1. Anasayfa
 2. Gayrimenkul Makaleleri

Hisseli Hazine Arazilerinin Satışı


Hazine Hissesi Nedir?

Bir parselin belirli bir hissesinin (örneğin 1/3 gibi) belirli şahıslara ait olmasına paylı mülkiyet denir. ürk Medeni Kanunu’nun 688. maddesine göre, paylı mülkiyette birden çok kimse, maddi olarak bölünmüş olmayan bir şeyin (taşınmaz malın) tamamına belli paylarla maliktir. 

Paylı mülkiyette başka türlü belirlenmedikçe, paylar eşit sayılır. Paydaşlardan her biri kendi payı bakımından malik hak ve yükümlülüklerine sahip olur. Pay devredilebilir, rehnedilebilir ve alacaklılar tarafından haczettirilebilir.

İşte bu şekilde Hazine’nin paylı mülkiyetinde bulunan (yani Hazine ile şahısların hissedar oldukları) parsellerdeki hisseye Hazine hissesi denilmektedir. Yani örneğin parselin 1/5’i hazine’ye ait ise bu 1/5’lik kısma Hazine hissesi denilmektedir.

Hisseli Hazine Arazilerinin Satışı Nasıl Olur?

Çeşitli nedenlerle hisseli hale gelmiş taşınmazlardaki Hazine hissesi, uygulama imar planı sınırları içinde dört yüz, dışında ise dört bin metrekareyi veya taşınmazın yüzde kırk hissesini aşmamak kaydıyla talep sahibi hissedar veya hissedarlarına doğrudan satılabilmektedir.

Hazine hissesi satın alma için (yani Hazinenin hissedar olduğu taşınmazların diğer hissedar veya hissedarlara satışı için) Milli Emlak Birimlerine, yani illerde çevre ve şehircilik il müdürlüğüne (milli
emlak dairesi başkanlığı veya milli emlak müdürlüğü), ilçelerde milli emlak müdürlüğüne, müdürlük yoksa milli emlak şefliğine başvuru yapmak gerekir.

4706 sayılı Kanunun 4/c Maddesi Nedir?

4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendinde, “Hazineye ait taşınmaz malların hisse oranı yüzde kırkı veya hisse miktarı uygulama imar planı sınırları içinde dörtyüz, dışında ise dörtbin metrekareyi aşmamak kaydıyla talepte bulunan hissedarlarına rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabilir.” hükmü yer almaktadır.

İşte bu hüküm Hazine ile hisseli taşınmazların hissedarlarına satışı düzenlenmektedir. Buradaki satış, ihalesizdir. Yani hissedarların, Hazine hissesini ihalesiz olarak (doğrudan) satın alma hakları bulunmaktadır. Ancak bunun için aşağıdaki şartların gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde ihalesiz satış söz konusu değildir.

4706 sayılı Kanun 4/c Maddesine Göre Hazine Hissesini Satın Alma Şartları

Kanuna göre; ya Hazine hissesinin oranı % 40’tan az olacak; ya da hisse oranı %40’tan fazla olsa dahi uygulama imar planı sınırları içinde dört yüz, dışında ise dört bin metrekareyi geçmeyecektir. Örneğin uygulama imar planı sınırı dışında bulunan ve 5.500 m2 si Hazine’ye ait olan 25.000 m2 yüzölçümlü parselde; Hazine hissesinin miktarı dört bin metrekareyi geçmesine rağmen Hazine hissesinin oranı % 40’tan az olduğu için hissedara doğrudan satış mümkündür.

Ya da uygulama imar planı içinde 320 m2’si Hazine’ye ait olan 450 m2 yüzölçümüne sahip parselde Hazine hissesinin oranı % 40’tan fazla olmasına rağmen, Hazine hissesi miktarı uygulama imar planı sınırları içinde dört yüz m2 den az olduğu için hissedara doğrudan satış mümkündür.

Bir örnek daha verelim. Uygulama imar planı içinde tamamı 800 m2 olan bir taşınmazdaki Hazine hissesi 402 m2 dir. Buradaki Hazine hissesi oranı yüzde ellidir. Hazine hissesi miktarı 400 m2 den fazla olduğundan ve hisse oranı taşınmazın yüzde kırkından fazla olduğundan, doğrudan satılamayacaktır.

