, alamazsak hakkımızı kaybetmiş mi oluruz

    • Satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi hâlinde yüzde yirmi, en az yarısının ödenmesi hâlinde yüzde on indirim uygulanır. Taksitli satışlarda satış bedelinin en az yüzde onu peşin ödenir, kalanı ise beş yıla kadar taksitlendirilir

 33. 12/04/2023

  s.a. suat bey hayırlı günler hayırlı işler. sizin de bildiğiniz gibi son dönemde YKB alınmış hazine arazilerinin satışında ciddi maliyet sıkıntısı ortaya çıktı. 3, 4 sene önce YKB alıp satış talebinde bulunulan hazine arazileri son 1 yılda aşırı artan rayiçler sebebiyle şu an satın alınamaz duruma geldi. mesela bizim burda 2 sene önce 2000tl/m2 olan rayiç 25.000tl/m2 oldu. bizim gibi asgari ücretle çalışan ya da emekli vatandaşın bu rakamlardan konutlarının bulunduğu hazine arazisini alması mümkün değil. 5 yıl taksit üstelik faizli ödeme kesinlikle yetersiz. 2 katlı konut bulunan 250m2 arazi 10 milyon. yılda en az 2 milyon yapar. bu kadar parayı sıradan vatandaş nereden bulacak. bu konuda en azından ticari yapılarla konut amaçlı yapılar arasında bir ayrım yapılması ve yakın zamanda kurayla satışa çıkarılan hazine arazileri uygulamasında olduğu gibi uygun fiyat ve uzun vadeli faizsiz taksit seçenekleri sunulması şart.
  bu konuda bakanlığın herhangi bir çalışması var mı? vatandaş olarak biz derdimizi kime anlatacağız? sizin bu konuda ilgili birimlerle irtibata geçerek konuya herhangi bir katkınız olması mümkün müdür?
  çok teşekkürler
  saygılar

 34. 21/05/2023

  selam hocam

  MANAVGAT MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞNE

  Antalya İli Manavgat İlçesi Çeltikçi Mahallesi Ulualan sokak 42-1 nolu,208 ada 46 numaralı parsel üzerinde iş yerim bulunmakta olup, bu parseldeki yapının tamamına yönelik 27/04/2019 tarihinde 4JSSK4P belge numarası ile yapı kayıt belgesi almış bulunmaktayım. Parselin tarafıma satışı amacıyla 07/10/2020 tarihinde 60216 kayıt sayılı dilekçem ile de başvurum bulunmaktadır. Ancak , son yapılan imar uygulaması ile yapı kayıt belgem dahi bulunan işyerim hazineye ait olmayan 219 Ada 1parsel içerisinde kaldığını öğrenmiş bulunmaktayım. Hazine parseli ise216 ada 3 parsel olarak belirlenmiş olup, tarafım bu yönde mağdur edilmiştir Yapılan imar uygulaması neticesinde mağduriyetimin giderilmesi açısından hazine parseli 216 ada 3 parselin tarafıma satışı için gerekli işlemlerin başlatılmasını arz ederim.
  dilekçemde anlattığım gibi burda bir hakkımız var mıdır? sorunu nasıl çöreiz. teşekkürler.

 35. Yapı Kayıt belgesi 21.07.2018 tarihinde düzenlenmiş Arsa alanı 1000 m2 toplam yapı alanı 35 m2 olan bir arsayı devir almak istiyorum. Bir devir parası ödeyeceğim ancak devredenler henüz tapunun çıkmadığını söylüyorlar . Bu araziyi devir alırsam sonrasında ne tür ödemeler çıkar ? Birde arazinin tamamını almak istiyorum , başka bir ortak var mı yok mu bu konuyu nerden teyit edebilirim ? Son olarak son olarak tapunun çıkmama ihtimali var mıdır? Devredenlerin süreç esanasında gerekli başvuru ve sorumluluklarını yapıp yapmadığını nasıl kontrol edebilirim ?