1. Anasayfa
 2. Gayrimenkul Mevzuatı

323 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Arsa Üretim Alanlarında TOKİ’ye Bedelsiz Devir)


MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 323) Resmî Gazete T/: 26.04.2009/27211

I. GİRİŞ

(1) 29/4/1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun ek 4 üncü maddesinde; “28/12/1960 tarihli ve 189 sayılı Kanun kapsamında bulunanlar ile herhangi bir kamu hizmetine tahsis edilmiş arazi ve arsalar hariç olmak üzere (değişik ibare: 406 sayılı MEGT)[1] Cumhurbaşkanının onayı ile belirlenen arsa üretim alanlarında bulunan Hazineye ait (değişik ibare: 406 sayılı MEGT)[2] taşınmazlar ve Hazine adına tescil edilecek (değişik ibare: 406 sayılı MEGT)[3] taşınmazların mülkiyeti Toplu Konut İdaresi Başkanlığına bedelsiz olarak devredilir. Kamu hizmetlerine ayrılan yerler ile Maliye Bakanlığınca değişik ihtiyaçlarla talep edilen taşınmazlar bedelsiz olarak Hazineye iade edilir.” hükmü yer almaktadır.

(2) Bu hüküm uyarınca, tapuda Hazine adına tescilli taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki tescil harici olan ve Hazine adına tapuya tescil edilecek taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devrine ilişkin işlemlerin ivedilikle sonuçlandırılması amacıyla bu Genel Tebliğ düzenlenmiştir.

II. TANIMLAR

(1) Bu Genel Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: (değişik ibare: 406 sayılı MEGT)[4] Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

b) Başkanlık: Toplu Konut İdaresi Başkanlığını,

c) Kanun: 29/4/1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanunu,

ç) (Mülga bent: 406 sayılı MEGT)[5]

d) Tebliğ: Bu Genel Tebliği,

e) (Ek bent: 406 sayılı MEGT) Arsa üretim alanı: Sınırları Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca belirlenen ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan alanı,

f) (Ek bent: 406 sayılı MEGT) İdare: İllerde çevre ve şehircilik il müdürlüğünü (millî emlak dairesi başkanlığı veya millî emlak müdürlüğü), ilçelerde millî emlak müdürlüğünü yoksa millî emlak şefliğini,

ifade eder.

III. ARSA ÜRETİM ALANI (Mülga : 406 sayılı MEGT)[6]

IV. İZİN[7]

(1) Başkanlıkça talep edilmesi halinde, arsa üretim alanı olarak belirlenen alanda; imar planının yapılması, değiştirilmesi, tescil, ifraz, tevhit ve benzeri işlemlerin yerine getirilebilmesi ve bu işlemlerin devir işlemleriyle birlikte yürütülmesine imkan vermek amacıyla, Bakanlıkça izin[8] verilebilir.

V. DEVİR İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ (Değişik bölüm: 406 sayılı MEGT)[9]

(1) Arsa üretim alanlarında bulunan ve Başkanlığın bedelsiz devir talebinde bulunduğu taşınmazlar İdareye bildirilerek taşınmazlara ilişkin;

a) Tebliğin Ek-1’inde yer alan bilgi formunun,

b) Tapu kayıt örneğinin,

c) Emlak vergi değerinin,

ç) Rayiç bedelinin,

d) Tebliğin Ek-2’sinde yer alan taşınmazları gösterir renkli haritalı (uzaktan ve yakından uydu görüntülerini içerir) bilgi notunun,

on gün içinde Bakanlığa gönderilmesi istenir.

(2) İdarece, taşınmazların güncel tapu kaydı ve dosyasındaki bilgi ve belgelere göre taşınmazların devrine engel herhangi bir şerh, beyan veya kısıtlılık olup olmadığı ile taşınmazların, Tebliğin “Devredilmeyecek Taşınmazlar” başlıklı altıncı bölümünde yer alan taşınmazlardan olup olmadığı tespit edilerek birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgelerle birlikte belirtilen süre içerisinde Bakanlığa gönderilir.

(3) Yapılan değerlendirme sonucunda aşınmazların devredilemeyecek nitelikte olması durumunda bu husus Bakanlık tarafından Başkanlığa bildirilir.