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde, uygulama imar planı yapılmamış 10.000 m2 büyüklüğündeki bir taşınmazın, 4.000 m2 si Hazineye aittir. Bu durumda Hazine hissesinin miktarı 4.000 m2 yi, hisse oranı da yüzde kırkı geçmediğinden doğrudan satış mümkün olabilecektir. Belediye ve mücavir alan sınırları dışında, 17.000 m2 büyüklüğündeki bir taşınmazın, 5.000 m2 si Hazineye aittir. Bu durumda Hazine hissesinin miktarı 4.000 m2 den fazla olmasına rağmen Hazine hissesi oranı yüzde kırkı geçmediği içi doğrudan satış yapılacaktır.

Birden Fazla Hissedar Var ise Satış Nasıl Yapılacak?

Parselde Hazine (milli emlak) dışında birden fazla hissedar olması ve Hazine hissesini satın almak istemeleri durumunda, bu hissedarlara hisseleri oranında satış yapılacaktır.

Örneğin belediye ve mücavir alan sınırları içinde, uygulama imar planı yapılmamış taşınmazın yüzölçümü 12.000 m2 dir. Taşınmazın, Hazine de dahil olmak üzere dört hissedarı olup, her birinin pay oranı dörtte birdir. Hazine hissesini (3.000 m2) sadece bir hissedar satın almak isterse hissenin tamamı bu hissedara; iki hissedar satın almak isterse her birine (3.000/2) 1.500 m2, üç hissedar da satın almak isterse her birine (3.000/3) 1.000 m2 doğrudan satılabilecektir.

Birden fazla hissedarın bulunması ve hissedarlardan birinin talep etmesi halinde, idarece diğer hissedarlara Hazine hissesinin hisseleri oranında kendilerine doğrudan satılabileceğine ilişkin (yazı tebliğ edilecektir. Adlarına tebligat yapıldığı halde, en geç otuz gün içinde satın alma talebinde bulunmayan hissedarın hissesi oranına düşen Hazineye ait miktar diğer hissedarlara satılabilecektir.

Örneğin Hazine dahil beş hissedarı olan taşınmazın yüzölçümü 500 m2 olup, Hazine payı 36/100, yani 180 m2 dir. Diğer hissedarların payları sırası ile 23/100 (115 m2), 20/100 (100 m2), 17/100 (85 m2), 4/100 (20 m2) dir. Hazine payını sadece bir hissedar satın almak isterse, Hazine hissesinin tamamı olan 180 m2 bu hissedara satılacaktır. Hazine payı iki veya üç hissedar tarafından satın alınmak istenirse, Hazine payı (180 m2) satın almak isteyen hissedarların payları toplamına bölünecek, çıkan rakam satın alma talebinde bulunan hissedarların payları ile çarpılarak, her bir hissedara satışı yapılacak taşınmaz miktarı bulunacaktır.

Örneğimizde; Hazine payını 23/100 ve 17/100 paylı hissedarlar satın almak isterlerse; Hissedarların payları; 23 + 17 = 40; 

180 m2 (Hazineye ait miktar) / 40 = 4.5 m2

23/100 pay sahibine satılacak miktar; 23 x 4.5 m2 = 103.5 m2

17/100 pay sahibine satılacak miktar; 17 x 4.5 m2  = 76.5 m2 dir.

Diğer hissedar veya hissedarların adreslerinin tespit edilememesi ve tebligat yapılamaması halinde 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilanen tebligat yapılacak ve süresi içerisinde satın alma talebinde bulunulmadığı takdirde, hissedarın hissesine düşen miktar diğer hissedarlara satılabilecektir.

Hazine Hisseli Arsaların Satış Bedeli

Hissedarlara bu şekilde satılacak arsaların satış bedeli rayiç bedeldir. Rayiç bedeli ise normal piyasa alım satım bedelidir.

Hazine Hisseli Arsaların Satış Bedeli Nasıl Ödenebilir?

Hazine hisseli taşınmazların satış bedeli, ihale kararının veya satışın uygun görüldüğünün bildirilmesini izleyen günden itibaren on beş gün içinde peşin veya taksitle ödenebilir.

