1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Uzmanlığı Sınav İlanı Yayımlandı


SINAVA GİRECEK PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR

04/07/2019 tarih ve 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürlüğü kadrolarında bulunan ve sınav tarihi itibariyle en az üç yıl görev yapan, uyarma ve kınama hariç son üç yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan, Millî Emlak Uzmanı olabilmek için yaş ve öğrenim alanı şartları hariç mevzuatında öngörülen diğer şartları taşıyan personel sınava başvuru yapabilecektir.

SINAV BAŞVURUSU VE SINAV ÜCRETİ

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Millî Emlak Uzmanlığı e-Sınavı ön başvuruları 23 Ağustos 2022 – 4 Eylül 2022 tarihleri arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden toplanacaktır.

2- Sınava girecek adaylar sınav ücreti olarak 930 TL’yi (dokuzyüzotuz Türk Lirası KDV dâhil), 26-30 Eylül 2022 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında; MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına; https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartıyla veya T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankasının ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı üzerinden yatırılabilecektir. Tahsilat esnasında adaylardan talep edilen T.C. Kimlik No ve telefon numarasının adaya ait olması ve güncel telefon numarası bildirmesi zorunludur.

– Aday, sınav ücreti yatırma işlemi için bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecektir.

3- Başvuru koşullarını taşımadığı hâlde sınav ücretini yatıran adaylar veya başvuruları geçerli olduğu hâlde sınava girmeyen, başvurusu geçersiz sayılan, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, başarılı olamayan, sınavı geçersiz sayılan ve birden fazla sınav ücreti yatıran adayların yatırdıkları ücret iade edilmeyecektir.

4- Sınav ücretini yatıran adayın başvurusu gerçekleşmiş olacaktır.

SINAV TARİHİ, SAATİ VE YERİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Millî Emlak Uzmanlığı e-Sınavı 30 Ekim 2022 Pazar günü saat 10.00’da 81 il e-Sınav Merkezinde yapılacaktır.

SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMLAR

SIRA KONU SORU SAYISI
1

 

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na İlişkin Hükümleri 4
2

 

8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu

336 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Ecrimisil Tespit, Takdir ve Tahsil İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında)

313 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazinenin Özel Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazların Satış İşlemleri Hakkında)

7
3 *29/06/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun *382 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde Yer Alan ve İmar Planı Bulunmayan veya İmar Planında Tarımsal Amaca Ayrılan Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında)

*385 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (4706 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesi Kapsamında Kamu Konutlarının Ekonomiye Kazandırılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında)

*387 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (İmar Planı Bulunmayan veya İmar Planında Tarımsal Amaca Ayrılan Hazineye ait Tarım Arazilerinin Kullanıcılarına Kiralanması ve Satışına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında)

*393 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (İmar Planı Bulunmayan veya 1/5000 ya da 1/1000 Ölçekli İmar Planlarında Tarımsal Amaca Ayrılan Hazineye Ait Taşınmazların Sera ve Jeotermal Kaynaklı Teknolojik Seracılık Faaliyetleri de Dahil Tarımsal Üretim Yapmak Üzere Tarımsal Amaçlı Kooperatifler, Tarım Satış Kooperatifleri ve Tarımsal Üretici Birlikleri ile Bunların Üst Kuruluşlarına Kiraya Verilmesine İlişkin Usul ve Esasları Hakkında)

*2015/1 sayılı Genelge (4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin onbirinci (son) fıkrasının uygulanması hakkında)

15

 

4

 

*19/04/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun *345 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (2/B Kapsamında Kalan Taşınmazların Değerlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında)

*355 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında)

6

 

5

 

*22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun Başlangıç, Kişi ve Eşya Hukuku Hükümleri 9

 

6 *10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (İlgili Maddeler; 3,31, 32, 33, 41,44, 45,46, 47,48,71) 5 5
7 21/6/1987 tarih ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu (İlgili Maddeler; 2, 3, 4 ,7, 9, 10, 11,12, 14, 16,17,18,19, 20, 22) 6
8 *22/12/1934 tarih ve 2644 sayılı Tapu Kanunu (İlgili Maddeler; 1, 21, 24, 25, 26, 35,36) 6
9 4/11/1983 tarih ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu (İlgili Maddeler; 2, 3, 4, 5, 6,7, 8,9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 30) 4
10

 

*3/5/1985 tarih ve 3194 sayılı İmar Kanunu

*22/02/2020 tarih 31047 sayılı Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik

*396 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ( Hazineye Ait Taşınmazların Yapı Kayıt Belgesi Sahiplerine Satışına İlişkin Usul ve Esaslar) (İlgili Maddeler; 5,6, 7, 8, 9, 10,11,13,15,16, 18, 19, Geçici Madde 16)

6

 

11 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 8
12 İdare Hukukunun Temel Esasları 4
13

 

*19/06/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik

*298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Ait Taşınmazların Pazarlık Usulü İle Kat veya Arsa Karşılığı İnşaat Yaptırılarak Değerlendirilmesi Hakkında)

*300 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazinenin Özel Mülkiyetindeki Taşınmazlar ile Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin Kiraya Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında)

*324 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazları Üzerinde Ön İzin ve Kullanma İzni Verilmesi ile İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi İşlemleri Hakkında)

*327 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Yetki Devrine İlişkin Düzenlemeler Hakkında)

*358 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazları Üzerinde Özel Ağaçlandırma Yapılmak Amacıyla Ön İzin Verilmesine Ve Kiralama Yapılmasına İlişkin İşlemler Hakkında)

*379 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazlarının Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler ile Süs Bitkileri Yetiştirmek Amacıyla Kiraya Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında)

*400 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Arazilerinin Topraksız, Yeterli Toprağı Olmayan Çiftçilere Kiraya Verilmesi Hakkında)

*2014/1 sayılı Genelge ( Değerleme Usul ve Esaslarına İlişkin)

20

 

TOPLAM 100

SINAVIN UYGULANMASI

ADAY SAYISI GRUP ADI SORU SAYISI SINAV MERKEZİ SINAV SAATİ VE SÜRESİ CEVAP SEÇENEK SAYISI
1000

 

Millî Emlak Uzmanlığı e-Sınavı (1 grup) Her grup için 100 soru 81 il e-Sınav merkezleri Saat: 10.00

100 dakika, Tek oturum hâlinde gerçekleştirilecektir.

4 (dört)

 

Sınav ilanı PDF için tıklayınız: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Uzmanlığı Sınav İlanı

SINAV GİRİŞ BELGESİ

Adaylara ait sınav giriş belgeleri 20 Ekim 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır

1- Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

2- Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için Nüfus Müdürlüklerine başvuru yaparak, nüfus cüzdanları Nüfus Müdürlüklerince alınan adaylar, Nüfus Müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu T.C.geçici kimlik belgesi ile sınava alınabilecektir.

3- Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç sınava gelirken yanlarında; çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri bulunan adaylar sınav binasına alınmayacaktır.

4- Sınav sonuç bilgileri 16 Kasım 2022 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

ENGELLİ ADAYLAR SINAV UYGULAMASI

1- Engelli adaylar, engelleri ile ilgili sürekli kullandıkları araç–gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecektir.

2- Ayrıca Tip 1 diyabet (şeker hastası), astım, tansiyon ve epilepsi hastalıklarından dolayı sürekli ilaç kullanan adaylar diğer adaylarla birlikte salonlara yerleştirilecektir. Adayın başvurusu ve sağlık raporu doğrultusunda sınav komisyonlarınca gerekli tedbirler alınacaktır.

3- Tip 1 diyabet (şeker hastası) hastalığı olan adayların yanlarında kutu meyve suyu veya paket içindeki karbonhidrat içeren gıdaları bulundurmalarına ve ani hipoglisemi (şeker düşmesi) durumunda bunları tüketmelerine ve kan şekeri ölçüm cihazı ile kan şekerini ölçmelerine izin verilecektir. Ayrıca bu adayların hiperglisemi (şeker yükselmesi) durumunda oluşabilecek yoğun tuvalet ihtiyacının salon gözetmeninin eşliğinde giderilebilmesi için izin verilecektir.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1- Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır, yanlış cevaplar doğru cevap sayısını etkilemeyecektir.

2- Sınavda değerlendirme için; [Puan= (Doğru Sayısı/Soru Sayısı)x100] formüllü kullanılacaktır.

3- Sınavda her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.

4- Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

5- Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular tüm adaylarca doğru yapılmış sayılarak puanlama yapılacaktır.

SINAV İTİRAZLARI

1- Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soruların www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır.

Adaylar belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

2- İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara ÖDSGM tarafından bildirilecektir.

3- Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

İLETİŞİM VE DUYURU

Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar;

 Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi “444 0 632”

0 (312) 413 32 64- 66

 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü için 0 (312) 410 1572 – 410 1573 – 410 1613 numaralı telefonlardan yararlanabilecektir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Uzmanlığı Sınav İlanı Yayımlandı

Yorumlar (1)

  1. 02/09/2022

    Güzelmiş