(4) Taşınmazların, Tebliğin “Devredilmeyecek Taşınmazlar” başlıklı altıncı bölümü kapsamında görüş alınması gereken taşınmazlardan olması halinde; ilgili idarelerle yazışma Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi, Bakanlık talimatı doğrultusunda, İdare tarafından da yapılabilir. Yazışmalar sonrasında devrinde sakınca olmadığı değerlendirilen taşınmazların devir işlemleri İdare tarafından gerçekleştirilir.

(5) Arsa üretim alanı olarak belirlenen alanda kalan taşınmazların devir işlemlerine ilişkin Bakanlıkça bilgi ve belge istenilmeksizin doğrudan devir işleminin yapılmasının İdareye bildirilmesi halinde, bu bölüm hükümlerine göre İdarece yapılan değerlendirme sonucunda, devrine engel bir durum bulunmayan taşınmazların devir işlemleri İdarece sonuçlandırılır. Bu fıkra kapsamında ilgili kurumlarla yazışmalar İdare tarafından yapılır. Taşınmazların devredilemeyecek nitelikte olması halinde ise bu durum Bakanlığa bildirilir.

(6) Devir işlemlerinin herhangi bir nedenle gerçekleştirilememesi halinde, gerekçeleri ile birlikte Bakanlığa bilgi verilir.

(7) Arsa üretim alanı sınırları içerisinde kalmakla birlikte, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki tescil harici alanlardan olan ve Başkanlıkça devri talep edilen taşınmazların Hazine adına tapuya tescil işlemleri öncelikle Başkanlık tarafından yapılır.

VI. DEVREDİLMEYECEK TAŞINMAZLAR

(1) Tebliğ kapsamında;

a) Kamu hizmetlerine tahsisli bulunan taşınmazlar,

b) Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki tescil harici olan ve Hazine adına tapuya tescili mümkün olmayan taşınmazlar,

c) (Değişik bent: 406 sayılı MEGT)[10] 28/12/1960 tarihli ve 189 sayılı Milli Savunma Bakanlığı İskan İhtiyaçları İçin Sarfiyat İcrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayrimenkullerden Lüzumu Kalmıyanların Satılmasına Salahiyet Verilmesi Hakkında Kanun kapsamında kalıp Milli Savunma Bakanlığınca devredilmesi uygun görülmeyen taşınmazlar,

ç) (Değişik bent: 406 sayılı MEGT)[11]4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununa göre tamamı kıyıda kalan yerler,

d) (Değişik bent: 406 sayılı MEGT)[12]21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olup, ilgisine göre Bakanlık veya Kültür ve Turizm Bakanlığınca devredilmesi uygun görülmeyen taşınmazlar,

e) (Değişik bent: 406 sayılı MEGT)[13]9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu uyarınca milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanları içinde kalması nedeniyle tahsisi gereken taşınmazlar,

f) (Değişik bent: 406 sayılı MEGT)[14]22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununa göre uygulama alanı ilan edilen bölgelerde kalıp devredilmesi uygun görülmeyen taşınmazlar,

g) (Değişik bent: 406 sayılı MEGT)[15]18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında kalıp devredilmesi uygun görülmeyen taşınmazlar,

ğ) (Değişik bent: 406 sayılı MEGT)[16]31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında kalan taşınmazlar,

h) (Değişik bent: 406 sayılı MEGT)[17]12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında kalması nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisi gereken taşınmazlar (Hazineye ait olmayanlarla tevhit şartı olanlar ile Hazinenin hissedar olduğu taşınmazlar hariç),

ı) 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna göre tapu tahsis belgesi verilen taşınmazlar,

i) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamında kalan taşınmazlar,

j) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında kalan taşınmazlar,

k) (Değişik bent: 406 sayılı MEGT)[18]9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 19/10/1989 tarihli ve 383 sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname kapsamında özel çevre koruma bölgesi olarak ilan edilen alanlarda ve 2863 sayılı Kanun uyarınca Bakanlık görev ve sorumlulukları kapsamında bulunan taşınır tabiat varlıkları hariç tabiat varlıkları, doğal sit alanları ve bunlara ilişkin koruma alanlarında kalıp devredilmesi uygun görülmeyen taşınmazlar,

l) Teferruğ yoluyla edinilen ve edinme tarihinden itibaren bir yıl geçmemiş taşınmazlar,

m) Kamulaştırma yoluyla edinilip 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 23 üncü maddesinde yazılı süresi dolmamış taşınmazlar,

n) Özel kanun hükümleri gereği kamu kurum ve kuruluşlarına tahsisi, devri, terki ve kullanım hakkı verilmesi gereken taşınmazlar,

o) Elbirliği halindeki mülkiyet durumu paylı mülkiyete dönüştürülmemiş taşınmazlar,