Satış bedeli; bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir. Bedelin taksitle ödenmesi halinde idare ile alıcı arasında “Taksitli Satış Sözleşmesi” düzenlenir, sözleşmenin bir örneği alıcıya verilir.

Taksitli Alınan Hisse Taksitler Bitmeden Alıcı Adına Tescil Edilebilir mi?

Normalde taşınmazın satış bedeli tamamen ödenmedikçe tapuda ferağ verilmemektedir. Ancak, kalan taksit tutarı ile kanunî faizleri karşılayacak miktarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu verilmesi veya taşınmaz üzerinde Hazine lehine ipotek tesis edilmesi durumunda alıcı adına tescil yapılabilmektedir.

Tebligat Yapıldığı Halde Süresi İçinde Satın Almayanların Hakkı Düşer Mi?

Tebligat yapıldığı halde süresi içinde satın alınamayan Hazine hissesinin, hissedarı tarafından yeniden talep edilmesi ve geçerli bir mazereti bulunması halinde satış talebi bir defaya mahsus olmak üzere değerlendirilebilecektir.

Belediye Sınırları İçindeki İmarsız Hazine Arazilerinin 4706/4c Hükmüne Göre Hissedara Satışı Mümkün Mü?

ÖNEMLİ NOT: KİŞİSEL GÖRÜŞÜMDÜR

4706 sayılı Kanunun 4/C fıkrasında; Hisse oranı yüzde kırkı veya hisse miktarı uygulama imar planı sınırları içinde dört yüz, dışında ise dört bin metrekareyi aşmamak kaydıyla talepte bulunan hissedarlarına satılacağı hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanun’un 4/İ fıkrasında ise Hazineye ait tarım arazilerinin satışında 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunundaki kısıtlamalara tabi olan taşınmazlar bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendindeki kısıtlamalara tabi olmaksızın hissedarına doğrudan veya birden fazla hissedar olması halinde hissedarlar arasında pazarlık usulüyle satılacağı belirtilmiştir.

Bu satışlarda önemli bir tereddüt konusu, Hazine taşınmazlarından belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan ancak nazım veya uygulama imar planı dışında (plansız alanda) kalanların hissedara satışının yapılıp yapılmayacağıdır.

Hazine taşınmazlarından belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan ancak nazım veya uygulama imar planı dışında (plansız alanda) kalanların hissedara satışının yapılamayacağına dair ilk talimatlardan biri olan 2006-22086 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Belediye sınırları içinde plansız alandaki taşınmazların özel kanunlara göre satılabileceği) yazısında “Hazineye ait taşınmazların özel Kanunlara (4070, 4071 4072 ve 4706 sayılı Kanunlar) yapılacak satış işlemlerine ise ilgili Genel Tebliğler ile devredilen yetki kapsamında devam edilmesi” gerektiği ifade edilmiştir. Bundan önceki genel yazılarda da satılamayacak taşınmazlar konusunda hep “satış ihalelerinden” bahsedilmiştir.

Yani bu yazılardaki temel amaç, Hazine taşınmazlarından belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan ancak nazım veya uygulama imar planı dışında (plansız alanda) kalanların ihale ile satışının engellenmesi, buna karşılık özel kanun hükümlerine dayanılarak yapılan satışlarda (hak sahipliği olan satışlarda) satışların devam etmesidir.

4706/4/c maddesi kapsamında hissedara yapılacak satışlar da bir hak sahipliğine dayanmaktadır. Çünkü hissedara yapılacak bildirim üzerine hissedar satın almak isterse idare ona satışı yapmak durumundadır. Hiç tebligat yapılmamış ise de hissedara bildirim yapılıp doğrudan satın alma hakkını kullanıp kullanmayacağı sorulmaktadır.

327 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin “Satış işlemleri” başlıklı (F) bölümünün “2886 sayılı Kanuna göre yapılacak satış işlemlerinde yetki” başlıklı 1. maddesinde “Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan ancak nazım veya uygulama imar planı dışında (plansız alanda) kalanların satışının yapılmayacağı” hüküm altına alınmıştır. Ancak dikkate edilirse bu kural “2886 sayılı Kanuna göre yapılacak satış işlemlerinde yetki” başlıklı 1. maddede yer almaktadır. Oysaki hissedara satış 4706 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılmaktadır.

Bu nedenle 327 sayılı Tebliğde yer alan “Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan ancak nazım veya uygulama imar planı dışında (plansız alanda) kalanların satışının yapılmayacağı” kuralının 4706/4/c maddesi kapsamında hissedara yapılacak satışlarda uygulanmayacağını düşünüyorum.

Parselasyonda Hisseli Hale Gelen Parsellerdeki Hazine Hisseleri Şahıslara Doğrudan Satılabilecek

İmar Kanunu’nun 18. maddesi kapsamında yapılacak arazi ve arsa düzenlemesi (parselasyon) işlemlerini düzenleyen Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik’in 16. maddesi, düzenleme ortaklık payının alınamadığı durumlarda, Hazine taşınmazlarının şahıs parsellerinde hisselendirilmesini öngörmektedir. Yönetmeliğin 16. maddesine göre, üzerinde yer alan yapı nedeniyle düzenleme ortaklık payı alınamayan ve mevzuata uygun bir imar parselinin oluşturulabildiği parseller, Hazine taşınmazlarıyla hisselendirilebilir.

Maddeye göre; “Düzenlemeye tabi tutulan parsellerden, umumi ve kamu hizmet alanlarına denk gelen yerler hariç olmak üzere parselasyon planı yapımı sırasında; üzerindeki yapılar dolayısıyla düzenleme ortaklık payının tamamının ya da bir kısmının alınamadığı ve mevzuata uygun bir imar parselinin oluşturulabildiği hallerde öncelik sırasına göre;

a) Belediye/Valilik mülkiyetindeki alanlardan veya Hazine taşınmazlarından tahsis yapılmak suretiyle hisselendirilerek, b) Yasalara uygun olarak inşaa edilmiş mevcut yapı nedeniyle kesinti yapılamayan parsele denk gelen miktarı bedele dönüştürmek suretiyle, parselasyon planı yapılır.”

Hisselendirilen Hazine Hisselerinin Şahıslara Doğrudan Satışı

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik’in 16. maddesinin 2. fıkrasında yapılan değişiklikle, düzenleme ortaklık payı kesintisi yapılamaması nedeniyle belediye/valilik mülkiyetindeki alanlar veya Hazine taşınmazlarından tahsis yapılmak suretiyle hisselendirilen parsellerdeki kamu hisselerinin, yapı sahibine rayiç bedel üzerinden 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki şartları sağlamak kaydıyla doğrudan satılabileceği öngörülmüştür. Söz konusu 16. maddenin konuyla ilgili 1. ve 2. fıkraları şu şekildedir:

Madde 16 – (1) Düzenlemeye tabi tutulan parsellerden, umumi ve kamu hizmet alanlarına denk gelen yerler hariç olmak üzere parselasyon planı yapımı sırasında; üzerindeki yapılar dolayısıyla düzenleme ortaklık payının tamamının ya da bir kısmının alınamadığı ve mevzuata uygun bir imar parselinin oluşturulabildiği hallerde öncelik sırasına göre;

a) Belediye/Valilik mülkiyetindeki alanlardan veya Hazine taşınmazlarından tahsis yapılmak suretiyle hisselendirilerek,

b) Yasalara uygun olarak inşaa edilmiş mevcut yapı nedeniyle kesinti yapılamayan parsele denk gelen miktarı bedele dönüştürmek suretiyle,

parselasyon planı yapılır.

(2) Düzenleme ortaklık payı kesintisi yapılamaması nedeniyle belediye/valilik mülkiyetindeki alanlar veya Hazine taşınmazlarından tahsis yapılmak suretiyle hisselendirilen parsellerdeki kamu hisseleri yapı sahibine rayiç bedel üzerinden 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki şartları sağlamak kaydıyla doğrudan satılabilir.”

Satış Koşulları

Satış yapılabilmesi için iki temel şart vardır: Bunlardan birincisine göre, sadece DOP alınamaması nedeniyle hisselendirme yapılmış olması gerektiğidir. Yönetmeliğin 16. maddesine göre, üzerinde yer alan yapı nedeniyle düzenleme ortaklık payı alınamayan ve mevzuata uygun bir imar parselinin oluşturulabildiği parseller, Hazine taşınmazlarıyla hisselendirilebilir.