ö) (Ek bent: 406 sayılı MEGT) Bakanlıkça devredilmesi uygun görülmeyen taşınmazlar,

Başkanlığa devredilmez.

VII. DEVİR YETKİSİ

(1) Tebliğ kapsamında devrinde sakınca olmadığı tespit edilen taşınmazların devrine Valilikler (Defterdarlıklar) yetkilidir. Valilikler (Defterdarlıklar) bu yetkisini devredemez. Taşınmazların ilçe sınırları içinde bulunması halinde, Kaymakamlıklarca (Malmüdürlüğü) Tebliğin “Devir İşlemlerinin Yürütülmesi” başlıklı beşinci bölümünde belirtilen işlemler tamamlanarak ve Tebliğin eki “Hazine Taşınmazlarının Toplu Konut İdaresine Devrine İlişkin Bilgi Formu (Ek 1)” hazırlanarak Valiliklere (Defterdarlık) onay için gönderilecek, devir işlemleri Valiliklerin (Defterdarlıkların) onayından sonra gerçekleştirilecektir.

(2) Başkanlığa yapılan devirlerden sonra devredilen taşınmazların ada, parsel ve yüzölçümleri ile birlikte Bakanlığın 29/8/2007 tarihli ve 26628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 313 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca takdir edilecek satışa esas bedelleri belirtilmek suretiyle bilgiler MEOP kapsamında ilgili programa aktarılacaktır. Bilgilerin MEOP kayıtlarına doğru olarak aktarılması Valiliklerin (Defterdarlık) sorumluluğunda olacaktır.

VIII. KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER (Değişik : 406 sayılı MEGT)[19]

(1) Kanun kapsamında Başkanlığa bedelsiz devredilen taşınmazlardan, Bakanlık veya İdare tarafından imar planı bulunmadığı bildirilen taşınmazların tapu kütüğünün beyanlar hanesine; “Kamu hizmetlerine ayrılan yerler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca farklı amaçlarda kullanılmak üzere talep edilen taşınmazlar bedelsiz olarak Hazineye iade edilir.” belirtmesi konulur.

(2) Birinci fıkraya göre belirtme konularak Başkanlığa devredilen taşınmazlardan uygulama imar planlarında kamu hizmetlerine ayrılmayan taşınmazların ve üzerinde kat mülkiyeti/kat irtifakı tesis edilen bağımsız bölümlerin tapu kayıtlarındaki bahse konu belirtmeler Başkanlığın veya Bakanlıkla yazışma yapılmaksızın İdarenin talebi üzerine tapu idaresince terkin edilir.

Tebliğ olunur.

Ek-1 (Ek-1 için tıklayınız)

Ek-2 (Ek-2 için tıklayınız)

 