İkinci koşul ise 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki şartların karşılanmasıdır. Buna göre Hazine taşınmazlarından, hisse oranı yüzde kırkı veya hisse miktarı uygulama imar planı sınırları içinde dörtyüz, dışında ise dörtbin metrekareyi aşmamak kaydıyla talepte bulunan hissedarlarına doğrudan satılabilir.

Satış Bedeli

Satış bedeli rayiç bedeldir. Buradaki rayiç bedel ise normal piyasa alım satım bedelidir.

Hazine ile Hisseli Taşınmazlardaki Hazine Hissesinin Hissedarlarına Satışı

Yorumlar (54)

 1. Slm kolay gelsin benim bir sorum olacak 800metre kare arsam var 450 metre karesi milli emlak yeri almak İçin baş vurdum bana ihaleye çıkar dediler eğer ben ihale de alamazsam milli emlak hissesini alan kişiyi şufa hakkı açabiliyormuyum.

 2. Merhaba. Metin kazanin hazine davalari kitabin da dediginiz durumla ilgili yargitay karar Var. Ihaleyi kayhetseniz bile sufa hakkinizi kullanabiliyorsunuz.

 3. Hocam merhaba. Aşağıda linkini verdiğim yazınızın altına yorum yazamadığım için buraya yazıyorum. Hazine taşınmazlarında yatırım fırsatları kitabınızıda okudum ama bulamadım.

  6292 sayılı yasa gereği 86 dekarlık tarlanın 41 dekarını satın aldık. Diğer hisse hala milli emlakta, (kiracısı vefat etti, sözleşme devri yapıldı mı bilmiyoruz.)
  -Bu halde ceviz/badem dikmemiz de bir sakınca var mıdır?
  -diğer hisseyi milli emlaktan alabilmek için ne yapmamız gerekir? İhale ile satışını mı istememiz lazım yoksa izale-yi şuyu davası mı açmak gerekir?

  Şimdiden teşekkürler.

  https://gayrimenkulmevzuati.com/tarim-arazilerinin-paydaslara-satisiyla-ilgili-hususlar/

 4. Bizim Denizli Karakova mah taşınmaz tapu var ama 18 madde geçtiği için bize hak sahibi değilsiniz diyorlar biz 419 m kare hisselenmiş ne yapmamız lazım çevre şehircilik bakanlığı bize yardım ci olmuyorr 05 02 1987 den beri biz burdayizz

 5. 27/02/2022

  hocam hisseli tapumuzun bir kısmı hazine almış. 3 hissedarız 2 kişi peşin alıcak ama ben taksitli almak istiyorum kendi şahsıma böyle hakkım varmıdır.
  tesekkürler

  • Evet var. Payınıza düşen hisseyi 2 yılda 8 eşit taksitle alabilirsiniz. Ama an az % 25’i peşin ödenecek.

 6. 14/03/2022

  Hocam iyi günler: Hazine, fındık bahçemize geçmişten gelen miras nedeniyle hissedar olmuş, şimdide buradaki hissesini hisselerimiz oranında bizlere (hissedarlara) satmak istiyor. Rayiç bedel olarak belirlenen satış bedeli bölgedeki gerçek rayiç bedelin yaklaşık dört katı kadar. Benim sorum, belirlenen bu satıştaki rayiç bedele itiraz hakkım var mı? varsa nasıl bir yol izlemeliyim.
  Teşekkür ederim.

  • Buradaki rayiç bedel kavramı, emlak vergisi rayici anlamında değildir. Piyasa rayici anlamındadır. Dolayısıyla fiyatı değerlendirirken, emsal parsellerin piyasa fiyatlarını dikkate almanız gerekir. Yine de yüksek olduğunu düşünüyorsanız itiraz edebilirsiniz.

   • 14/03/2022

    Teşekkür ediyorum, itiraz hakkım olup olmadığını öğrenmek istemiştim. cevabı aldım, çok sağ olun.
    Bahçemizin bulunduğu bölgede dönümüne 25.000 tl veren olsa satacağım. mal müdürlüğü 100.000 tl. (yüzbin lira) rayiç bedel belirlemiş. tekrar teşekkür ederim.

 7. 16/03/2022

  Merhabalar hocam, tapu kaydında yazmamasına rağmen fiziki dosyada kullanıcıya noterden hak sahipliği devri olan bir milli emlak hisseli arazimizde kullanıcısı vaktinde satın almadığı için hak sahipliğini kaybetmiş durumda. Şimdi bizler diğer hisse sahibi olarak zaten bu hisseyi 4/c’den satın alamıyoruz ama kendi hissemizin ifrazını milli Emlak’tan talep edebilir miyiz. Yoksa bizim hiisemizin de akıbeti bu hisse kullanıcısına mı bağlı? Ne yapabiliriz? Teşekkürler şimdiden.

 8. 22/03/2022

  merhaba hocam hıssedarı bulundugumuz 300 metre kare arsanın 150 metresı bize 150 metresı baska bırıne aıt fakat diger hissedarı bulamıyoruz arsa 1972 de parselleme ile sahıbıne gecmiş arsa uygulama imar planında bu arsanın hazıneye kalmasını nasıl saglayabılırız ve diyelim ki arsa hazineye kaldı bu arsanın fiyatı hazıne tarafından nasıl belirlenir belediye rayic bedel uzerindenmi yoksa suan satılmakta olan astronomik fiyatlar uzerinden mi belirlenir tesekkür ederim

  • Taşınmaz hakkında ortaklığın giderilmesi davası açılıp açılan davada da bulamadığınız hissedara kayyım atanmasını sağlayabilirsiniz.

   • 24/03/2022

    Faydalı bilgileriniz için teşekkür ederim hocam son olarak arsanin bulunduğu yerde 300 mt kare parsel fiyatları 2,5 milyon ile 3 milyon arasi degisiyor 150 metre kare hisse hazineye geçtikten sonra arsa bedeli piyasa bedeli olan 2.5 ila 3 milyona göremi belirleniyor tekrardan teşekkür ederim.

    • Buradaki hisse Hazine’ye geçmeyecek. bulamadığınız hissedara mahkeme tarafından kayyım atanacak. bu hazine olabilir başkası da olabilir.

 9. 19/04/2022

  Merhaba Hocam,
  Hissedarı olduğumuz 850 m2 arsanın 180 m2si bize kalan 670 m2si hazineye aittir. Hazineye ait olan hisseyi doğrudan satışla mi alabiliriz yoksa ihale usulüyle mi. Yazınızda uygulama imar planında bahsetmissiniz, arsanın imar planı içinde olup olmadığı nasil tespit edebiliriz.

  • Öncelikle belediyeden arsanın imar planı içinde olup olmadığını sormalısınız. Uygulama imar planı yok ise doğrudan satın alma hakkınız var

   • Hocam 700 metre arsanın 500ü hazine nın 200 m²benim pazarlık usulü satın almak istedim 3 aydır ilçe şefliği ile il arasında mekik dokuduk adeta 18 madde uygulandı şeflik ilçede x ada x parselde arsa satılacağı için diyerek 4tane kurumdan m² karesinin ne kadar edeceğini sormuş ile göndermiş il tektardan araştırma yapılacak diye ilçe şefliğine yollamış evrakı fiyatı neye göre belirleyecekler yada bunların çıkardığı fiyatı kabul etmeyip piyasa araştırmasını da kabul etmeyip zaman kaybı yapmalarını mahkemeye taşısammı 4tane resmi daireden fiyat sormuş farklı o fiyatların bağlayıcılığı yokmu lütfen yardım edermisiniz

    • Taşınmaz 18. madde uygulanmasına tabi tutulmuş ise kıymet takdirinin yenilenmesi gayet normaldir

 10. Hocam merhaba, 800 m2 imarlı bir arsa almayı düşünüyorum ancak içinde 240 m2 millet emlağın hazine hissesi var. Alacağım kişi imar barışından yararlanmış ve içine bir oda yapı kurmuş(yapı kaydı var). Milli emlak a sorduğumda arsayı alabilirsiniz ama içine ekstra bir şey yapamazsınız diyor. Ben bahçe yapmak istiyorum bu sorun teşkil edermi ve kalan hazine hissesini param kalmadığı için alamıyorum, ilerdede hiç almasam ne gibi sorunlar olur. Teşekkür ediyorum.