 1. Burada yer alan “Toplu Konut İdaresi Başkanlığının talebi, Maliye ve Bayındırlık ve İskân bakanlarının müşterek teklifi ve Başbakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir.
 2. Burada yer alan “arsa ve araziler” ibaresi “taşınmazlar” şeklinde değiştirilmiştir.
 3. Burada yer alan “arsa ve arazilerin” ibaresi “taşınmazların” şeklinde değiştirilmiştir.
 4. Burada yer alan “Maliye” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiştir.
 5. Mülga madde/fıkra/bent/alt bent: “ç) MEOP: Milli Emlak Otomasyon Projesini,”
 6. Mülga madde/fıkra/bent/alt bent: “(1) Kanunun ek 4 üncü maddesi uyarınca Başkanlık tarafından arsa üretim alanı olarak belirlenmesi talep edilen bölgede kalan ve Bakanlıkça arsa üretim alanı onayı Başbakanlığa teklif edilmeden önce Valiliklere (Defterdarlık), bölgenin ilçe sınırları içinde olması halinde ise Valiliklere (Defterdarlık) de bilgi verilmek suretiyle Kaymakamlıklara (Malmüdürlüğü) bildirilen taşınmazların mahallindeki dosyaları üzerinde inceleme yapılarak dosyalardaki mevcut bilgiler, Valilikler (Defterdarlık) ve Kaymakamlıklarca (Malmüdürlüğü); Bakanlık yazısının ulaşmasından itibaren iki iş günü içerisinde MEOP kapsamında “Hazine Taşınmazlarının Toplu Konut İdaresine Devrine İlişkin Bilgi Formu (Ek-1)” doldurulacak ve ilgili programa veri girişi yapılacaktır. Ayrıca, arsa üretim alanı onayı beklenilmeksizin devir işlemlerine hazırlık olması amacıyla, Tebliğin “Devir İşlemlerinin Yürütülmesi” başlıklı beşinci bölümünde belirtilen işlemlere başlanılacaktır.(2) Arsa üretim alanı olarak belirlenmesi talep edilen bölgede kalan taşınmazlardan; MEOP bilgileri üzerinden yapılacak inceleme sonucunda, Tebliğin “Devredilmeyecek Taşınmazlar” başlıklı altıncı bölümünde sayılan kanunlar kapsamında tahsis edildiği veya irtifak hakkı veya kullanma izni verildiği anlaşılanlar ile mülkiyeti ihtilaflı veya herhangi bir nedenle devrinde sakınca olduğu belirlenen taşınmazlar, arsa üretim alanı dışında tutulacaktır. Taşınmazın mahallindeki dosyasında bulunması gereken bilgilerin MEOP kayıtlarında güncellenmesi Valiliklerin (Defterdarlık) sorumluluğundadır.(3) Hazine taşınmazlarının devrine yönelik işlemlerin doğru ve zamanında sonuçlandırılması amacıyla; 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu gereği ilan edilen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca ilan edilen özel çevre koruma bölgesi ve 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında ilan edilen uygulama alanlarına ilişkin bilgiler ile diğer bilgilerin temin edilerek MEOP sistemine girilmesi ve kayıtların güncelliğinin sağlanması gerekmektedir.”
 7. Tebliğin “IV. ÖN İZİN” başlıklı bölümünün başlığında yer alan “ÖN” ibaresi ile birinci fıkrasında yer alan “ön” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
 8. Tebliğin “IV. ÖN İZİN” başlıklı bölümünün başlığında yer alan “ÖN” ibaresi ile birinci fıkrasında yer alan “ön” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
 9. Değişiklikten önceki şekli: “(1) Arsa üretim alanı onayının Valiliklere (Defterdarlık) veya Kaymakamlıklara (Malmüdürlüğü) iletilmesini müteakip, bu konudaki işlemler aşağıdaki şekilde yürütülecektir.a) Devredilecek taşınmazların güncel tapu kaydı temin edilecek ve taşınmazların devrine engel herhangi bir şerh, beyan veya kısıtlılık ile özellikle 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında herhangi bir şerh/beyan olup olmadığı tespit edilecektir.b) Devri talep edilen taşınmazların,1) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında ilan edilmiş kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi ile turizm merkezi,2) 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında ilan edilmiş özel çevre koruma bölgesi,3) 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında ilan edilmiş uygulama bölgesi,4) 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında kıyı ve sahil şeridi,olarak belirlenen alanda kalıp kalmadığı tespit edilecektir.c) Devri talep edilen taşınmazların 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu ve 17/10/1983 tarihli ve 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında kalıp kalmadığı hususu İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden sorulacaktır.