  • Arsayı aldığınızda içine yapı veya tesis yapamazsınız. Ama bahçe olarak kullanabilirsiniz. Hiçbir yapı yapmamak kaydıyla.

  • 28/01/2023

   Toplam 2.826m2’li hazine arazisinin 700m2’si şahıs(kendimize) 2.126m2’si hazineye ait, bu arazilerin olduğu mevkii 2006 yılında 18 md uygulanıp imar planı yapılıp OSB alanı oldu. AMA 2013 Yılında hazine arazimiz eksik diye belediye dava açtı ve kazandı. İmar planı iptal oldu. Suan tarla vasıflı olduğunu düşünüyorum. Hazineye sözlü sordum Suan satışımız mümkün değil belediye yeniden plan yapacak dedi beni geçiştirdi. Ve hazine ilerleyen günlerde satsa bile açık ihale ve yüksek deger bicecegini düşünüyorum Hazinenin hissesini almamız gerekiyor nasıl bi yol ilermeliyiz. Son care ortaklığın giderilmesi davasi mantıklı geliyor. Şuan tarla vasıflı ona gore deger bicilmeli ve bizim icin daha iyi olacak. Destej istiyorum

   • İmar planı yapılmış bir alanın sonradan planı iptal edilse bile buraya tarla olarak bedel konulamaz. Ayrıca bu alanın tekrar planı yapılmadan satılamaz

    • 29/01/2023

     Peki ortaklığın giderilmesi davası mümkün diye düşünüyorum, sizin fikriniz ve imar planı iptal iken mahkeme nasil deger biçilir arazi arsa mi tarlami seklinde deger biçilir takdir bilirkisinin muhakkak ama sizin fikriniz nedir ve nasil bir yol izlemeliyim lutfen cevaplarınız sorularim kadar kıymetli

     • Ortaklığın giderilmesi davası açsanız dahi buranın değeri, potansiyel imarlı arsa olarak belirlenecektir.

    • 29/01/2023

     Plan yapılmadan satilamaz demissiniz bu konuda yonetmelik veya kanun varmi..?

 11. 18/06/2022

  Merhabalar
  Toplam 4 parsel toplam 1150 m2 yerimiz var. Bu parsellerden 282m2 olanda 165 m2, 220 m2 olanda 16 m2 hazine hissesi var. 165 m2 olan yer %40 ı geçtiği için doğrudan alamıyoruz sanırım. Parsellerimizi birleştirip bu % 40 oranına takılmadan alma imkanımız olur mu?
  Teşekkürler

  • hepsinde hazine hissesi 400 m2 olduğu için doğrudan satın alma hakkınız var. % 40 oranına takılmanıza gerek yok.

 12. Hocam merhaba sahibi olduğum parselin tamamı 1020 metrekare 380 metrekaresi benim kalan 630 metrekaresi maliyenin doğrudan şahsıma satışı olurmu teşekkür ediyorum.

 13. 31/08/2022

  hocam ben ıyıl once 4kerdesın 30 donum olan tarladan 3500 mıllı emlak hısesını aldı noterden muafakatname yaptık tapu verılecegı zaman muafakatname ıle tapudan tapu devrını alabılırmıyım yoksa kısı tpuyu aldıktan sonra kısıdenmı almalıyım

 14. 17/10/2022

  Merhaba 18.811 metrenin 4.310 mt ecrimisin üzerinden alarak hissedar oldum geriye kalan kısmı 14.500 mt satın almak istesem alabilirmiyim. Bilginize güvenerek sordum şimdiden teşekkür ederim

  • Geri kalan kısmı ancak ihale ile alabilirsinz. doğrudan satış olmaz

  • 03/02/2023

   70.000 m2 hazine arazisi üzerinde kara yolları ve suni gölet var taşınmazın hisseli satışı nasıl yapılır?

   • üzerinde kara yolları ve suni gölet olan hazine parseli hisseli satılamaz. ifraz gerekir.

 15. Milli emlaktan doğrudan satışla alınan bir tarlanın 45 dekarını A…. hissedarından aldım. (Tarlada A…kişisinden aldığım ilk tapu benim) Ben tapuyu aldıktan 27 gün sonra başka bir doğrudan alım hakkı olan B…. hissedarı milli emlaktan aynı tarlanın 35 dekarını satın aldı ve tapusunu aldıktan 3 gün sonrada bana sattı.Aynı tarlanın yedi dekarınıda milli emlaktan aldım.Tamamı bana geçti.23 ay sonra B….kişisi öldü.Mirasciları tapu iptal davası açtılar.Davayı kazanırlarsa A…kişisinden ve Milli emlaktan aldığım hisselerime ön alım hakkı doğar mı

 16. 40 dekar arazi( a kişisi 6, b kişisi 8 dekar hisseli) kalan 27 dekar hazine, 27 dekar hazine b kişisinden tarafta solda kalıyor, sağda kalan a kişisinin bu hazinede hakkı var mı? Hazineye her ikisinin ortak olması gerekmiyor mu?

  • Bu gereklilik tapı durumuna göre belirlenir. Kim kullanıyorsa onun olur diye bir kaide yok; tapuda hissedarlık varsa ortaklık da o zaman olur

 17. 28/11/2022

  Hazinenin üzerinde yapı olan bir taşınmaza hissedar olması durumunda satış işlemleri;
  Hazine taşınmazları, imar uygulamaları nedeniyle çeşitli taşınmazlarla sonradan hisseli hale gelebilmektedir. Bu gibi durumlarda sonradan üzerinde yapı olan bir taşınmaza hissedar olduğunda, bedel tespitinde yapının yapım tarihi dikkate almıyoruz. Fakat bu durum Milli Emlak mevzuatlarının hiçbirinde yazmıyor. Sadece hisseli taşınmazların satışına yönelik işlemler anlatılıyor. İmar sonrası hisseli hale geldiğimiz taşınmaz üzerindeki yapıdan bedel alınmaması hususu mevzuat olarak nerede yazıyor acaba ?

 18. Hocam merhaba 1999 yılında Tapu Alabilmek için 22 üyeli Arsa konut yapı kooperatifi kurduk 24yıl oldu tapumuzu alamadık.Magdurluk yaşadık bölgemizdeki başka herkez kooperatifler üzerinden Tapu aldı. Dimizdeki parsel Tapu aldı biz alamadık.2018 yılında 2 belediye Maliye hazinesi 3lü anlaşma yaptılar büyükşehir belediyesine devir edilecek diye aradan çok uzun süre geçti devredilmedi şuan( parsel 1802m içinde 4 ev var Tapu kutugunden Edinme sebebi imartsm 2019 yazıyor kayıt sayısı 4 Maliye Hazinesine kayıtlı yazıyor
  TAKPAS detay da da kayıtlı sayı 4 yaziyor . Ama her başvuru yaptığımızda beldiye devredilecek diyorlar.bizleri mağdur ediyorlar .hocam bir fikir verir misiniz
  Allah rizası İçin .

 19. 09/01/2023

  Hocam merhaba, 240 dönümlük bir arazinin 43 dönümlük milli emlak hisseli kısmını, A.. şahsından satın almak istiyorum. Diğer hissedarları tanımıyorum ve oranları bilmiyorum. Ağaç ekimi yapmayı düşünüyorum, ilerleyen süreçte bana herhangi bir dava açılıp tarlam elimden alınır mı. Yoksa bu tapuların yerleri belirli mi.
  Şimdiden teşekkür ederim

  • 43 dönümlük milli emlak hisseli kısmını derken neyi kastediyorsunuz?

   • 03/02/2023

    70.000 m2 hazine arazisi üzerinde kara yolları ve suni gölet var taşınmazın hisseli satışı nasıl yapılır?

 20. Mrh. suat bey sizinle nasıl iletişime geçebiliriz. lütfen önemli..

 21. 14/03/2023

  Üzerinden geçen karayolları ve suni gölet olan 70.000 m2 hazine arazisi hisse ile tmk.999/2 yürürlükte olduğu halde satılmıştır Karpuzlu Aydın Mustafa Akalın

 22. 24/06/2023

  Selamun aleyküm hocam 990 metre bir arsanın içinde 70 metre hissem var maliye hazinesinin hissesi 920 metre ben bu maliye hazinesini direk satın almak istiyorum alabilirmiyim birde tokinin satın alma önceliği var ne yapmam gerekiyor