ç) Yapılan işlemler sonucunda, devre konu taşınmazların;1) Tapu kütüklerinde devre engel bir husus veya 2863 sayılı Kanun kapsamında herhangi bir şerh veya beyan bulunduğunun,2) İlgili kamu idarelerine tahsisli olup olmadığına bakılmaksızın, bu bölümün birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kanunlar kapsamında belirlenmiş alanlarda bulunduğunun,3) Tebliğin “Devredilmeyecek Taşınmazlar” başlıklı altıncı bölümü kapsamında olduğunun,tespiti hallerinde, başkaca bir yazışma yapılmaksızın bu taşınmazlar devre konu edilmeyecektir.d) Devri talep edilen taşınmazların tapu kütüklerinde; 2863 sayılı Kanun kapsamında herhangi bir şerh veya beyanın bulunmaması veya taşınmazların bulundukları bölgede bu bölümün birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kanunlar kapsamında belirlenmiş alanların olmaması halinde, ilgili kamu idareleriyle yazışma yapılmaksızın devir işlemlerine devam edilecektir.e) Kanun uyarınca arsa üretim alanı olarak belirlenen bölgede kalan tapuda Hazine adına tescilli taşınmazlar hakkında “arsa üretim alanı onayı”nın Valiliğe (Defterdarlık) veya Kaymakamlığa (Malmüdürlüğü) iletildiği tarihten itibaren devir işlemleri en geç on iş günü içerisinde sonuçlandırılacaktır. Taşınmazların ilçe sınırları içinde bulunması halinde ise, bu süreye en fazla beş işgünü ilave edilecektir. Devir işlemleri için ilgili kamu idarelerinden alınması gereken bilgilere ilişkin yazılar, süre verilmek ve süresi içerisinde cevap verilmediği takdirde sorumluluğun ilgili kamu idaresine ait olmak üzere işlem tesis edileceği belirtilmek suretiyle elden veya faks yoluyla gönderilecektir. Devir işlemlerinin belirtilen süreler içerisinde gerçekleştirilememesi halinde, gerekçeleri ile birlikte Bakanlığa bilgi verilecektir.f) Arsa üretim alanı sınırları içerisinde kalmakla birlikte, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki tescil harici olan taşınmazların Hazine adına tapuya tescil işlemleri öncelikle Başkanlık tarafından yapılacaktır.”
 10. Değişiklikten önceki şekli: “c) 28/12/1960 tarihli ve 189 sayılı Milli Savunma Bakanlığı İskân İhtiyaçları İçin Sarfiyat İcrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayrimenkullerden Lüzumu Kalmayanların Satılmasına Salahiyet Verilmesi Hakkında Kanun kapsamında kalan taşınmazlar,”
 11. Değişiklikten önceki şekli: “ç) 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında bulunan taşınmazlar,”
 12. Değişiklikten önceki şekli: “d) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kalan taşınmazlar,”
 13. Değişiklikten önceki şekli: “e) 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında kalan taşınmazlar,”
 14. Değişiklikten önceki şekli: “f) 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununa göre uygulama alanı ilan edilen bölgelerde kalan taşınmazlar,”
 15. Değişiklikten önceki şekli: “g) 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında kalan taşınmazlar,”
 16. Değişiklikten önceki şekli: “ğ) 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında kalan taşınmazlar ile 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun gereğince Çevre ve Orman Bakanlığı emrine geçen taşınmazlar,”
 17. Değişiklikten önceki şekli: “h) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında kalan taşınmazlar”
 18. Değişiklikten önceki şekli: “k) 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında özel çevre koruma bölgesi olarak ilan edilen alanda kalan taşınmazlar,”
 19. Değişiklikten önceki şekli: “(1) Kanun kapsamında Başkanlığa bedelsiz devredilen taşınmazların tapu kütüğünün beyanlar hanesine; “Kamu hizmetlerine ayrılan yerler ile Maliye Bakanlığınca değişik ihtiyaçlar için talep edilen taşınmazlar bedelsiz olarak Hazineye iade edilir.” şerhi konulacaktır.(2) Arsa üretim alanında kalan ve Başkanlığa devredilen taşınmazların Kanun kapsamında değerlendirilerek arsa üretimine konu edilmesi ve bu suretle kamu hizmetlerine ayrılan yerler ile Bakanlıkça değişik ihtiyaçlar için talep edilen taşınmazların Hazineye bedelsiz olarak iade edilmesi halinde, devredilen taşınmazların tapu kütüklerinde bulunan şerhler terkin edilecektir. Şerh terkinine ilişkin işlemler Bakanlıktan izin alınmaksızın Valiliklerce (Defterdarlık) gerçekleştirilecektir.”